ปฐมวัฑฒิสูตร ...พระสูตรสนทนาออนไลน์วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  16 ส.ค. 2563
หมายเลข  32657
อ่าน  324

  

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ

สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ


พระสูตรที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

คือ 

ปฐมวัฑฒิสูตร  

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๓๖  - หน้าที่ ๑๕๓

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่ม ๓๖  - หน้าที่ ๑๕๓

ปฐมวัฑฒิสูตร  

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการ

[๖๓]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่า ย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย ธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ย่อมเจริญด้วยศีล ย่อมเจริญด้วยสุตะ ย่อมเจริญด้วยจาคะ ย่อมเจริญด้วยปัญญา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้เจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย.

พระคาถา

อริยสาวก ผู้ใด ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ทั้งสองฝ่าย อริยสาวก ผู้เช่นนั้น เป็นสัปบุรุษ มีปรีชาเห็นประจักษ์ ชื่อว่า ย่อมยึดถือสาระแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ทีเดียว

จบปฐมวัฑฒิสูตรที่ ๓


อรรถกถาปฐมวัฑฒิสูตร  

พึงทราบวินิจฉัยในปฐมวัฑฒิสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า วราทายี คือ เป็นผู้ยึดเอาไว้ได้ซึ่งสาระอันสูงสุด. คำที่เหลือในสูตรนี้และสูตรที่ ๔ ง่ายทั้งนั้นแล. 

จบอรรถกถาปฐมวัฑฒิสูตรที่ ๓


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ส.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

©ข้อความโดยสรุป©

ปฐมวัฑฒิสูตร  

ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญ ๕ ประการ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ คือ เจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ (การสละ) และปัญญาย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเหตุเจริญอย่างประเสริฐ ชื่อว่าเป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ความเสื่อมและความเจริญของปัญญา

ความเจริญปัญญาประเสริฐที่สุด

การทำความเพียรในพระพุทธศาสนา เพื่อการบรรลุธรรม

ศรัทธาแบบถาวร

ศีล

ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา [วัฑฒิสูตร]

ปัญญาคืออะไร

ปัญญา รู้ สิ่งที่มีจริง ที่ กำลังปรากฏ

.
..ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ส.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เฉลิมพร
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 22 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ