สุคติของเทวดา

 
unnop.h
วันที่  14 ส.ค. 2564
หมายเลข  35404
อ่าน  1,131

* การได้ความเป็นมนุษย์ เป็นลาภที่ได้ดีแล้ว เพราะเป็นโอกาสที่จะได้เจริญกุศลประการต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุนำประโยชน์สุขทั้งหลายมาให้ มีการได้เกิดในเทวโลก เป็นต้น

* แม้เทพทั้งหลาย เมื่อทราบว่าเทพองค์หนึ่งองค์ใดที่กำลังจะจุติ (ตาย) จากเทวโลก ย่อมพลอยยินดีกับเทพองค์นั้นว่า ขอท่านจงไปสู่สุคติ ขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว และขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดี

* พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลาย ซึ่งเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว นี้แลเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้ว ก็ศรัทธาของเทวดานั้นแล เป็นคุณชาติตั้งลง มีมูลเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคง อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก พึงนำไปไม่ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลาย"

* ดังนั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีศรัทธาศึกษาพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ให้เข้าใจอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะดำรงอยู่ด้วยดีในจิต โดยไม่มีใครๆ สามารถจะเอาไป หรือทำลายได้เลยทั้งสิ้น และจะนำมาซึ่งประโยชน์สุข คือเป็นปัจจัยให้ได้เกิดในสุคติภูมิ และมีศรัทธาที่จะศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาและคุณความดีต่างๆ ต่อๆ ไป จนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระอริยบุคคล ดับกิเลสได้ตามลำดับขั้น


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 14 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 14 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lack
วันที่ 7 ก.ย. 2564

สาธุ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ