ขอสอบถามเรื่องสัญญาเวทยิตนิโรธครับ

 
ยังไม่
วันที่  23 ก.พ. 2567
หมายเลข  47476
อ่าน  131

ผมเคยไปอ่านเจอว่าพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้สัญญาเวทยิตนิโรธแล้วถ้าไม่ได้สดับต้องกลับมาเกิดอีกครั้งเพื่อเข้านิพาน

แต่ผมเคยไปอ่านเจอมาว่าพระอรหันต์ไปนิพพานได้เลย

และพระอนาคามีก็เกิดเป็นพรหมแค่ครั้งเดียว

ถ้าเป็นระดับอรหันตมรรคก็จะได้อรหันตผลก่อนตายแน่นอน

ถ้าได้อนาคามีมรรคก็จะได้อนาคามีผลก่อนตายแน่นอน

ผมจึงสงสัยว่าทำไมสัญญาเวทยิตนิโรธถึงมาเกิดอีกครั้งถ้าไม่ได้สดับครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 25 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่ง เบื้องต้นควรจะได้เข้าใจว่า สัญญาเวทยิตนิโรธ หรือ นิโรธสมาบัติ หมายถึง การเข้าถึงการดับจิตและเจตสิก ซึ่งสมาบัตินี้ผู้ที่จะเข้าได้ต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้ฌานขั้นสูงสุดเท่านั้น ซึ่งถึงพร้อมทั้งการอบรมเจริญสมถภาวนาและการอบรมเจริญวิปัสสนา


เมื่ออนาคามิมรรคเกิดแล้วดับไปก็เป็นเหตุปัจจัยให้อนาคามิผลจิตเกิดสืบต่อทันที ไม่ใช่ว่าอนาคามิผลจิตจะเกิดก่อนตาย พระอนาคามี เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่ ๓ จะไม่กลับมาเกิดในกามสุคติภูมิอีก กล่าวคือ จะไม่มาเกิดในมนุษย์หรือในสวรรค์ ๖ ชั้น แต่จะเกิดในพรหมโลกเท่านั้น และจะถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

พระอรหันต์ เป็นผู้ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้ว จะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีกเลย เมื่ออรหัตตมรรคจิตเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยให้อรหัตตผลเกิดสืบต่อทันที ไม่มีจิตอื่นคั่นเลย เมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานแล้ว จะไม่มีการเกิดอีกเลยในสังสารวัฏฏ์ ครับ

... ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 เม.ย. 2567

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ