แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 
hanky
hanky
วันที่  29 เม.ย. 2564
หมายเลข  34154
อ่าน  90

อยากทราบว่า "แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี" หมายความว่าอย่างไรคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 29 เม.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 80

ข้อความบางตอน

นัตถิปุตตสมสูตร

[๒๙] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ความรักเสมอด้วยตนไม่มี ทรัพย์ เสมอด้วยข้าวเปลือกย่อมไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มี ฝนต่างหากเป็น สระยอดเยี่ยม


อรรถกถา อธิบายดังนี้

ชื่อว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มี ถึงแม้จะเป็นดวงอาทิตย์เป็นต้น ก็ย่อมส่องแสงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ ย่อมกำจัดความมืดอันเป็นปัจจุบันเท่านั้น.ส่วนปัญญาย่อมสามารถเพื่อทำโลกธาตุตั้งหมื่นให้เป็นแสงสว่างอันประเสริฐ หาสิ่งอื่นเสมอมิได้ ทั้งย่อมกำจัดความมืด (อวิชชา)


พระอาทิตย์หรือแสงสว่างใดๆ แม้จะทำให้เห็นสิ่งต่างๆ แต่ไม่เห็นตามความเป็นจริง คือ ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา ต่างจากปัญญา ที่เป็นแสงสว่าง ที่ส่องให้เห็นความจริงว่ามีแต่ธรรม ละอวิชชาที่เป็นความมืด มืดเพราะไม่รู้ความจริง ปัญญากำจัดอวิชชา จึงเป็นแสงสว่างที่ประเสริฐที่สุดครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 เม.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สภาพธรรมที่ประเสริฐที่สุด มีค่าที่สุดในบรรดาสภาพธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย นั้น คือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก เพราะเหตุว่าไม่เคยนำความทุกข์ ความเดือดร้อนหรือโทษภัยใดๆ มาให้เลย มีแต่นำมาซึ่งประโยชน์เท่านั้น ปัญญา เป็นสภาพธรรมที่ส่องให้เห็นถึงสภาพธรรมที่กำลังมีกำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริง ขจัดขัดเกลาความมืดมิดคืออวิชชา แล้วปัญญา จะมีได้อย่างไร เพราะเหตุว่าปัญญา ไม่สามารถเกิดขึ้นตามใจชอบ บังคับบัญชาให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้ ที่จะมีปัญญาเจริญขึ้นได้ ต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพราะตนเองมากไปด้วยความไม่รู้และกิเลสทั้งหลาย แล้วมีผู้ทรงตรัสรู้ความจริง ทรงแสดงความจริง คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงฟัง จึงศึกษาคำของพระองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เพราะถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ ไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้เลย ไม่มีโอกาสพบแสงสว่างคือปัญญาได้เลย ครับ

....ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
hanky
hanky
วันที่ 30 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ