ปัญญาเป็นที่พึ่ง
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  13 ก.ค. 2563
หมายเลข  32035
อ่าน  249

* ปัญญาคือความเข้าใจถูกต้องตรงสภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่ใช่ความรู้ความสามารถในวิทยาการต่างๆในทางโลก

* ถ้าไม่มีปัญญา ก็ไม่รู้จักสิ่งที่เป็นที่พึ่ง เพราะที่พึ่งก็คือปัญญานั่นเอง

* ปัญญา เป็นที่พึ่งได้อย่างไร?

- ปัญญาทำให้มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ (ที่พึ่ง) เพราะมีความเข้าใจพระธรรม จึงเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย

- ปัญญาเป็นอาวุธ ดังข้อความว่า "บุคคลผู้มีอาวุธ คือ ปัญญานั้น ย่อมไม่กลัว แม้ในที่ไหนๆ" เพราะเมื่อมีความเข้าใจธัมมะตามความเป็นจริงว่า อะไรมีคุณ อะไรมีโทษ ก็จะแกล้วกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม และละในสิ่งที่เป็นโทษ ด้วยความมั่นคงในกรรมและผลของกรรม จึงไม่กลัว ไม่หวั่นไหว ที่จะทำความดีต่อไป ดังนั้นปัญญาจึงเป็นที่พึ่งอาศัยอันประเสริฐ

- ปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง เพราะเมื่อปัญญาเจตสิกเกิดกับจิตขณะใด ขณะนั้น ก็จะคุ้มครองรักษาจิตจากกิเลสอกุศลต่างๆ และแม้ว่าปัญญาเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับ แต่ก็จะสะสมพืชเชื้อของปัญญาสืบต่อไปในจิต จนกว่าปัญญาจะมีกำลัง สามารถประจักษ์แจ้งความจริงดับกิเลสได้ในที่สุด

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 14 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เฉลิมพร
วันที่ 14 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 15 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ