พระถือกล้องถ่ายภาพงานสมรส เป็นมงคลอย่างไร
 
pdharma
pdharma
วันที่  21 ก.พ. 2564
หมายเลข  33767
อ่าน  104

มีข่าวพระถือกล้องถ่ายภาพให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานสมรส ชาวโซเชียลแห่ชื่นชมว่า เป็นมงคล เป็นมงคลอย่างไร

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 22 ก.พ. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระถ่ายรูป ชื่นชมในสิ่งที่ผิด วิกฤตพระพุทธศาสนา

พระถ่ายรูป ชื่นชมในสิ่งที่ผิด วิกฤตพระพุทธศาสนา
 
 
ท่าน อ.สุจินต์   ท่านเข้าใจตัวเองไหมว่าเป็นพระภิกษุหรือเปล่า คำว่าภิกษุคืออะไร ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ เมื่อเห็นภัยแล้วทำอะไร สละเพศคฤหัสถ์เพราะรู้จักตัวเองนะคะ ว่าสามารถศึกษาธรรม อบรมปัญญาในเพศบรรพชิต แล้วท่านมีเฟซบุ๊ก แล้วมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำไม เพราะฉะนั้นใครจะไหว้ภิกษุเหล่านั้นบ้าง ภิกษุคือผู้สงบ อย่างนั้นไม่สงบเลย ไม่เป็นไปเพื่อความสงบด้วย
 
ถาม   ไม่มีในพระวินัย ในการห้ามพระภิกษุถ่ายภาพ เล่นเฟซบุ๊ก
 
ท่าน อ.สุจินต์   แล้วก็การบวช บวชเพื่ออะไร ทั้งหมดของพระวินัยเพื่ออะไร เพื่อขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง แล้วบวชทำไม ในเมื่อบวชแล้วไม่เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นถ้าเห็นพระภิกษุแม้ถ่ายรูป ไม่ต้องถึงเฟซบุ๊ก หรือ เซลฟี่อะไรเลยทั้งสิ้น ถามตัวเอง สงบไหม ต้องตรงค่ะ กุศลเป็นกุศล อกุศลเป็นอกุศล อะไรเห็น ปัญญาเท่านั้นที่เห็น ตราบใดที่ยังมีกิเลสและไม่ศึกษาพระธรรม ก็ไม่สามารถละความไม่ตรง เพราะเข้าใจผิดได้
 
ขออนุโมทนา
 
ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com
 
โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.พ. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๖

ปฐมขตสูตร

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เป็นคนพาล เป็นคนโง่เขลา เป็นอสัตบุรุษ ครองตนอันถูกขุด (รากคือความดี) เสียแล้ว ถูกขจัดไปครึ่งหนึ่งแล้ว เป็นคนประกอบด้วยโทษ ผู้รู้ติเตียน และได้สิ่งอันไม่เป็นบุญมากด้วย ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลไม่ใคร่ครวญไม่สอบสวนแล้ว ชมคนที่ควรติ ๑ ติคนที่ควรชม ๑ ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันไม่ควรเลื่อมใส ๑ แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส ๑ บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล เป็นคนพาล เป็นคนโง่เขลา เป็นอสัตบุรุษ ครองตนอันถูกขุด (รากคือความดี) เสียแล้ว ถูกขจัดไปครึ่งหนึ่งแล้ว เป็นคนประกอบด้วยโทษ ผู้รู้ติเตียน และได้สิ่งอันไม่เป็นบุญมากด้วย


พระภิกษุ ที่ทำผิดพระวินัย ประพฤติไม่เหมาะสม เป็นการล่วงละเมิดพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เป็นผู้ไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่น ไม่เป็นมงคล ในขณะนั้น เพราะมากไปด้วยอกุศล คฤหัสถ์ที่ชื่นชมในสิ่งที่ผิด สรรเสริญในสิ่งที่ควรตำหนิ ก็ไม่ใช่มงคลแล้ว เพราะเห็นสิ่งที่ผิดว่าถูก ทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็เพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจ ไม่รู้ว่าอะไรผิด อะไรถูก จึงทำในสิ่งที่ผิด คล้อยตามในสิ่งที่ผิดมากมาย ตามความไม่รู้ เพราะฉะนั้น หนทางเดียวที่จะเป็นที่พึ่งไม่ให้หลงผิดอีกต่อไป คือ ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ มีปัญญา เป็นเครื่องนำทางชีวิตที่ดี ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ