ภิกษุก็ไปเกิดในอบายภูมิได้

 
khampan.a
วันที่  18 มิ.ย. 2566
หมายเลข  46082
อ่าน  140

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๔๘]

ภิกษุก็ไปเกิดในอบายภูมิได้

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาภตสูตร วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐


อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ : การล่วงสิกขาบทของพระภิกษุแล้วไม่กระทำให้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ อกุศลอะไรที่จะเป็นเหตุหรือนำพระภิกษุนั้นไปสู่อบายภูมิได้

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ : เป็นผู้ที่ไม่เคารพในพระบรมศาสดาและเป็นผู้ที่ไม่ตรงไม่จริงใจ แสดงเพศเป็นภิกษุโดยการที่ห่มจีวรถือบาตรบิณฑบาต แต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย เพราะฉะนั้น ก็เป็นการลวงคนอื่นให้เข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนมีความประพฤติที่ดี เขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหม เขาจึงได้ทะนุบำรุงด้วยปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาตหรือว่าจีวร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เพราะฉะนั้น ไม่ควรค่าต่อการที่จะได้รับสิ่งนั้น เพราะเขาให้ด้วยการหวังว่าผู้นั้นจะศึกษาธรรมเข้าใจธรรม แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้มาเหมือนขโมยไหม เขาไม่ได้ให้คนอย่างนี้ เขาให้คนที่ศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติตามธรรม แต่เป็นผู้ที่ไม่ศึกษาธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรม ก็ไปเอาของคนที่เขาศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมมาใช้เป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น ก็เป็นโทษอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่า เป็นผู้ที่ไม่ละอายแล้วก็ไม่ตรงไม่จริงใจ


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ