ขอสอบถามเรื่องความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องของการบูชา ไอ้ไข่
 
SuperRich168
วันที่  23 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31969
อ่าน  159

เนื่องจากพลังศรัทธาในวัดไอ้ไข่ อ.สิชล นครศรี ที่มีมากๆในเวลานี้ ส่วนตัวไม่ได้ศรัทธา แต่คนในครอบครัวศรัทธามาก จึงขอเรียนถามว่า จริงๆแล้ว พุทธศาสนิกชน กับ ความศรัทธาในเรื่องเทพ เช่น วัดไอ้ไข่ จริงๆแล้ว หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไร ถ้าไม่ศรัทธา จะบาปไหมคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การจะได้รับสิ่งที่ดี ได้รับผลของกรรมที่ดี ต้องมีเหตุ ดังนั้นเหตุที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่เป็นผลของกรรมดี ได้รับการช่วยเหลือ เป็นต้น เพราะกรรมดีที่เป็นกุศลกรรมที่ได้ทำมา ให้ผลนั่นเองครับ ดังนั้น จึงไม่ใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือดลบันดาล ให้เราได้รับสิ่งที่ดี หากไม่มีกรรมดีที่ทำมาแล้ว ก็จะไม่มีทางได้รับสิ่งที่ดีได้เลย เพราะการช่วยเหลือหรือการได้รับสิ่งที่ดี ที่เป็นผลของกรรมดี เหตุจะต้องตรงกับผลคือเกิดจากการกระทำที่ดีนั่นเองที่เป็นเหตุครับ

ดังนั้น สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถที่จะมีใคร มีสัตว์ บุคคล บันดาลให้ ไม่มี เพราะมีแต่ สภาพธรรม ที่เป็น จิต เจตสิก และรูปที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่มีสัตว์ บุคคล เมื่อไม่มีสัตว์ บุคคล ก็ไม่มีใครบันดาลและไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัตว์ บุคคลด้วย เพราะฉะนั้น ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ที่เป็นไปตามสัจจะ ความจริง ศักดิ์สิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลง คือ ทำดีก็ย่อมได้รับผลดี ทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว การได้รับการช่วยเหลือ ได้รับสิ่งที่ดี ก็เพราะการทำดีเป็นปัจจัยนั่นเองครับ ดังนั้น กรรมต่างหากที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะแม้เทวดา พรหมที่คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่พ้นไปจากกรรม และตัวเทวดาเองและพรหมเอง ก็ต้องได้รับผลของกรรมที่ตัวเองทำมา ไม่สามารถบันดาลให้ตัวเองไม่ตาย ได้รับผลของกรรมดีได้ตลอด เพราะเป็นไปอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของกรรม ไม่ใช่เพราะของตัวเองครับ จึงไม่ใช่พรหมลิขิต ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัตว์ บุคคล  แต่เป็นกรรมลิขิต คือ สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๓ - หน้าที่ ๓๘๙

บุรุษ ทำกรรมเหล่าใดไว้ เขาย่อมเห็นกรรมเหล่านั้นในตน ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี  ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

คำว่า ศักดิ์สิทธิ์ โดยทั่วไปหมายถึง  สิ่งน่าควรศรัทธา น่าเชื่อถือ และนำมาซึ่งสิ่งที่ควรได้  ซึ่งในพระไตรปิฎกก็มีใช้คำนี้เช่นกันครับ

แสดงโดย ใช้กับความเห็นผิดที่มีคนบูชา จอมปลวก ต้นไม้ ที่สำคัญว่า ศักดิ์สิทธิ์ คือ น่าเลื่อมใส น่าเคารพ และจะนำสิ่งที่ดีๆ มาให้ เพราะในความเป็นจริง ต้นไม้ จอมปลวก ไม่รู้อะไรเลย  ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเลื่อมใส น่าศรัทธา  และจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีๆ ที่ได้ตามปรารถนา ครับ นี่คือ การแสดงโดยนัย  ความศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ง ที่ใช้ในความเห็นผิดในพระไตรปิฎก

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑- หน้าที่ 436

เหมือนอย่างที่ว่า จอมปลวก พระเจดีย์ และต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น คนบางพวกบูชาด้วยดอกไม้ของหอม ธูปและผ้า เป็นต้น 

------------------------------------------

อีกนัยหนึ่ง แสดงคำว่า ศักดิ์สิทธิ์ไว้ ที่หมายถึง การที่ควรเคารพ น่าเชื่อถือ น่าเลื่อมใส   ดังเช่น เทพธิดา ผู้มีฤทธิ์ มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นผู้ที่ควรเคารพในคุณความดีที่ได้ทำให้เกิดเป็นเทวดา แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลอะไรมาให้ เพราะฉะนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ในพระไตรปิฎก จึงมุ่งหมายถึง สิ่งที่ควรเคารพ น่าเลื่อมใส ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การทำในสิ่งที่ผิด หลงงมงาย นั่น ไม่ใช่ศรัทธา แต่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ มีความติดข้อง ความเห็นผิด และความไม่รู้ เป็นต้น ที่มีการหลงเชื่ออย่างนั้น เพราะขาดที่พึ่งคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก เพราะไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  เพราะถ้าได้ฟังได้ศึกษา ก็จะมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง  เข้าใจเหตุและผล  และมีความจริงใจมั่นคงที่จะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เท่านั้น  ไม่ตกไปในฝ่ายที่ผิดอย่างแน่นอน   เพราะฉะนั้น แล้ว จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งเป็นหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องต้านทาน ป้องกันไม่ให้หลงงมงาย เพราะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง นั่นเองครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ.... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ