มีอวิชชามาแสนนาน

 
unnop.h
วันที่  24 ส.ค. 2564
หมายเลข  35797
อ่าน  624

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏ" ซึ่งแสดงถึงความยาวนานอย่างไม่มีที่สุดของสังสารวัฏฏ์ และการสะสมอวิชชาอย่างมากมายสุดประมาณมาในอดีต ดังนั้นอวิชชาจึงมีมาแสนนาน ก่อนการเกิดมาเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้

* อวิชชาในอดีตที่มีมาแสนนานนี้ เป็นปัจจัยให้มีเจตนากรรม ที่เป็นกุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง ซึ่งสะสมสืบต่อในจิต และเป็นปัจจัยให้เกิดมาเป็นแต่ละบุคคล ในภพชาติหนึ่งๆ

* นี่คือความเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไป หรือปฏิจจสมุปปาทในส่วนอดีต คือ

- อวิชชา (ความไม่รู้ตามความเป็นจริงที่สะสมมาในอดีต) เป็นปัจจัยแก่สังขาร (คือเจตนาที่กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม)

- สังขาร เป็นปัจจัยแก่วิญญาณ คือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วในอดีต เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิจิต และรูปที่เกิดจากกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมปฏิสนธิจิตในขณะนั้น เป็นบุคคลหนึ่ง ในภพชาติหนึ่งๆ

* และหลังเกิดแล้วก็มีความเป็นไปตามปัจจัยของธรรมต่อๆ ไป


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 24 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ค่อยๆศึกษา
วันที่ 24 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ