สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ จากชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ครั้งที่ ๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  3 ธ.ค. 2564
หมายเลข  41627
อ่าน  433

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จากชมรมพุทธศาสน์วังพญาไท ได้บริจาคเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กำลังดำเนินการอยู่ ครั้งที่ ๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมหวัง พรหมประสิทธิ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๘๕ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๒. พล.ต.หญิงนันทา เกษหอม สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๑๑ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
๓. พล.ต.หญิงเรณู ประทุมมณี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๙๗ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๔. พ.อ.หญิงจำเนียร ศิริไพโรจน์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๘๔ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๕. พ.อ.หญิงบุณฑริกา เศรษฐบุตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๑๒ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๖. พ.อ.หญิง นิรมล แสงสิทธิ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๕๔๑ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๗. พ.ต.หญิงวาสนา บริบูรณ์นาคม สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๘๑ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณจิระวดี กาญจนสหัส สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๗๖ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุณสุภัชชา อบรมสุข สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๘๙ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณทัศนีย์ บุญเงิน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๐๖ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๕๐๐ บาท

๑๑. คุณนฤมล สิทธินฤมล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑๓๒ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อนึ่ง ได้รับแจ้งว่า มีสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ที่ได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมในคราวนี้ด้วย ดังมีรายนามต่อไปนี้

- อาจารย์ฉัตรชัย กิติพรชัย สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๖๘ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
- คุณธิดา เล็กวิริยะกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๒๒๕ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
- คุณวรรณี แซ่โง้ว สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๕๔๕ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๕๐๐ บาท

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดียิ่งในความดีของทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้


"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 3 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ธ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
san.ree2990
san.ree2990
วันที่ 4 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 4 ธ.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nataya
วันที่ 4 ธ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
panasda
วันที่ 4 ธ.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 4 ธ.ค. 2564

กราบยินดียิ่งในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Centella
Centella
วันที่ 9 ก.พ. 2565

ยินดีทุกความดีงามค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ