พระผู้ฝึกที่ประเสริฐ
 
เจตสิก
วันที่  12 ส.ค. 2550
หมายเลข  4523
อ่าน  749

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - ชื่อว่า  ธรรมวินัย  เพราะอรรถว่า  นำไปให้วิเศษด้วยธรรม มิใช่ด้วยอาชญา  เป็นต้น,  สมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า :-  คนบางพวกฝึกด้วยท่อนไม้  ด้วยขอ  และด้วยแส้ ทั้งหลาย  พระผู้แสวงคุณอันยิ่งใหญ่ทรงฝึกผู้ประเสริฐ  มิ ใช่ด้วยอาชญา  มิใช่ด้วยศัสตรา.  และว่า  สำหรับผู้ฝึก โดยธรรม  ผู้รู้แจ้งอยู่จะต้องขะมักเขม้นอะไร.


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐค่ะ


ขออนุโมทนา


 
  ความคิดเห็น 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เรื่อง พระพุทธเจ้า ทรงฝึกสัตว์โลกทั้งหลาย

 พระพุทธเจ้าทรงฝึก ด้วย 3 วิธี คือ 1.วิธีละม่อม คือแสดงกุศลเป็นอย่างไรและผลของกุศลคืออย่างไร สวรรค์เป็นอย่างไร2.วิธีรุนแรงคือ  อกุศลเป็นอย่างไร และผลของอกุศลคืออย่างไร นรกเป็นอย่างไร

3.วิธีทั้งละม่อมและรุนแรงคือ กุศลเป็นอย่างไร และผลของกุศลคืออย่างไร  อกุศล เป็นอย่างไร และผลของอกุศลคืออย่างไร นรก สวรรค์เป็นอย่างไร  เป็นต้น  ถ้าสอนไม่ได้ ก็ฆ่าด้วยการ ไม่กล่าวพร่ำสอนอีกต่อไป

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

  เรื่อง การฝึกของพระพุทธเจ้า

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 298       ข้อความบางตอนจาก  เกสีสูตร

  พ.  ดูก่อนเกสี   เราแล   ย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้าง

รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง   ดูก่อนเกสี  ในวิธีทั้ง ๓ นั้น   การฝึก 

ดังต่อไปนี้  เป็นวิธีละม่อม  คือ กายสุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งกายสุจริตเป็น

ดังนี้  วจีสุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้  มโนสุจริตเป็นดังนี้ 

วิบากแห่งมุโนสุจริตเป็นดังนี้  เทวดาเป็นดังนี้  มนุษย์เป็นดังนี้ การฝึกดังต่อ 

ไปนี้เป็นวิธีรุนแรง   คือ  กายทุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้

วจีทุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้  มโนทุจริตเป็นดังนี้  วิบาก

แห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้  นรกเป็นดังนี้  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้  ปิตติวิสัย

เป็นดังนี้ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

การฝึกดังต่อไปนี้  เป็นวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง  คือ  กายสุจริต

เป็นดังนี้  วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้ กายทุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งกาย

ทุจริตเป็นดังนี้  วจีสุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้   วจีทุจริต

เป็นดังนี้  วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้  มโนสุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งมโน-

สุจริตเป็นดังนี้  มโนทุจริตเป็นดังนี้  วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้  เทวดา

เป็นดังนี้  มนุษย์เป็นดังนี้  นรกเป็นดังนี้  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้

ปิตติวิสัยเป็นดังนี้.........................

 
  ความคิดเห็น 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

   ก็แต่ว่าบุรุษที่ควรฝึกใด  ย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม  ด้วยวิธีรุนแรง 

 ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง  ตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกนั้นว่า ควรว่ากล่าว 

 ควรสั่งสอน แม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนก็ย่อมไม่สำคัญว่า  ควรว่ากล่าว 

 ควรสั่งสอน  ดูก่อนเกสี  ข้อที่ตถาคต  ไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝีกว่า ควรว่ากล่าว 

ควรสั่งสอนแม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายก็ไม่สำคัญว่า   ควรว่ากล่าว

 ควรสั่งสอนนี้เป็นการฆ่าอย่างดี  ในวินัยของพระอริย.

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ