กินอาหารที่บิณฑบาตก่อนพระฉันได้ไหม พระท่านอนุญาตแล้ว

 
watcharakrueaniam​
วันที่  30 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45446
อ่าน  1,270

ผมเป็นเด็กตามหลังหลวงพ่อไปบิณฑบาตมานานพอสมควรครับ มีช่วงหนึ่งพระท่านบอกว่าอยากกินอะไรก็เอาไปกินเลยนะ เพราะว่าผมได้ช่วยพระและผมก็หยิบไปบ้าง พระให้กับมือบ้าง และผมก็กินก่อนพระฉันด้วย ผมอยากทราบว่ากินของที่ได้จากการบิณฑบาตก่อนพระฉันแบบนี้ จะบาปไหมครับ และติดกรรมติดหนี้สงฆ์ไหม

เรื่องนี้เป็นความกังวลที่คาใจผมมากครับเพราะได้ฟังธรรมมาว่าคนที่กินอาหารที่จะถวายพระ ก่อนพระฉันจะเป็นบาปและเกิดเป็นเปรต.

ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรและเป็นบาปกรรมที่ทำให้เป็นเปรตผมจะไม่ทำเช่นนี้อีกครับ. และมีวิธีการแก้ไขได้ไหมครับ

ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมทานนี้ด้วยนะครับ ถ้าการกระทำเช่นนี้เป็นบาปขอให้โทษนั้นเบาบางลง. อนุโมทนากับทุกท่านครับ และยินดีกับทุกความคิดเห็นครับ ขอบคุณครับ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 1 ม.ค. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในเมื่อเป็นอาหารที่พระท่านอนุญาตแล้ว ได้มอบให้แล้ว ก็ไม่ได้ผิดอะไร จะบริโภคก่อนหรือหลังพระฉัน ก็ไม่ได้ผิด ไม่ได้เป็นบาป เพราะเป็นอาหารที่ท่านอนุญาตแล้ว แต่ถ้าไปขโมยมา อันนี้ ผิดแน่ เป็นบาป เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้า มีการเกิดในอบายภูมิ ได้

ข้อที่น่าพิจารณาเพิ่มเติม คือ ประเด็น ติดหนี้สงฆ์ คำว่า ติดหนี้สงฆ์ ไม่มีในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น การบริโภคอาหารที่พระท่านให้ ไม่ใช่การติดหนี้สงฆ์ แต่ถ้าหากมีการยืมของวัดที่เป็นของสงฆ์ ไปใช้ ก็ควรนำมาคืน หรือ ถ้าทำของสงฆ์เสียหาย ก็ใช้คืนให้เหมาะสม ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 1 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธีรพันธ์
วันที่ 3 ม.ค. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออ้างอิงข้อความจาก

สัตตปัพพบุพพสิกขา บุพพสิกขาวรรณนา

พระอมราภิรักขิต (อมโร เกิด) วัดบรมนิวาส

รจนา

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ทรงชำระ

ดังนี้

ก็แลในบิณฑบาตเล่า ของฉันที่ยังไม่ได้ฉันเลยชื่อว่าอนามัฏฐบิณฑบาต ควรจะพึงให้แก่ใคร ไม่พึงให้แก่ใคร ควรจะพึงให้แก่มารดาบิดาเท่านั้น แม้ถึงว่าบิณฑบาตนั้น ราคาสักกหาปณะก็ดี ไม่เป็นสัทธาเทยยวินิบาต คนอุปัฏฐากมารดาบิดา ไวยาวัจกรทำการสงฆ์ ปัณฑุปลาส แม้คนเหล่านี้ก็พึงให้อนามัฏฐบิณฑบาตเถิด ปัณฑุปลาสนั้น แม้จะรองภาชนะของตนให้ก็ควร คนนอกนั้นเป็นคฤหัสถ์ แม้เป็นมารดาบิดา จะรองภาชนะของตนให้ไม่ควร เพราะบริขารเครื่องใช้ของบรรพชิต ตั้งอยู่ในที่เป็นเจดีย์ของคฤหัสถ์ อนึ่งอนามัฏฐบิณฑบาตพึงให้แก่ทามริกโจร และคนเป็นอิสระซึ่งมาถึงเข้า ด้วยว่าคนเหล่านั้น เมื่อไม่ให้ก็โกรธว่าไม่ให้ ครั้นให้ของที่ฉันแล้ว ก็โกรธว่าให้ของเป็นเดน โกรธแล้วก็จะฆ่าและทำอันตรายแก่ศาสนาด้วย พึงปฏิบัติบัติในบิณฑบาตดังว่ามานี้


อธิบาย อนามัฏฐบิณฑบาต เป็นของที่เขาถวายให้ด้วยศรัทธา เป็นของฉันที่ได้มาใหม่ยังไม่ได้ฉันเลย ถ้าเป็นศิษย์ของภิกษุและภิกษุอนุญาตแล้วตามคำถาม ก็รับอาหารได้ แต่ที่สำคัญจะรองอาหารบิณฑบาตด้วยภาชนะของภิกษุ เช่น บาตร เป็นต้น ไม่ควรให้แก่คฤหัสถ์แม้ผู้ถามตามคำถามที่ถาม แม้เป็นมารดาบิดา ก็ตาม เช่น ภิกษุให้อาหารบิณฑบาตรแก่มารดาบิดาพร้อมทั้งบาตรไม่ควร เพราะบริขารเครื่องใช้ของบรรพชิต ตั้งอยู่ในที่เป็นเจดีย์ของคฤหัสถ์ เว้นปัณฑุปลาส คือคนผู้จะมาบวช จัดแจงระบมบาตรย้อมผ้าอยู่ในวิหาร.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 3 ม.ค. 2566

กราบขอบพระคุณและกราบยินดีในกุศลของอาจารย์ธีรพันธ์ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 3 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ