ปาราชิก ข้อ 2 ภิกษุลักเอาทรัพย์ผู้อื่น
 
Akarachan
Akarachan
วันที่  2 ต.ค. 2562
หมายเลข  31208
อ่าน  707

ถ้าตอนเป็นฆราวาสเรายืมของแล้วลืมคืน จนเจ้าของไม่เอาแล้ว ของนั้นจะเป็นของเราไหม และถ้าบวชของนั้นอยู่กับเรา จะเป็นปาราชิกไหม


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การที่จะเป็นปาราชิก ในข้อลักทรัพย์นั้น ต้องมีเจตนาลักขโมย ตามองค์ประกอบของการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ (ดังข้อความในพระไตรปิฎก)

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๙๐
อทินนาทาน มีองค์ ๕

อทินนาทานนั้น  มีองค์  ๕  คือ
๑.ของที่เจ้าของหวงแหน
๒.รู้อยู่ว่า เป็นของที่เจ้าของหวงแหน
๓.มีจิตคิดลัก
๔.มีพยายามลัก
๕.และลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น

   แต่ในกรณีที่เป็นหนี้ แล้วลืมคืน แสดงว่า ลืม  ไม่ได้มีเจตนาที่จะถือเอาหรือขโมยมาเป็นของของตน แต่เมื่อระลึกได้ว่าเป็นหนี้ ก็จะต้องคืนเจ้าของ ส่วนเขาจะรับคืนหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แม้ว่าจะได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว เมื่อเกิดระลึกได้ ว่า ตนเอง เป็นหนี้ ก็ต้องคืนเจ้าของ ครับ 

   อีกประการหนึ่ง บุคคลผู้เป็นหนี้ ย่อมบวชไม่ได้ ดังข้อความในพระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่  ๒๕๔ ว่า 

ห้ามบวชคนมีหนี้
   [๑๐๘]  ก็โดยสมัยนั้นแล ลูกหนี้คนหนึ่งหนีบวชในสำนักภิกษุ  พวกเจ้าทรัพย์พบแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่า ภิกษุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้น ถ้ากะไรพวกเราจงจับมัน

  เจ้าทรัพย์บางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราช ได้มีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร กุลบุตรเหล่านั้น ใครๆ จะทำอะไรไม่ได้  เพราะธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด

   ประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า  พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ มิใช่ผู้หลบหลีกภัย ใครๆ จะทำอะไรไม่ได้ แต่ไฉนจึงให้คนมีหนี้บวชเล่า  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้พระภาคเจ้า

   พระผู้มีพระภาคเจ้ารับ สั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  คนมีหนี้ภิกษุไม่พึงให้บวช  รูปใดให้บวชต้องอาบัติทุกกฏ 

   ดังนั้น  ถ้ายังเป็นหนี้อยู่ บวชไม่ได้ ก็จะต้องชำระให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถบวชได้  แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่า นั้น  บวชแล้ว ทำอะไร?  มีความเข้าใจพระธรรมวินัยหรือไม่?  ขัดเกลากิเลสหรือไม่?  มีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งโดยไม่ได้มีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ หรือไม่?

ขอเชิญคลิกอ่านหนังสือ "ทำไม่บวช"  ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

 ทำไมบวช

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ