อานันทสูตร ... พระสูตรสนทนาออนไลน์วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  23 ส.ค. 2563
หมายเลข  32680
อ่าน  386

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

พระสูตรที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

คือ 

อานันทสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๓๘ - หน้าที่ ๒๕๖

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๓๘ - หน้าที่ ๒๕๖

๒. อานันทสูตร

ว่าด้วยภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ จักเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้


[๘๒]  ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า ดูกร อานนท์ 

ภิกษุเป็นผู้ไม่มีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้ทุศีล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีการสดับน้อย จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้ว่ายาก จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีมิตรชั่ว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้เกียจคร้าน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีสติหลงลืม จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้ไม่สันโดษ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นผิด จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ 

ดูกร อานนท์ ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย นี้ ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้

ดูกร อานนท์ 

ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้มีศีล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นพหูสูต ทรงไว้ซึ่งสุตะ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้

ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้

ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีงาม จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้มีสติตั้งมั่น จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้สันโดษ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้ ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

 ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นชอบ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ดูกร อานนท์ ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ ข้อนี้ เป็นฐานะที่มีได้

จบอานันทสูตรที่ ๒


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ส.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

©ข้อความโดยสรุป©

อานันทสูตร

ว่าด้วยภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ จักเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ เป็นไปไม่ได้ที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ ได้แก่ ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล มีการสดับน้อย ว่ายาก มีมิตรชั่ว เกียจคร้าน หลงลืมสติ ไม่สันโดษ ปรารถนาลามก และ มีความเห็นผิด

ในทางตรงกันข้าม ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ เป็นไปได้ที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ ได้แก่ มีศรัทธา มีศีล มีการสดับตรับฟังพระธรรมมาก ว่าง่าย มีมิตรที่ดีงาม มีความเพียร มีสติตั้งมั่น มีความสันโดษ มีความปรารถนาน้อย และ มีความเห็นชอบ (ตามที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ศีล

อาศัยพระศาสดา

ลักษณะกัลยาณมิตร    

กัลยาณมิตร หมายถึงเพื่อนที่ดี ไม่เกี่ยวกับทางธรรมได้หรือไม่ 

การเป็นผู้ว่าง่ายคืออะไรและทำอย่างไรครับ

แม้คนผู้เกียจคร้านนี้ ก็อยู่เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพ.

การทำความเพียรในพระพุทธศาสนา เพื่อการบรรลุธรรม

สันโดษ สันตุฏฐิกถา

สติ

การบรรลุธรรม

กุศลธรรม

มีกุศลเป็นที่พึ่ง

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ส.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เฉลิมพร
วันที่ 28 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ส.ค. 2563

  ยินดีในกุศลจิตด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ