ก่อนเป็นอริยะบุคคลทำไมยังติดข้องในกาม
 
lokiya
วันที่  20 พ.ย. 2562
หมายเลข  31309
อ่าน  84

เพราะเหตุใด อุปติสสะ และ โกลิตะ จึงยังติดข้องในเบญจกามคุณ 5 ในชาติสุดท้ายก่อนเป็นอริยะบุคคล เพราะทั้งที่ท่านทั้งสองได้อบรมเจริญปัญญามานานเป็นอสงไขย หลายภพหลายชาติ น่าจะสามารถละคลายหรือลดกิเลสพวกนี้ได้ แต่ในชาติสุดท้าย ท่านทั้งสองยังเที่ยวชมดูมหรสพอยู่เลย  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคล   กิเลสใด ๆ ก็ยังไม่สามารถดับได้ กิเลสเมื่อได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ แม้แต่โลภะ ก็เช่นเดียวกัน เป็นธรรมที่มีจริง ไม่ว่าจะเกิดกับใคร  โลภะ ก็เป็นโลภะ  คือ เป็นสภาพธรรที่ติดข้องยินดีพอใจ  แม้ท่านอุปติสสะ กับ โกลิตะ  จะได้สะสมบารมีมาเพื่อได้ถึงความเป็นพระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เมื่อยังไม่ถึงกาลเวลาที่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ก็ยังไม่สามารถดับกิเลสใด ๆ ได้       

บุคคลผู้ที่จะดับความติดข้องยินดีพอใจในกาม คือ ในรูป  เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกายได้ คือ พระอนาคามีบุคคล และ ผู้ที่จะดับโลภะได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือเลย ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์ ครับ   

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 24 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ