ตื่นก่อน นอนทีหลัง กราบเท้าสามี มีในพระไตรปิฎกไหม
 
DjPut
วันที่  8 ก.ย. 2564
หมายเลข  37006
อ่าน  134

ตื่นก่อน นอนทีหลัง กราบเท้าสามี มีในพระไตรปิฎกไหม


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เท่าที่ค้นดูในพระไตรปิฎก และอรรถกถา จะพบคำว่า เมื่อหญิงไปสู่ตระกูลแห่งสามี พึงเป็นผู้ตื่นก่อน นอนทีหลัง และทำกิจที่ควรทำประการต่างๆ ดังนี้

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๗๓

"ดูกรกุมารี เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า มารดาบิดาของ สามีที่เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์ หวังความเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดู เราทั้งหลายจักตื่นก่อนท่าน นอนที่หลังท่าน คอยรับใช้ท่าน ประพฤติ เป็นที่พอใจท่าน พูดคำเป็นที่รักต่อท่าน"พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๗๖

ก็หญิงบริโภคแล้วขึ้นที่นอน นอนก่อนไม่ควร. แต่ให้คนในครัวเรือนทั้งหมดบริโภคแล้ว จัดสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ รู้ว่าโคเป็นต้นที่มาแล้วและยังไม่มา สั่งการงานที่จะพึงทำใน วันรุ่งขึ้น ถือลูกกุญแจไว้ในมือ ถ้าอาหารมีก็บริโภค ถ้าไม่มีก็ให้คนอื่นหุงหา แล้วเลี้ยงคนทั้งหมดให้อิ่ม แล้วนอนในภายหลังจึงควร. แม้นอนแล้ว จะนอน จนตะวันขึ้น ก็ไม่ควร แต่ลุกก่อนเขาทั้งหมดแล้ว ให้เรียกทาสและคนงานมา แล้วสั่งงานว่า ท่านจงทำงานอันนี้ๆ ให้รีดนมแม่โค ทำกิจที่ควรทำทั้งหมด ในเรือนไว้เป็นพนักงานของตนจึงควร.กิจที่สามีพึงกระทำต่อภรรยา และกิจที่ภรรยาพึงกระทำต่อสามี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยตรงใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ ๘๙ ดังนี้

[๒๐๑] ดูกร คฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา ๑ ด้วยไม่ดูหมิ่น ๑ ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ ๑ ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ๑ ด้วยให้เครื่องแต่งตัว ๑.

ดูกร คฤหบดีบุตร ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลัง อันสามีบำรุงด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ จัดการงานดี ๑ สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี ๑ ไม่ประพฤตินอกใจสามี ๑ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาให้ ๑ ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ๑…ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
DjPut
วันที่ 10 ก.ย. 2564

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ