อุปมาเหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปัญญาก็เช่นกัน ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม

 
nattawan
วันที่  25 ก.พ. 2567
หมายเลข  47506
อ่าน  102

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีต ก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้นั้น ก็จะต้องเป็นผู้ได้สะสมอุปนิสัยที่ดี ได้สดับตรับฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ สะสมปัญญามาเป็นเวลาอันยาวนานด้วยกันทั้งนั้น ตามควรแก่กำลังของตน ซึ่งมีข้ออุปมาเหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปัญญาก็เช่นกัน ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม ในการอบรม จึงจะเจริญขึ้นได้ โดยที่ไม่ขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาต่อไป เพราะเหตุว่าสะสมอวิชชามามากและนานแสนนานในสังสารวัฏฏ์ ก็จะต้องสะสมปัญญามากทีเดียวกว่าจะสามารถขัดเกลาความไม่รู้และดับจนหมดสิ้นได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมต่อไปเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ที่พึ่งในชาตินี้ที่เกิดมาแล้วต้องตาย คือ ฟังพระธรรมแล้วมีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง

อ่านเพิ่มเติม ...

จิรกาลภาวนา

ภาพพระคันธกุฏีพระพุทธเจ้า

พระวิหารเชตวัน ตุลาคม ๒๕๕๗

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก กว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้น ทรงบำเพ็ญพระบารมี (คุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) ในฐานะของพระมหาสัตว์ มาตลอดระยะเวลา สี่อสงไขยแสนกัปป์ ซึ่งเป็นเวลาที่นานมาก เมื่อได้ทรงตรัสรู้แล้ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาที่จะเกื้อกูลสัตว์โลกด้วยการทรงแสดงพระธรรมให้ได้เข้าใจความจริง

พระมหากรุณาคุณของพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลก คือ ทรงแสดงพระธรรมให้สัตว์โลกได้เข้าใจตามความเป็นจริง จากที่สัตว์โลกเคยเป็นผู้มากไปด้วยกิเลสประการต่างๆ ก็สามารถที่จะดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้น ด้วยปัญญาอันเกิดจากการได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง จึงเห็นได้ว่าพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาก็เพื่อที่จะอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลก พระองค์จึงมีวาจาสัจจะ มีคำจริง ทรงแสดงความจริง เพื่อให้สัตว์โลกผู้ที่ตั้งใจฟังเข้าใจความจริง

พระธรรมแต่ละคำ มีค่า เพราะทำให้ผู้ได้ฟังรู้ความจริง จากที่เคยถูกปกปิดหุ้มห่อด้วยความไม่รู้มานานแสนนาน ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นี้แหละคือ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆ

อ่านเพิ่มเติม ...

บารมีของพระโพธิสัตว์ หลังได้รับพุทธพยากรณ์

Photo cr. Napa Chantarangsu

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

ทุกอย่างที่มีเพียงอาศัยระลึก

ผู้ถาม ชีวิตประจำวันก็มาจากการกระทำ จากวิบากที่ได้รับ และที่นี้เวลาสิ่งที่กระทบที่ว่าเป็นวิบาก แต่ก็ไม่สามารถรู้ว่าเป็นวิบาก แต่ทันทีมันเกิดเหตุใหม่แล้ว ก็หมายความว่าปัญญาก็ไม่เกิดอีกเหมือนกัน

สุ. เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทุกอย่างที่มีเพียงอาศัยระลึก พอระลึกแล้วก็หมด และก็มีสภาพธรรมอื่นปรากฏจึงจะเห็นว่าสภาพธรรมนั้นไม่เที่ยง และก็มีลักษณะที่ต่างกัน แล้วก็ละเอียดมากด้วย ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดด้วย

อ่านเพิ่มเติม ...

เพียงอาศัยระลึก

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

ที่พึ่งที่เป็นกุศลธรรมในชีวิตประจำวัน คือ การฟังธรรม ทำให้ปัญญาเกิด เห็นภัยของอกุศลธรรม มีปัจจัยให้เกิดกุศล เว้นจากทุจริต

ปัญญานำไปในกิจทั้งปวง เห็นคุณของกุศลต่างๆ และเห็นโทษของอกุศลด้วยปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

สำคัญที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก บรรพชิต หมายถึง ผู้เว้นทั่ว เว้นจากอกุศลโดยประการทั้งปวง, ภิกษุ โดยอรรถแล้ว หมายถึง ผู้เห็นภัยในวัฏฏะ ผู้ทำลายซึ่งกิเลสทั้งหลาย ผู้ดับกิเลสได้ ข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้ ไม่มีการเกิดในภพใหม่, สมณะคือผู้สงบจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ...

ภิกษุ บรรพชิต สมณะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

🌿บุญที่ทำไว้แต่ปางก่อน ทำให้ได้ฟังพระธรรม เห็นประโยชน์ของพระธรรม มีความเข้าใจของตนเอง
🍃สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความจริง คำจริงที่ทำให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงคำเดียวที่เป็นคำจริง มีค่ามากกว่าหลายๆ คำที่ไม่จริง
🍀ธรรมคือสิ่งที่มีจริง แค่ฟังไม่พอ ต้องฟังต่อไปอีกจนกว่าจะเข้าใจขึ้นๆ ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก เป็นสาวกต้องอดทนฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงๆ เข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏอย่างที่เคยฟัง
🌱ขณะที่ฟังว่าธรรมคืออะไรและเข้าใจมั่นคงไม่เปลี่ยน รอบรู้ว่าไม่ใช่อื่นนอกจากสิ่งที่มีจริง เป็นสัจญาณมั่นคงในความจริงของสิ่งที่มีจริง เป็นธรรม เป็นอนัตตา คือ "ปริยัติ"รอบรู้ในพระพุทธพจน์ "ปฏิบัติ" รู้และเข้าใจจริงๆ ของสิ่งที่มีจริง รู้ว่าสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่เห็น เข้าใจแม้เห็นที่กำลังเห็น "ปฏิเวธ" การประจักษ์แจ้ง
🌾แข็งรู้อะไรไหม พูดได้ไหม แข็งเป็นอะไร ที่ตัวมีแข็งไหม?? (ทุกคนอดคิดไม่ได้จากที่เคยคิดเพราะไม่รู้ ทำให้กั้นความเข้าใจของสิ่งที่ได้ฟังใหม่) แข็งมี แต่แข็งที่ตัวเป็นแข็งหรือเป็นนิ้ว? เป็นแข็ง ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่เรา แข็งมีจริงๆ (พูดถึงความจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น ไม่ใช่คิดเหมือนที่เคยคิด) เป็นธรรมอย่างหนึ่ง เปลี่ยนแข็งเป็นหวาน เป็นเค็ม เป็นเย็น ... ไม่ได้ สิ่งที่มีจริงแท้มีลักษณะของตนๆ ไม่เปลี่ยน ไม่ปะปนกัน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย และเป็นอนัตตา แม้ไม่เรียกชื่อก็มีแข็งจริงๆ พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ เพราะเกิดแล้ว ดับแล้ว ไม่มีใครยับยั้งได้
🍂🍂กล่าวว่าพระธรรมยากมาก เป็นการสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

สนทนาธรรมที่บ้านคุณปริญญา สีดาโสม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
๒๕ ก พ. ๕๙

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

[๗๑๗] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
บุคคลหาชื่อว่าเป็นภิกษุเพียงด้วย
การขอคนอื่นไม่ บุคคลสมาทานธรรม

เป็นพิษ หาชื่อว่าเป็นภิกษุได้ไม่ ผู้ใดใน

โลกนี้ละบุญและบาปเสียแล้ว ประพฤติ

พรหมจรรย์ด้วยการพิจารณา ผู้นั้นแล

ชื่อว่าเป็น ภิกษุ.

อ่านเพิ่มเติม

ภิกษุ บรรพชิต สมณะ

Photo cr. Buddhism-Path To Peace

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nattawan
วันที่ 25 ก.พ. 2567

🌱ไม่มีเวลาฟังพระธรรมเท่ากับไม่มีเวลารู้จักพระพุทธเจ้า จะรู้จักได้อย่างไรถ้าไม่ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง " ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"
🌲ดีเท่าไรก็ยังไม่พอ เพราะยังไม่รู้ความจริง ยังเป็นเราดี แล้วเราอยู่ไหน มีเราจริงๆ หรือเปล่า เป็นเราชาตินี้ เมื่อจากชาตินี้ไปแล้ว ชาติหน้าเราอยู่ไหน?
🌳เมื่อฟังธรรมแล้ว ดีขึ้นเพราะเข้าใจขี้น หรือดีขึ้นและไม่เข้าใจเหมือนเดิม??
🌴ทุกครั้งที่ฟังธรรม เป็นการบูชาอย่างสูงสุดของผู้ที่เคารพพระอรหันตสัมมาสัทพุทธเจ้า เมื่อฟังธรรมเข้าใจแล้ว เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกด้วย และกล้าที่จะพูดตักเตือนด้วยความเป็นมิตร หวังดีให้สิ่งที่จริงที่ถูกต้อง เมื่อมีผู้เข้าใจผิดหรือปฏิบ้ติผิดพระธรรมคำสอน เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นต่อไป ไม่ใช่เอาตัวรอดและเมินเฉยต่อพุทธบริษัทอื่น
🌵ไม่เข้าใจแล้วไปปฏิบัตินั้นเป็นความไม่รู้ที่ปฏิบัติ
🍀เป็นผู้ตรงที่สุด เมื่อปัญญารู้ความจริง
🍃พระธรรมไม่ผิด พระธรรมตรง ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดยิ่ง เป็นพระอภิธรรม ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าทุกวิชาในจักรวาล
🌿กล่าวว่านับถือพุทธไม่ได้ ถ้าไม่ได้ศึกษาและเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า
🌾ภิกษุเป็นหัวหน้าพุทธบริษัท เพราะฉะนั้น หัวหน้าต้องไม่ใช่โจร
🍂ท่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้สร้างวัดพระเชตวัน ไม่ใช่พระภิกษุเป็นผู้สร้างวัด พระภิกษุที่สร้างวัดนั้นทำกิจใดในพระพุทธศาสนา?

สนทนาธรรมที่บ้านคุณปริญญาและคุณเบญจมาศ จ. เพชรบุรี
๒๕ ก.พ. ๕๙
youtu.be/63qlUut3Tjs

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 1 เม.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ