วิริยะบารมี เป็นอย่างไร
 
oom
oom
วันที่  19 เม.ย. 2550
หมายเลข  3493
อ่าน  12,813

ความเพียรในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ   ถือเป็นวิริยะได้หรือไม่ เพราะเคยได้ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือจำไม่ได้ บอกว่าวิริยะที่เป็นกุศล คือ การเพียรทำลายกิเลสในตัวเราให้หมดไป  ส่วนที่เป็นอกุศล คือเพียรที่จะขี้เกียจไม่ทำในสิ่งดีๆ  เช่น การสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน  รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ทำ    เพราะความขี้เกียจของตัวเอง

 


Tag  วิริยะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 เม.ย. 2550

วิริยะบารมี หมายถึง    ความเพียรในการสะสมความดีที่เป็นบารมี คือ ต้องเป็นไปใน

กุศลของผู้มีปัญญาเพื่อออกจากวัฏฏะ   ไม่ใช่ความเพียรธรรมดาทั่วไป

ดังตัวอย่างวิริยะบารมี   ของพระโพธิสัตว์ ดังนี้

 

     พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 66                  ข้อความตอนหนึ่งจากสังขพราหมณจริยา               สังขพราหมณ์นั้นย่อมได้รับบารมีแม้เหล่านี้    คือ   ศีลบารมี      ด้วยอำนาจแห่งนิจศีลและอุโบสถศีลอันบริสุทธิ์ด้วยดี.     เนกขัมมบารมีด้วยอำนาจแห่งกุศลธรรม         เพราะออกจากธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อทานและศีลเป็นต้น.วิริยบารมี     ด้วยอำนาจแห่งความอุตสาหะยิ่งเพื่อให้สำเร็จ    ทานบารมีเป็นต้นและด้วยอำนาจแห่งความพยายามข้ามมหาสมุทร. 

 

                         ข้อความตอนหนึ่งจาก เอกราชจริยา               พึงทราบ  ทานบารมี   ด้วยการสละทรัพย์  ๖๐๐,๐๐๐  ณ  โรงทาน๖  แห่ง   ทุกๆ วันของพระโพธิสัตว์นั้น     และด้วยการทรงบริจาคราชสมบัติทั้งสิ้นแก่พระราชาข้าศึก.     ศีลบารมี   ด้วยการรักษาศีลและอุโบสถเป็นนิจและด้วยการสำรวมศีลไม่เหลือเศษของนักบวช.     เนกขัมมบารมี   ด้วยการออกบวชและด้วยการบรรลุฌาน.         ปัญญาบารมี     ด้วยการไตร่ตรองถึงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย  และด้วยการจัดแจงทานและศีลเป็นต้น.   วิริยะบารมี    ด้วยการขมักเขม้นสะสมบุญมีทานเป็นต้น 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
shumporn.t
วันที่ 20 เม.ย. 2550

วิริยะเจตสิกไม่ได้ประกอบในจิต  ๑๖  ดวง  คือ  อเหตุกจิต  ๑๖   เว้นมโนทวาราวัชชนจิต ๑    หสิตุปาทจิต ๑   |จิตนอกนั้นมีวิริยะเจตสิกประกอบด้วย   จะถือหรือไม่ถือ   ก็มีวิริยะเจตสิกประกอบแล้ว

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 20 เม.ย. 2550

      ความเพียรในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ     ถือเป็นวิริยะได้หรือไม่   เพราะเคย

ได้ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือจำไม่ได้ บอกว่าวิริยะที่เป็นกุศล คือ การเพียรทำลายกิเลส

ในตัวเราให้หมดไป     ส่วนที่เป็นอกุศล คือเพียรที่จะขี้เกียจไม่ทำในสิ่งดีๆ   เช่น   การ

สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ทำ   เพราะความขี้เกียจของตัวเอง

        วิริยะ เป็นปกิณณกเจตสิก เกิดกับ กุศล หรือ อกุศลก็ได้ครับ         แต่กุศลก็มีหลายระดับ กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มี ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีแต่ถ้าเป็นวิริยะบารมี คือ ความเพียรที่ทำให้ถึงฝั่งคือดับกิเลส             วิริยะที่จะเป็น

บารมีต้องประกอบด้วยปัญญา         ปัญญาอย่างไร คือ ปัญญาที่เห็นโทษของกิเลส  

และโทษของการเกิดและอยู่ในสังสารวัฏ   จึงเป็น วิริยะบารมี  คือเพียรที่จะออกจาก

สังสารวัฏฎ์

      ดังนั้น  เพียรที่จะเจริญกุศล เพื่อจะออกจากสังสารวัฏ กุศลที่ทำก็น้อมไปเพื่อจะดับกิเลส   เพียรทำกุศลเพื่อน้อมไปเพื่อออกจากสังสารวัฏ จึงเป็น วิริยะบารมี      วิริยะบารมี จึงต้องมีปัญญาเสมอ ที่เห็นโทษของกิเลสและสังสารวัฏฎ์ครับ ส่วน

การทำงานก็ต้องมีจิตเกิดขึ้น ขณะที่ทำงานจิตเป็นกุศลหรืออกุศล  ถ้าเป็นอกุศลจิตก็มีวิริยะเจตสิกเกิดด้วย แต่เป็นความเพียรในอกุศลครับ

                          ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 เม.ย. 2550

วิริยะบารมี  คือ ความเพียร  ความขยันในทางกุศล  และเป็นไปเพื่อการสละกิเลส  เช่น  มีความเพียรในการฟังธรรม  เพื่อละความไม่รู้  เพื่อขัดเกลากิเลส  ฯลฯ  คนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ