บุญบาป
 
Bom
วันที่  23 มี.ค. 2550
หมายเลข  3159
อ่าน  877

บุญบาปอยู่ที่ไหน


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 23 มี.ค. 2550

คำว่า บุญหรือบาป หมายถึง สภาพจิตที่ดีและไม่ดี ขณะใดที่จิตดี คิดกระทำความดี มีการให้ทาน การเว้นความชั่ว ทางกายวาจา (รักษาศีล) การเจริญภาวนา ขณะนั้นเป็นบุญ ขณะใดที่จิตคิดทำชั่ว ทางกาย ทางวาจา มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ พูดโกหก เป็นต้น เป็นบาปสรุปคือ บุญหรือบาปไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอก แต่อยู่ภายในจิต

 
  ความคิดเห็น 2  
 
devout
วันที่ 23 มี.ค. 2550

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อันธวรรคที่ ๗ จิตตสูตรที่ ๒

(๑๘๐) เทวดาทูลถามว่า โลกอันอะไรย่อมนําไป อันอะไรหนอย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจ ของธรรมอันหนึ่ง คืออะไร

(๑๘๑) พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกอันจิตย่อมนําไป อันจิตย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอํานาจของธรรมอันหนึ่ง คือ จิต

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 มี.ค. 2550

คนที่จะเป็นคนดีหรือคนชั่ว ก็ดูจากคำพูดของเขา ถ้าจิตดีก็พูดดี ทำดี คิดดี ถ้าจิตไม่ดีก็พูดไม่ดี ทำไม่ดี คิดก็ไม่ดีด้วย ขอยกตัวอย่างจากพระไตรปิกฏค่ะ


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 34

"ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น"

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 มี.ค. 2550

บุญอยูที่จิต เพราะมีเจตสิก ฝ่ายดีเกิดด้วย เช่น ความไม่โลภ ความไม่โกรธ และบาปก็อยู่ที่จิต เพราะมีเจตสิก ฝ่ายไม่ดีเกิดด้วย เช่น โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

ขอยกพระไตรปิฎก มาให้อ่าน ลองอ่านครับ

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่... สัตว์เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง [คัททูลสูตร]

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ