มีคนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากไหม_ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
khampan.a
วันที่  25 พ.ค. 2565
หมายเลข  43154
อ่าน  1,019
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น"มีคนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากไหม?"

ถอดจากคำสนทนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
บางช่วงบางตอนจากสนทนาธรรม
ที่โรงแรม Lineage เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
...ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ...


~ ส่วนใหญ่ คนจะเห็นความไม่ดีของคนอื่น แต่ไม่เห็นความไม่ดีของตัวเอง
คิดว่าคนอื่นเป็นอย่างไร เป็นความคิดของเราเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะรู้จริงๆ ว่าขณะนั้นเขาคิดอะไร เพียงแต่เราคิดว่าเขาคิด เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละความไม่ดีของคนอื่นที่เราบอกว่าเขาไม่ดี แต่เราเอง ขณะที่เห็นว่าเขาไม่ดี ขณะนั้น เราดีหรือเปล่า? เห็นคนอื่นไม่ดี เราว่าเขาไม่ดี แต่เวลาเราไม่ดี เราว่าเราหรือเปล่า? เวลาเราไม่ดี คนอื่นก็ว่าเราไม่ดี แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ดี เพราะฉะนั้น ต้องเป็นคนตรงอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าเราไม่ดี ชัดเจนกว่าเราไปคิดว่าเขาไม่ดี

~ ขณะที่กำลังรู้ว่าไม่ดี ขณะนั้น เริ่มมีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ควรที่จะให้มีมากๆ ต่อไป

~ การเข้าใจธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เราอยากจะละกิเลสหมด อยากจะถึงนิพพาน แต่เดี๋ยวนี้มีกิเลสก็ไม่รู้ แล้วจะละได้อย่างไร? เพราะฉะนั้น เริ่มเห็นว่า รู้กิเลสของเราเองดีกว่าคิดถึงกิเลสของคนอื่นเพราะเราเพียงคิด ขณะนั้นเป็นความคิดของเรา ความคิดขณะนั้น ดีหรือไม่ดี ที่เห็นแต่ความผิดของคนอื่น แต่ไม่เห็นความผิดของตัวเอง?

~ เดี๋ยวนี้ กำลังดีหรือไม่ดี ยากมากที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ ว่า สิ่งนั้นดีหรือไม่ดี ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดง จะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้กำลังไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีมากๆ ที่ปรากฎว่าไม่ดี ต้องมาจากเล็กน้อยที่สุด แล้วค่อยๆ มากขึ้นๆ ถ้าไม่มีสิ่งที่แม้เล็กน้อยที่สุด จะมีสิ่งที่ไม่ดีมากๆ ปรากฏได้ไหม?

~ เดี๋ยวนี้ เป็นขณะหนึ่งในชีวิต ถ้าขณะนี้ไม่ดี ขณะต่อไป ก็ไม่ดี ขณะต่อไป ก็ไม่ดีเพิ่มขึ้น

~ คำว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ชื่อ แต่เป็นพระคุณนาม ที่แสดงถึงปัญญาที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ เพราะทรงแสดงความจริงที่กำลังมีทั้งหมด โดยประการทั้งปวง~ ผู้ที่รู้ความจริง ประจักษ์ความจริง ทรงแสดงความจริง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจ ๔๕ พรรษาทำไมมากและนานอย่างนั้น? เดี๋ยวนี้เราได้ฟังคำของพระองค์กี่นาที เทียบกับที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรม ๔๕ พรรษา มากกว่าใครทั้งหมด เช้า สาย บ่าย ค่ำ ดึก ทำไมทรงแสดงมากอย่างนั้น? เพราะเป็นสิ่งที่รู้ยากยิ่ง

~ เกิดมาเป็นคนนี้เพียงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว จะไม่มีคนนี้อีกเลย เพราะฉะนั้น เป็นคนนี้ ทุกอย่างที่เป็นคนนี้ เป็นชาตินี้ชาติเดียว สุขทุกข์ทั้งหมดที่มี สิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่มี ไม่เหลือเลย เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้น แม้เดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนั้น

~ เพราะไม่รู้ความจริง จึงมีอกุศลมากมาย เพราะความไม่รู้ แต่เมื่อค่อยๆ มีความรู้ขึ้น ก็ค่อยๆ ละความไม่ดี เพราะเห็นโทษของความไม่ดีและรู้ว่าแม้ความดีหรือความไม่ดี ก็เกิดขึ้นแล้วดับไป

~ ความเข้าใจเมื่อวานนี้ ถึงแม้ว่าขณะที่เข้าใจดับไป แต่ก็สะสมสืบต่อในขณะต่อๆ ไป จนถึงวันนี้ และความเข้าใจวันนี้ที่กำลังเข้าใจก็จะสืบต่อสะสมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ต่อๆ ไป

~ ถ้ายังมีความไม่รู้มากๆ มีความติดข้องมากๆ มีอกุศลมากๆ บ่อยๆ แล้วจะมีโอกาสที่ปัญญาและกุศลอื่นๆ จะเกิดแทนบ้างไหม? เพราะฉะนั้น ในบรรดาทุกสิ่งที่เกิดแล้วดับ ความเข้าใจถูก คือ ปัญญาประเสริฐที่สุด

~ กล่าวเฉพาะในโลกนี้ มีผู้คนมากมาย แต่มีคนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มากไหม? บางคนได้ยินบางคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วคิดเอง ไม่ศึกษาความละเอียดความลึกซึ้ง เพราะฉะนั้น เข้าใจผิด ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย เพราะไม่ได้ศึกษาธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะรู้ความจริง ก็ทำให้เห็นผิด เข้าใจผิดได้

~ ผู้ที่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ เป็นผู้ที่เคารพ ว่า พระธรรมคำสอนของพระองค์ลึกซึ้ง จึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบ เพื่อที่จะเข้าใจจริงๆ ไม่ทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดสิ้นไป เพราะคิดเองหรือเข้าใจผิด

~ ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถที่จะรู้เองเข้าใจเองได้ไหม? เมื่อเป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมเดี๋ยวนี้และรู้ว่าผู้เดียวเท่านั้นที่รู้แจ้งในความเป็นจริงของสภาพธรรมทุกอย่างทุกประการถึงที่สุดโดยประการทั้งปวง ก็ฟังคำของพระองค์และเริ่มเห็นพระปัญญาที่รู้ความจริง จึงชื่อว่า ได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ เริ่มเป็นคนตรงที่จะรู้ว่า การเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างไร ไม่ใช่การกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ไม่รู้ธรรม ไม่เข้าใจคำของพระองค์เลย พระองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เพื่อดอกไม้ธูปเทียนหรือการบูชาสิ่งอื่นใด นอกจากให้คนนั้น ได้เกิดความเข้าใจ ซึ่งในสังสารวัฏฏ์ ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์ ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่เคารพยิ่ง
ยินดีในกุศลของคุณสุคิน คุณอาคิล คุณอาช่า
และทุกๆ ท่านด้วยครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Sea
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบยินดีในกุศลของคุณสุคิน คุณอาคิล คุณอาช่าและทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ไพรศรี
วันที่ 25 พ.ค. 2565

อนุโมทนา สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tim7755tim
วันที่ 25 พ.ค. 2565

น้อมกราบพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเศรีษรเกล้าคำของพระองค์ไพเราะยิ่งและรึกซึ้งยากที่จะเปรียบกับใดๆ ได้เลย

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tim7755tim
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนากุศลค่ะท่านอาจารและกัลยานมิตทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
วันที่ 25 พ.ค. 2565

    กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตตาด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
วันที่ 25 พ.ค. 2565

    กราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Thanapolb
วันที่ 25 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์

อนุโมทนายิ่งในกุศลจิตของทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
siraya
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
meenalovechoompoo
วันที่ 25 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
muda muda
วันที่ 25 พ.ค. 2565

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
มังกรทอง
วันที่ 25 พ.ค. 2565

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
jaturong
วันที่ 25 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
papon
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
Lai
วันที่ 25 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขต และกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
natthayapinthong339
วันที่ 25 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
narongdej.kamolpirom
วันที่ 26 พ.ค. 2565

ขอกราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
เมตตา
วันที่ 26 พ.ค. 2565

    กราบยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Sottipa
วันที่ 27 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Sottipa
วันที่ 27 พ.ค. 2565

ความไม่มีโลภเป็นลาปอันประเสริฐ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ