มีกรรมติดตัวห้ามสวรรค์ได้หรือไม่ครับ
 
berzerker
berzerker
วันที่  23 พ.ย. 2563
หมายเลข  33340
อ่าน  117

พอดีมีรุ่นพี่แกมีจิตสัมผัสดูพวกเจ้ากรรมนายติดตัว แกดูผมว่ามีผู้หญิงน่าคู่ในอดีตชาติ คู่ที่สัญญากันไว้ ตามมาผัวพันคอยหวง กั้นไม่ให้ผมมีคู่ชีวิต ให้อยู่เป็นโสด ถึงผมจะทำบุญ ภาวนา ก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ เพราะผู้หญิงคนนี้จะไม่ให้ไป เหมือนมีบันไดข้างหน้าก็ขึ้นไปไม่ได้ คือพี่เขาก็ไม่ได้ให้ผมเสียเงินอะไรนะครับ ช่วยฟรี บางเรื่องทั่วๆไปก็พูดตรง แต่สงสัยตรงห้ามไม่ให้ไปสวรรค์ มีกรรมกับผู้หญิงนางนี้ต้องอยู่จนกว่าเขาจะปล่อย อันนี้จริงเท็จยังไงครับ สงสัยมาก


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ ๓๕๐

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อย่าง คือ นรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง อันผู้มีการงานลามก (ทำบาปกรรม) พึงหวังได้

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย คติ ๒ อย่าง คือ เทวดาหรือมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันผู้มีการงานไม่ลามก พึงหวังได้


เจ้ากรรมนายเวร ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรม และ ผลของกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด

ตามความเป็นจริงแล้ว สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักทำกรรมใดไว้ ก็จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่มีผู้อื่นเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่จะดลบันดาลหรือจะทำให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ได้ แต่สัตว์ทั้งหลายจะมีความสุข ความทุกข์ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้สรรเสริญ หรือ นินทา  ตกนรกหรือไปเกิดในสวรรค์ ก็เพราะกรรมของตน

ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตาม มีความคิดเห็นอย่างไร ก็ตาม แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่างไร นี้คือ สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง  ครับ  

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

เจ้ากรรมนายเวรหมายถึงอะไร

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
berzerker
berzerker
วันที่ 24 พ.ย. 2563

ขอบคุณครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 พ.ย. 2563

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม...

กรรมคำตอบของชีวิต

กรรม คืออะไร?  กรรม คือ การกระทำ ได้แก่ เจตนา (ความจงใจความตั้งใจ) ที่เป็นกุศล (บุญ) หรือ อกุศล (กิเลส) เป็นเหตุให้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อได้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมสำเร็จไปแล้ว กุศล หรือ อกุศลกรรมนั้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดผลตามสมควรแก่กรรมนั้นๆ การให้ผลของกรรมนั้น จะให้ผลได้ในชาติที่กระทำก็ได้ หรือจะให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆ ไปก็ได้ ไม่ใช่กรรมทุกกรรมจะให้ผลได้ทั้งหมดในชาติที่กระทำกรรม เพราะกรรมสามารถติดตามไปให้ผลได้ ตราบใดที่ยังไม่ได้ให้ผลหรือยังให้ผลไม่หมด เนื่องจากกรรมจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกๆ ขณะที่จิตเกิดดับสืบต่อกันไป

ขอเชิญรับฟังเพิ่มเติม...

เมตตา - กรรม

เข้าใจเรื่องกรรม

 
  ความคิดเห็น 5  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 24 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Witt
วันที่ 26 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ