พระผู้ฝึกที่ประเสริฐ
 
เจตสิก
วันที่  12 ส.ค. 2550
หมายเลข  4523
อ่าน  702

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - ชื่อว่า   ธรรมวินัย  เพราะอรรถว่า  นำไปให้วิเศษด้วยธรรม มิใช่ด้วยอาชญา  เป็นต้น,  สมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า :-  คนบางพวกฝึกด้วยท่อนไม้    ด้วยขอ   และด้วยแส้ ทั้งหลาย  พระผู้แสวงคุณอันยิ่งใหญ่ทรงฝึกผู้ประเสริฐ  มิ ใช่ด้วยอาชญา   มิใช่ด้วยศัสตรา.   และว่า   สำหรับผู้ฝึก โดยธรรม   ผู้รู้แจ้งอยู่จะต้องขะมักเขม้นอะไร.


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐค่ะ


ขออนุโมทนา


 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เรื่อง พระพุทธเจ้า ทรงฝึกสัตว์โลกทั้งหลาย

 พระพุทธเจ้าทรงฝึก ด้วย 3 วิธี คือ 1.วิธีละม่อม คือแสดงกุศลเป็นอย่างไรและผลของกุศลคืออย่างไร สวรรค์เป็นอย่างไร2.วิธีรุนแรงคือ  อกุศลเป็นอย่างไร และผลของอกุศลคืออย่างไร นรกเป็นอย่างไร

3.วิธีทั้งละม่อมและรุนแรงคือ กุศลเป็นอย่างไร และผลของกุศลคืออย่างไร  อกุศล  เป็นอย่างไร และผลของอกุศลคืออย่างไร นรก สวรรค์เป็นอย่างไร  เป็นต้น  ถ้าสอนไม่ได้ ก็ฆ่าด้วยการ ไม่กล่าวพร่ำสอนอีกต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

    เรื่อง การฝึกของพระพุทธเจ้า

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 298         ข้อความบางตอนจาก  เกสีสูตร

   พ.  ดูก่อนเกสี   เราแล   ย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละม่อมบ้าง

รุนแรงบ้าง ทั้งละม่อมทั้งรุนแรงบ้าง     ดูก่อนเกสี  ในวิธีทั้ง ๓ นั้น   การฝึก 

ดังต่อไปนี้  เป็นวิธีละม่อม  คือ กายสุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งกายสุจริตเป็น

ดังนี้    วจีสุจริตเป็นดังนี้    วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้    มโนสุจริตเป็นดังนี้ 

วิบากแห่งมุโนสุจริตเป็นดังนี้   เทวดาเป็นดังนี้  มนุษย์เป็นดังนี้  การฝึกดังต่อ  

ไปนี้เป็นวิธีรุนแรง   คือ  กายทุจริตเป็นดังนี้    วิบากแห่งกายทุจริตเป็นดังนี้

วจีทุจริตเป็นดังนี้     วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้    มโนทุจริตเป็นดังนี้   วิบาก

แห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้  นรกเป็นดังนี้  กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้  ปิตติวิสัย

เป็นดังนี้  

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

การฝึกดังต่อไปนี้    เป็นวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง  คือ   กายสุจริต

เป็นดังนี้    วิบากแห่งกายสุจริตเป็นดังนี้  กายทุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งกาย

ทุจริตเป็นดังนี้    วจีสุจริตเป็นดังนี้    วิบากแห่งวจีสุจริตเป็นดังนี้   วจีทุจริต

เป็นดังนี้   วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นดังนี้    มโนสุจริตเป็นดังนี้   วิบากแห่งมโน-

สุจริตเป็นดังนี้    มโนทุจริตเป็นดังนี้    วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นดังนี้   เทวดา

เป็นดังนี้    มนุษย์เป็นดังนี้    นรกเป็นดังนี้      กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเป็นดังนี้

ปิตติวิสัยเป็นดังนี้.........................

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

     ก็แต่ว่าบุรุษที่ควรฝึกใด   ย่อมไม่เข้าถึงการฝึกด้วยวิธีละม่อม  ด้วยวิธีรุนแรง 

 ด้วยวิธีทั้งละม่อมทั้งรุนแรง    ตถาคตไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝึกนั้นว่า ควรว่ากล่าว  

 ควรสั่งสอน แม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนก็ย่อมไม่สำคัญว่า    ควรว่ากล่าว 

 ควรสั่งสอน   ดูก่อนเกสี   ข้อที่ตถาคต   ไม่สำคัญบุรุษที่ควรฝีกว่า ควรว่ากล่าว 

ควรสั่งสอนแม้สพรหมจารีผู้เป็นวิญญูชนทั้งหลายก็ไม่สำคัญว่า     ควรว่ากล่าว

 ควรสั่งสอนนี้เป็นการฆ่าอย่างดี  ในวินัยของพระอริย.

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ