เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ

 
unnop.h
วันที่  21 ส.ค. 2564
หมายเลข  35560
อ่าน  749

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพธรรมที่มีจริงแต่ละอย่าง ทุกประการ ที่ปรากฏกับพระญาณของพระองค์อย่างละเอียดยิ่ง และทรงแสดงพระธรรม เพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนี้ ตามสมควรแก่ฐานะของแต่ละบุคคล

* ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางของการรู้ความจริง คือสติปัญญาที่ระลึกรู้ตรงลักษณะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เอง ไม่ได้ทรงแสดงให้ไปสถานที่ใด หรือทำวิธืการอะไร ด้วยความเป็นตัวตนเลยทั้งสิ้น

* ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็มีพระสาวกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ฟังพระธรรม และได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ มากมาย โดยท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่ได้ไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนเลย แต่เพราะเข้าใจพระธรรมที่กำลังฟัง และประจักษ์แจ้งสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ตรงตามพระธรรมที่ได้ฟัง จึงได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคล

* ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงถึงการรู้อริยสัจจะ ท่านจึงอบรมเจริญปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สภาพธรรมที่กำลังเกิดปรากฏแต่ละหนึ่ง) มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดา โดยท่านไม่ได้ไปทำอะไร ที่ไหนเลย

* ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อครั้งที่ท่านมีอายุเพียง ๗ ขวบได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในขณะที่เข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ ก็ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเอง หรืออุบาสิกาท่านหนึ่งได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอนาคามี ในขณะที่ทำอาหาร ซึ่งก็เป็นชีวิตตามปกติของท่าน ที่อบรมเจริญปัญญา เข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามปกติ ตามความเป็นจริง


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 21 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 21 ส.ค. 2564

กรายขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ