การเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ.
 
Qing
Qing
วันที่  15 ม.ค. 2563
หมายเลข  31457
อ่าน  171

กราบเรียนท่านอาจารย์

ข้าพเจ้าพึ่งทราบว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุ ต้องมีการแจ้งพิจารณาต่อมหาเถระก่อนทุกครั้ง หากไม่แจ้ง แต่ตัวไปโผล่ต่างประเทศท่องเที่ยวกับญาติโยม สีกาคนสนิท ถือเป็นความผิดมั๊ยคะ โดยอ้างว่าไปปฏิบัติศาสนกิจ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ม.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กิจหรือธุระหน้าที่ที่สำคัญของเพศบรรพชิต คือ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย สิกขาบทแต่ละสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ซึ่งเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสโดยตลอด ก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาเข้าใจ ก็จะทำให้รู้ได้ถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ และในส่วนที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ ก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลที่ดีให้ได้กระทำเฉพาะในสิ่งที่ถูกที่ควร และ ละเว้นในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเพศของตนซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่ง ถ้าย่อหย่อนไม่สำรวมตามพระธรรมวินัย ย่อมมีแต่จะเพิ่มโทษคืออกุศลธรรมให้ตนเองโดยส่วนเดียว  เมื่อล่วงละเมิดสิกขาบท แล้วไม่เห็นโทษ ไม่แก้ไข ถ้าหากมรณภาพ(ตาย)ไปในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุที่มีโทษคือการล่วงละเมิกสิกขาบท หรือเรียกว่า มีอาบัติติดตัวอยู่ ชาติถัดไปต่อจากชาตินี้ ก็ไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้น 

พฤติกรรมที่กล่าวมาในประเด็นคำถาม ไม่ใช่กิจของพระภิกษุ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรโดยตลอด และมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผิดพระวินัยโดยตลอด เอื้อต่อการผิดพระวินัยโดยตลอด ไม่ได้มีการน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลส มีแต่เพิ่มกิเลส คฤหัสถ์ที่เข้าใจความจริง มีความเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย การไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่เคารพกราบไหว้ภิกษุผู้ทุศีล ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอีกด้วย เพราะเป็นการเตือนให้พระภิกษุท่านรู้ตัวว่า ท่านกำลังทำกิจที่ไม่ควรทำ ไม่ได้ทำกิจที่ควรทำ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

กิจของพระภิกษุในพระธรรมวินัย คือ อบรมเจริญปัญญา

ภิกษุคือใคร

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
somchart@dh
วันที่ 20 ก.ค. 2563

สาธุครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ