พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาค 1 มหาขันธกะ [เสียงอ่าน]

 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ก.ย. 2565
หมายเลข  44070
อ่าน  113

อ่านโดย : พล.อ.ต.หญิง กาญจนา เชื้อทอง

เผยแพร่ที่ : YouTube นานาสาระจากพระไตรปิฏก


    แสดงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์แรกตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี หลังจากนั้นทรงเสวยวิมุติสุข 7 สัปดาห์ สัปดาห์แรกทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทรงเห็นว่าพระธรรมที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยากที่ใครจะรู้ตามได้ ทรงขวนขวายน้อยที่จะแสดงธรรม จนท้าวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม ทรงโปรดปัญวัคคีย์ด้วยธัมมจักกัปวตนสูตร เป็นปฐมเทศนา จนพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน ขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

    ต่อมาทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตร พร้อมทั้งครอบครัวและสหาย 54 คน ทรงส่งพระอรหันต์ 60 รูปไปเผยแพร่พระศาสนา พระองค์ไปโปรดภัททวัคคีย์ 30 รูป ชฎิลผู้บูชาไฟ 3 พี่น้องและบริวาร 1,000 คน ด้วยอาทิตตปริยายสูตร จนบรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารที่กรุงราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

    ท่านพระอัสสชิแสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชกจนได้ดวงตาเห็นธรรม ต่อมาอุปติสสปริพาชกแสดงธรรมแก่โกลิตตปริพาชกที่เป็นสหายตามที่ได้สัญญาแก่กันไว้ และบวชเป็นภิกษุ ต่อมาอุปติสสปริพาชกได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญา ปรากฏนามว่า ท่านพระสารีบุตรเถระ และโกลิตตปริพาชกได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศด้วยฤทธิ์ ปรากฏนามว่า ท่านโมคคัลลานเถระ

    ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ