ปาราชิก ข้อ 2 ภิกษุลักเอาทรัพย์ผู้อื่น
 
Akarachan
Akarachan
วันที่  2 ต.ค. 2562
หมายเลข  31208
อ่าน  116

ถ้าตอนเป็นฆราวาสเรายืมของแล้วลืมคืน จนเจ้าของไม่เอาแล้ว ของนั้นจะเป็นของเราไหม และถ้าบวชของนั้นอยู่กับเรา จะเป็นปาราชิกไหม  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การที่จะเป็นปาราชิก ในข้อลักทรัพย์นั้น  ต้องมีเจตนาลักขโมย   ตามองค์ประกอบของการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้    (ดังข้อความในพระไตรปิฎก)

 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๑๙๐
         อทินนาทาน มีองค์ ๕
        
 อทินนาทานนั้น  มีองค์  ๕  คือ
๑.  ของที่เจ้าของหวงแหน
๒.  รู้อยู่ว่า  เป็นของที่เจ้าของหวงแหน
๓.  มีจิตคิดลัก
๔.  มีพยายามลัก
๕.  และลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น

แต่ในกรณีที่เป็นหนี้  แล้วลืมคืน  แสดงว่า ลืม  ไม่ได้มีเจตนาที่จะถือเอาหรือขโมยมาเป็นของของตน      แต่เมื่อระลึกได้ว่าเป็นหนี้  ก็จะต้องคืนเจ้าของ  ส่วนเขาจะรับคืนหรือไม่  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง     แม้ว่าจะได้บวชเป็นพระภิกษุแล้ว  เมื่อเกิดระลึกได้ ว่า ตนเอง เป็นหนี้    ก็ต้องคืนเจ้าของ   ครับ  

อีกประการหนึ่ง  บุคคลผู้เป็นหนี้  ย่อมบวชไม่ได้    ดังข้อความในพระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่  ๒๕๔ ว่า 

                                    ห้ามบวชคนมีหนี้
[๑๐๘]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ลูกหนี้คนหนึ่งหนีบวชในสำนักภิกษุ   พวกเจ้าทรัพย์พบแล้ว   กล่าวอย่างนี้ว่า   ภิกษุรูปนี้คือลูกหนี้ของพวกเราคนนั้น   ถ้ากะไรพวกเราจงจับมัน

เจ้าทรัพย์บางพวกพูดทัดทานอย่างนี้ว่า   ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดเช่นนี้เพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราช     ได้มีพระบรมราชานุญาตไว้ว่ากุลบุตรเหล่าใดบวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร  กุลบุตรเหล่านั้น   ใคร  ๆ จะทำอะไรไม่ได้   เพราะธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว   จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด

ประชาชนจึงเพ่งโทษ   ติเตียน  โพนทะนาว่า  พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้   มิใช่ผู้หลบหลีกภัย   ใคร ๆ จะทำอะไรไม่ได้   แต่ไฉนจึงให้คนมีหนี้บวชเล่า  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนั้นแด่พระผู้พระภาคเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้ารับ สั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  คนมีหนี้ภิกษุไม่พึงให้บวช  รูปใดให้บวชต้องอาบัติทุกกฏ 

ดังนั้น  ถ้ายังเป็นหนี้อยู่  บวชไม่ได้   ก็จะต้องชำระให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถบวชได้  แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่า นั้น  บวชแล้ว ทำอะไร?  มีความเข้าใจพระธรรมวินัยหรือไม่?  ขัดเกลากิเลสหรือไม่?  มีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่งโดยไม่ได้มีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ หรือไม่?

ขอเชิญคลิกอ่านหนังสือ "ทำไม่บวช"  ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

 ทำไมบวช

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ