ทายาทแห่งกรรม มี จริง หรือไม่
 
kan_abc
วันที่  18 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4027
อ่าน  4,511

บรรพบุรุษ ฆ่าไก่ ไหว้ เจ้า  ผลแห่งการทำร้ายสัตว์ จะส่งผลมาถึง ลูกหลาน  หรือไม่  บางท่านฆ่าสัตว์เพื่อ  จำหน่าย  ผล  จากการได้มาซึ่งทรัพย์เพื่อเลี้ยง ดู และ ยังชีพ  ทายาทต้องชดใช้หรือไม่  ขอขอบพระคุณ


Tag  กรรม ผลของกรรม
  ความคิดเห็น 1  
 
saowanee.n
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

เจตนาคือกรรม  กรรมของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้น  ไม่สามารถโอน  หยิบยื่น  หรือมอบให้

กับใครได้  คำว่า  " ทายาทแห่งกรรม "  หมายถึง  ทายาทแห่งกรรมของตน  ที่ได้

กระทำแล้วในอดีตทั้งในชาตินี้  และชาติที่ผ่านๆ มา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 465

      ข้อความบางตอนจาก ธรรมปริยายสูตร

 [๑๙๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็นเหตุ

แห่งความกระเสือกกระสนแก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี

เราจักกล่าว   ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว  พระผู้มีพระ-

ภาคเจ้าตรัสว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมปริยายอันเป็นเหตุแห่งความ

กระเสือกกระสนเป็นไฉน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรม

เป็นกำเนิด  มีกรรมเป็นพวกพ้อง    มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย   กระทำกรรม

อันใดไว้   เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม   ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น.

  ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

 

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kan_abc
วันที่ 29 มิ.ย. 2550

 

มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์  หมายถึงอะไร  และ กรรมพันธ์  หมายถึง.... ขอขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
study
วันที่ 29 มิ.ย. 2550

คำว่าเผ่าพันธุ์หมายถึง เชื้อสาย เพราะมีกรรมเป็นเชื้อสาย เราจึงเกิดมาและดำรงชีวิตอยู่ เป็นสุขเป็นทุกข์ ตามกรรมที่ได้กระทำมา  คำอธิบายจากอรรถกถาฐานสูตรพระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 144 เราจึงชื่อว่ามีกรรมเป็นของตน. บทว่า  กมฺมทายาโท แปลว่า เราเป็นทายาทของกรรม  อธิบายว่า  กรรมเป็นมรดก  คือเป็นสมบัติของเรา  กรรมเป็นกำเนิดคือเป็นเหตุเกิดของเรา  เพราะฉะนั้น   เราจึงชื่อว่ามีกรรมเป็นกำเนิด.กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเรา  เพราะฉะนั้น   เราจึงชื่อว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์.อธิบายว่ามีกรรมเป็นญาติ. กรรมเป็นที่อาศัยคือเป็นที่พึ่งของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่ามีกรรมที่อาศัย.   บทว่า   ตสฺส    ทายาโท  ภวิสฺสามิ    แปลว่า  เราเป็นทายาทชองกรรมนั้น  อธิบายว่า  เราจักเป็นผู้รับผลทีกรรมนั้นให้.ส่วนคำว่ากรรมพันธุ์(ภาษาไทย)หมายถึงลักษณะต่างๆ ซึ่งสืบเนื่องมาแต่

บรรพบุรุษ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 1 มี.ค. 2560

สาธุ  สาธุ ฯ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ