นิวรณ์โดยส่วนเดียว นำไปสู่ทุคติได้หรือไม่
 
knana232
วันที่  16 ต.ค. 2563
หมายเลข  33104
อ่าน  93

สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวครับ

มีคำถามที่ถกเถียงกับน้องที่รู้จักว่า ...

นิวรณ์ 5 โดยส่วนเดียว (ไม่ได้ทำบาปอกุศลกรรมบท 10 เลยแม้แต่น้อย) นำไปสู่ทุคติได้หรือไม่ครับ

ผมเข้าใจว่าในพระสูตรหลายๆพระสูตร ตัวอกุศลกรรมที่นำไปสู่ทุคติที่พระศาสดาทรงยกมา จะเป็นพวกอกุศลกรรม 10 ไม่ก็การผิดศีล 5 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ ผู้มีจิตขุ่นมัว ด้วยจิตอย่างนี้แล้ว ถ้าในสมัยนี้ บุคคลนี้พึงกระทำกาละไซร้ เขาถูกกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตของเขาขุ่นมัวก็เพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัวแล สัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก อย่างนี้


พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้ง เป็นไปไม่ได้เลย ที่บุคคลจะมีแต่อกุศลจิต แต่ไม่ทำอกุศลกรรม แม้พระโพธิสัตว์ผู้สะสมปัญญามามาก ยังเป็นปุถุชน ก็มีอกุศลจิต มีนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วก็ทำอกุศลกรรม มีการฆ่าคนอื่น เป็นต้น นี่คือความจริงของปุถุชนทุกๆคน ดังนั้น อกุศลกรรมที่เคยทำในอดีต ย่อมเป็นปัจจัย ให้จิตสุดท้าย ขุ่นมัว เป็นนิวรณ์และนำเกิดในนรกได้ อันมี อกุศลกรรมที่ครบองค์เป็นปัจจัยนั่นเอง ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในชีวิตประจำวัน อกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นไปมาก ในขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้น กุศลจิตไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เมื่ออกุศลสะสมมีกำลังมากขึ้นๆ ก็สามารถล่วงเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆ ได้ เช่น ติดข้องแล้ว สามารถลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นได้ โกรธแล้วประทุษร้ายหรือฆ่าบุคคลอื่นได้ เป็นโทษเท่านั้น และ สำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนแล้ว คติ (ที่ๆจะไปเกิด) ไม่แน่นอนเลย สำหรับอบายภูมิหรือทุคติภูมิ นั้น ไปได้ง่ายมากเลย เพราะยังมีอกุศลอยู่มาก ซึ่งเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน ซึ่งจะเป็นผู้ที่ประมาทไม่ได้เลยทีเดียว ก็ควรที่จะเป็นผู้ได้ฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก และไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป เพราะเป็นไปไม่ได้ ที่เหตุที่ดี  จะให้ผลที่ไม่ดี ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...      

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 16 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เฉลิมพร
วันที่ 18 ต.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
knana232
วันที่ 19 ต.ค. 2563

ขอขอบพระคุณครับ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ต.ค. 2563

ชาตินี้คิดว่าไม่ได้ทำบาป สัตว์เล็กสัตว์น้อยเคยฆ่าไหม มด ยุง เป็นต้น แล้วกรรมในอดีตเราเคยทำไว้ทั้งกรรมดีและไม่ดี และตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน โอกาสที่เราจะไปเกิดในทุคติภูมิก็ยังมีอยู่ แม้เกิดบนสวรรค์ไม่ได้ทำบาปก็ยังตกนรกได้เลยค่ะ  

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ