บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร

 
unnop.h
วันที่  18 ส.ค. 2564
หมายเลข  35513
อ่าน  1,171

* การบูชาคือความนอบน้อมทางกาย วาจา ใจ ด้วยจิตที่มีความเคารพในพระคุณของผู้ที่ควรบูชา

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันประเสริฐสูงสุด ที่พุทธบริษัทสมควรอย่างยิ่งที่จะถวายความเคารพบูชาสูงสุดต่อพระองค์

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ อามิสบูชา ๑ ธรรมบูชา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบูชา ๒ อย่างนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้ ธรรมบูชาเป็นเลิศ" (อังคุตตรนิกาย ทุกนิกาย)

* อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของมีดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสักการะ บูชาต่างๆ ด้วยจิตที่เคารพนอบน้อมในพระคุณของพระองค์

* ธรรมบูชา หรือ ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยธรรม โดยการอบรมเจริญปัญญาเข้าใจธรรมถูกต้องตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ตั้งแต่ขั้นปริยัติ (รอบรู้ในการฟังพระธรรม) ขั้นปฏิบัติ (ถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ) ขั้นปฏิเวธ (แทงตลอดในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏอย่างชัดแจ้ง)

* ในการบูชาทั้ง ๒ อย่างนั้น ธรรมบูชาเป็นเลิศ เพราะการบูชาด้วยอามิส แม้เป็นบุญของผู้นั้น แต่ไม่อาจดำรงพระศาสนาไว้ได้ ส่วนการบูชาด้วยธรรม คือความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะดำรงพระศาสนาทั้ง ๓ ขั้น คือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ไว้ได้ จึงเป็นการบูชาสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
วันที่ 18 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
siraya
วันที่ 19 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เฉลิมพร
วันที่ 21 ต.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ