อปริหานิสูตร ... สนทนาออนไลน์วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  3 มี.ค. 2563
หมายเลข  31600
อ่าน  688

  

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 


พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาออนไลน์ 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐ น.

คือ 

อปริหานิสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๑๔๒

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๑๔๒

๗. อปริหานิสูตร

ว่าด้วยอปริหานิธรรม ๔

[๓๗]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่พอที่จะเสื่อม เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียว ธรรม ๔ ประการคืออะไรบ้าง คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเป็นผู้หมั่นประกอบความไม่เห็นแก่นอน

ก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นอย่างไร? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำรวมในพระปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร เห็นภัยในโทษมาตรว่าน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นอย่างนี้แล

ก็ภิกษุผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไร? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้ว ฟังเสียงด้วยหูแล้ว ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว ลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ว ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว เป็นผู้ไม่ถือโดยนิมิต ไม่ถือโดยอนุพยัญชนะ อภิชฌา โทมนัส  อกุศลบาปธรรมทั้งหลายจะพึงไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือตา หู จมูก ลิ้นกาย ใจ เพราะเหตุแห่งความไม่สำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก  ลิ้น กายใจอันใด ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นเสียซึ่งอินทรีย์คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจอันนั้น รักษาอินทรีย์คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นอย่างนี้แล

ก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเป็นอย่างไร? ภิกษุในพระธรรม วินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงกลืนกินอาหาร มิใช่เพื่อเล่น มิใช่เพื่อมัวเมา มิใช่เพื่อตกแต่ง มิใช่เพื่อประเทืองผิว เพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ เพื่อยังชีวิตให้เป็นไป เพื่อหายหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ คิดว่า ด้วยการบริโภคอาหารนี้ เราจักระงับเวทนาเก่าเสียได้ด้วย จักไม่ยังเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นด้วย ความเป็นไปได้ ความไม่มีโทษ และความอยู่ผาสุก จักมีแก่เรา ภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะเป็นอย่างนี้แล

ก็ภิกษุเป็นผู้หมั่นประกอบความไม่เห็นแก่นอน อย่างไร? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เวลากลางวัน ชำระจิตจากอาวรณิยธรรม ด้วยการจงกรมด้วยการนั่ง เวลากลางคืน ตอนยามต้น ก็ชำระจิตจากอาวรณิยธรรม  ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่ง ตอนยามกลาง สำเร็จสีหไสยา โดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าให้เหลื่อมกัน มีสติสัมปชัญญะ ทำอุฏฐานสัญญา ไว้ในใจ  ตอนยามปลายกลับลุกขึ้นชำระจิตจากอาวรณิยธรรม ด้วยการจงกรม  ด้วยการนั่ง ภิกษุเป็นผู้หมั่นประกอบความไม่เห็นแก่นอนเป็นอย่างนี้แล

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ไม่พอที่จะเสื่อม เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียว.

ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในศีล สำรวมในอินทรีย์ ทั้งหลาย รู้จักประมาณในโภชนะ  และหมั่นประกอบความไม่เห็นแก่นอน เป็นผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน เจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุคุณอันเกษมจากโยคะ อยู่อย่างนี้ ชื่อว่า เป็นภิกษุยินดีในอัปปมาทธรรม หรือ เห็นภัยในความประมาทโดยปกติ ย่อมเป็นผู้ไม่พอที่จะเสื่อม เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียว

จบอปริหานิสูตรที่ ๗

อรรถกถาอปริหานิสูตร

พึงทราบวินิจฉัยในอปริหานิสูตรที่ ๗  ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก ความว่า ภิกษุประพฤติอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานทีเดียว

บทว่า สีเล ปติฏฺฐิโต ได้แก่ ภิกษุตั้งอยู่ในปาฏิโมกขศีล

บทว่า เอวํ วิหารี แปลว่า เมื่ออยู่อย่างนี้

บทว่า อาตาปี คือ ผู้ประกอบด้วยความเพียร

บทว่า โยคกฺเขมสฺส ความว่า เพื่อบรรลุคุณอันเกษมจากโยคะ ๔ คือพระนิพพาน

บทว่า ปมาเท ภยทสฺสิ วา ได้แก่ เห็นความประมาทโดยเป็นภัย

จบอรรถกถาอปริหานิสูตรที่ ๗


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

อปริหานิสูตร*

ว่าด้วยอปริหานิธรรม ๔

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่พอที่จะเสื่อม เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียว ได้แก่ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ เป็นผู้หมั่นประกอบความไม่เห็นแก่นอน (ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

โคจร ๓ อย่าง

ปาติโมกข์สังวรศีล

สงสัยสำรวมอินทรีย์

ผู้รู้จักประมาณในการฉันอาหาร [อรรถกถาสัมปันนสูตร]

ปรารภความเพียร​ ไม่ใช่เราเพียร​ [ธรรมสังคณี]​

พราหมณ์ตะกละ ๕ คน [ธรรมสังคณี]  

*หมายเหตุ  อปริหานิ แปลว่า ความไม่เสื่อม

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
papon
papon
วันที่ 4 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Nataya
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 8 มิ.ย. 2563

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์เหนือเศียรเกล้าอนุโมทนากรรมการ,วิทยากร,เจ้าหน้าที่,อาสาสมัครมูลนิธิ(มศพ)และผู้เข้าใจพระธรรมทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chamaikorn2516
chamaikorn2516
วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ