พระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์ ถือว่าเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัย หรือไม่ครับ
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่  26 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31991
อ่าน  301

กราบเท้าบูชาท่านอาจารย์สุจินต์ ที่เคารพอย่างสูง และกราบสวัสดีอาจารย์วิทยากรของเว็บบ้านธัมมะทุกท่านครับ

ผมขอสอบถามปัญหาที่ค้างคาใจอยู่ว่า "พระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์ ถือว่าเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัย หรือไม่ครับ"

เช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา ถือว่าท่านเป็นพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า สังฆะ หรือ สงฆ์ นั้น แปลว่า หมู่หรือคณะ ไม่ว่าจะเป็นหมู่หรือคณะอะไรก็ได้ ไม่ได้ใช้สำหรับพระภิกษุเสมอไป ขึ้นอยู่กับคำที่อยู่ข้างหน้าของคำว่า สงฆ์ (สงฺฆ) นั้น จะเป็นคำอะไร เช่น หมู่นก หมู่แมลง ก็ใช้ได้เหมือนกัน ดังนั้น คำว่า ภิกษุสงฆ์ จึงหมายถึงหมู่แห่งภิกษุ ดังมีข้อความ ที่ว่า ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร สตฺถา (พระศาสดามีหมู่แห่งภิกษุเป็นบริวาร) อีกประการหนึ่ง ถ้ากล่าวถึงในเรื่องของสังฆกรรม คำว่า ภิกษุสงฆ์ หรือ ภิกฺขุสงฺโฆ นั้น จะหมายถึงพระภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่งสังฆกรรมแต่ละอย่างนั้นก็แตกต่างกันออกไป

อนึ่งสงฆ์จำแนกเป็น ๒ จำพวกคือ

๑. สมมติสงฆ์ (ผู้ที่ได้รับการยอมรับให้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นที่รู้กันว่าเป็นพระภิกษุ)

๒. อริยสงฆ์ (พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ดับกิเลสตามลำดับขั้น ตั้งแต่พระโสดาบัน ถึง พระอรหันต์) เพราะฉะนั้น ในความมุ่งหมายของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ นั้น พระสงฆ์ในที่นี้ได้แก่ พระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง แล้วได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ดับกิเลสตามลำดับขั้น มีพระโสดาบัน เป็นต้น รวมทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตและสัตว์โลกทั้งหลาย ในภพภูมิต่างๆ ที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล ก็เป็น สังฆรัตนะ พระอริยสงฆ์ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 27 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาสาธุ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เผดิมอย่างสูงครับที่ช่วยคลายข้อสงสัยให้กับผม

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สาวกทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ทั้งนั้น และผู้ที่เป็นสาวก นั้น เมื่อปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับ ก็สามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมดับกิเลสตามลำดับขั้น ถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ เป็นสังฆรัตนะ แต่ถ้ายังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม แม้จะบวชเป็นพระภิกษุ ก็ไม่ใช่สังฆรัตนะ

สังฆรัตนะคือพระอริยบุคคล ในฐานะที่เป็นอริยสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ก็เป็นสังฆรัตนะได้ เป็นหมู่ของผู้ที่ขัดเกลากิเลสเป็นอริยสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นรัตนะที่ประเสริฐ เป็นผู้ที่ถึงความเป็นพระโสดาบัน ถึงความเป็นพระสกทาคามีบุคคล ถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคล ถึงความเป็นพระอรหันต์ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

พระสังฆรัตนะ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 27 มิ.ย. 2563

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นด้วยครับที่กรุณาอธิบายเพิ่มเติม

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ประสาน
วันที่ 29 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
teep703
teep703
วันที่ 4 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ