พระเจ้าอชาตศัตรู - พระมหากัสสปเถระเก็บพระบรมสารีริกธาตุ

 
chatchai.k
วันที่  9 พ.ย. 2563
หมายเลข  33270
อ่าน  765

เรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรู

พระมหากัสสปเถระเก็บพระบรมสารีริกธาตุ

หลังจากการสังคายนาครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้วในกาลต่อมา พระมหากัสสปเถระ พิจารณาเห็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แก่พระบรมสารีริกธาตุ ในอนาคตจึงเข้าไปเฝ้า พระเจ้าอชาตศัตรู แล้วทูลว่า มหาบพิตร พระองค์ควรเก็บพระบรมสารีริกธาตุมารวมไว้ที่ กรุงราชคฤห์ ฯลฯ พระเถระ ได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากราชตระกูล ทั้ง ๗ มาประดิษฐานรวมไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งทางทิศอาคเนย์ แห่งกรุงราชคฤห์

ส่วนพระบรมธาตุในรามคาม เหล่านาคเก็บรักษาไว้ ด้วยพระเถระเห็นว่า ต่อไปในอนาคตเหล่านาค จะอัญเชิญพระบรมธาตุ ไปประดิษฐานไว้ในพระมหาเจดีย์ ในมหาวิหารลังกาทวีป ฯลฯ

ครั้งนั้น พระมหากัสปเถระ อธิษฐานว่าขอดอกไม้อย่าเหี่ยว กลิ่นหอมอย่าหาย ประทีปอย่าหมดเชื้อ ให้จาริกอักษรบนแผ่นทองคำว่า ในอนาคตกาลครั้งพระกุมาร พระนามว่าอโศก จักเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระธรรมราชาท้าวเธอ จักทรงกระทำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไป ดังนี้

พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมดบูชา ทรงปิดประตูทองแดง แล้วเสด็จออกมา ทรงคล้องตราพระราชลัญจกร (เครื่องหมายของพระมหากษัตริย์) ไว้ที่ประตู ทรงวางแท่งแก้วมณีแท่งใหญ่ ไว้ที่ตรงนั้น แล้วโปรดให้จารึกอักษรไว้ว่า ในอนาคตกาล ครั้งแผ่นดินพระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมา ณ ตรงนี้ จงถือเอาแท่งแก้วมณีนี้ ทำลายดวงตรา แล้วเปิดประตู เข้าไปกระทำสักการะพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายเถิด

ท้าวสักกะเทวราช เรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมา แล้วสั่งว่าพ่อเอ๋ย พระเจ้าอชาตศตรูทรงเก็บพระบรมสารีริกธาตุแล้วเธอจงตั้งกองรักษาการณ์ไว้ ณ ที่นั้น วิสสุกรรมเทพบุตร ประกอบหุ่นยนต์ มีโครงร่างร้าย ถือพระขรรค์ สีแก้วผลึก รักษาบริเวณห้องพระบรมสารีริกธาตุ หุ่นยนต์นั้น เคลื่อนตัวได้รวดเร็วเหมือนลมวิสสุกรรมเทพบุตรประกอบหุ่นยนต์แล้ว ติดสลักบังคับไว้อันเดียวเท่านั้น แล้วเอาศิลาล้อมไว้โดยรอบ เสมือนเรือนสร้างด้วยอิฐ ข้างบนปิดด้วยศิลาแผ่นเดียว กลบดินเกลี่ยพื้นให้เรียบ แล้วประดิษฐานสถูปหิน ไว้ข้างบน ฯลฯ

ข้อความบางตอนจากหนังสือ "พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา" เรียบเรียงโดย คุณสุรีย์ และ เรือโท วิชัย มีผลกิจพิมพ์เผยแพร่โดย "คณะสหายธรรม"

เป็นข้อความบางตอนจากกระทู้ ... 11508


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 15 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม...

จาก.. มหาปรินิพพานสูตร

เรื่องพระเจาอชาติศัตรู หน้า 233

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ