การบรรลุธรรม
 
ปิดเฟส
ปิดเฟส
วันที่  29 ม.ค. 2563
หมายเลข  31499
อ่าน  167

ขอขออนุญาตครับ

ถ้าเราเคยอาบัติสังฆาทิเลสแล้วสึกออกไปแล้วเราจะเหมือนคนปกติไหมครับคือแบบเราจะบรรลุธรรมต้องมากกว่าคนปกติหรือเท่ากันก็ได้ครับเพราะเราทำอาบัติหนักไว้เพราะเคยเห็นเขาว่าคนเคยทำอาบัติต้องถือศีล8อย่างหนักจึงบรรลุได้

หรือต้องกลับไปแก้ให้หลุดก่อนครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากคำถามต่อเนื่องมา ก็ทำให้เห็นถึงความไม่สบายใจ ความกังวลใจอย่างยิ่งเพราะเคยกระทำในสิ่งที่ผิดมาขณะที่บวชเป็นพระภิกษุ   แต่ขณะนี้ก็ไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้ว  จึงไม่มีอาบัติเป็นเครื่องกั้นในการรู้แจ้งธรรมแต่อย่างใด  และไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องบวชใหม่เพื่อไปแก้ไขอาบัติที่เคยล่วงละเมิด เพราะเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่มีอาบัติ  เมื่อเป็นคฤหัสถ์แล้ว จะรักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘ หรือมากกว่านั้น ก็ตามอัธยาศัย 

ข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ก็มีแสดงไว้ว่า  พระภิกษุที่ท่านต้องอาบัติถึงกับขาดเป็นพระภิกษุ คือ ปาราชิก   แล้วท่านก็ดำรงอยู่ในภาวะของความเป็นสามเณร หรือ ไม่ก็ดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์  สะสมความดี ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม  สามารถบรรลุธรรมจนถึงพระอนาคามีบุคคลได้   ดังนั้น  ก็ขอให้ได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเป็นปกติในชีวิตประจำวัน  ยังไม่ต้องพูดถึงการบรรลุธรรมก็ได้   แต่ขอให้ตั้งต้นในหนทางที่ถูกต้องก่อน ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 31 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ