พระโสดาบันกับความโกรธ
 
Chaowat
วันที่  19 ส.ค. 2562
หมายเลข  31113
อ่าน  669

ขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับ​ จากที่ได้ฟังอาจารย์มานะครับ​ พระโสดาบันยังไม่สามารถที่จะละความโกรธ​ (พยาปาท)​ ได้​ ซึ่งย่อมกระทำอกุศลกรรมทางกาย​ และวาจาได้​ เพราะพระโสดาบันยังไม่ใช่พระอรหันต์​ อยากทราบว่าพระโสดาบันยังสามารถทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 ส.ค. 2562

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

ก่อนอื่นต้องทราบว่า พระโสดาบัน  ไม่ใช่พระอรหันต์,  ผู้ที่หมดจดจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ดับกิเลสได้ทั้งหมด  ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้น  ส่วนพระอริยบุคคลขั้นต่ำกว่านั้น  ยังเป็นผู้มีกิเลส  ยังมีเหตุปัจจัยให้อกุศลจิตเกิดขึ้น  เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย   แต่ไม่มีกำลังเหมือนกับปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลส   เพราะเหตุว่ากิเลสอย่างหยาบที่จะเป็นเหตุให้ล่วงศีลและเป็นเหตุเกิดในอบายภูมิ นั้น  ดับได้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่เป็นพระโสดาบัน   พระอริยบุคคลทุกขั้นไม่มีการล่วงศีล และจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีก  และถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ดับขันธปรินิพพาน  ก็ไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์  สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวง  พระโสดาบัน  ถึง  พระอนาคามี  ชื่อว่าเป็นผู้มีโทษน้อย  ท่านดับกิเลสได้ตามสมควรแก่มรรคที่ท่านได้  กิเลสที่ดับแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีก   แต่ก็ยังมีกิเลสบางส่วนที่ยังไม่สามารถดับได้  กล่าวคือ  ยังมีกิเลสเหลืออยู่  จึงยังมีอกุศลจิตเกิดขึ้นได้  แต่ไม่มากเหมือนกับปุถุชน 

พระโสดาบัน ท่านจะไม่ล่วงศีล ๕ อย่างเด็ดขาด ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม  ไม่พูดเท็จ และไม่ดื่มสุราเมรัยฯ   ท่านจะไม่ล่วง แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต  แต่เนื่องจากท่านยังมีอกุศลเกิดขึ้นเป็นไปได้  อาจจะมีการกระทำในสิ่งต่างๆ เป็นไปตามอกุศลได้  แต่ไม่มีกำลังเหมือนอย่างปุถุชน  เช่น ช่วงหนึ่งที่ท่านอนาถบิณฑกเศรษฐี  สั่งให้คนใช้ลากคอหลานชายผู้ประพฤติไม่เหมาะไม่ควรออกจากบ้าน  แต่ไม่มีทางที่ท่านจะมีอกุศลที่มีกำลังถึงกับทำร้ายร่างกายหรือฆ่า เป็นต้น   

ความเป็นปุถุชน กับ  คามเป็นพระอริยบุคคล เทียบกันไม่ได้เลย  เพราะปุถุชนคือผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลส  เป็นผู้มีโทษมาก  เพราะมีกิเลสมากและสามารถกระทำอกุศลกรรมหนักๆ ได้  แต่ก็สามารถขัดเกลาได้  ถ้าเห็นโทษของอกุศลธรรม  เห็นคุณประโยชน์ของกุศลธรรม เพราะการที่จะค่อยๆ   ขัดเกลากิเลสไปตามลำดับนั้น   ต้องอาศัยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม   สะสมปัญญาไปตามลำดับ  กิเลสที่มีมาก ต้องมีปัญญา   ถึงจะดับกิเลสได้   ถ้าไม่มีปัญญาแล้ว  ก็ไม่สามารถดำเนินไปถึงซึ่งการดับกิเลส ได้ ครับ.  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ส.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วิริยะ
วันที่ 1 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 3 ก.ย. 2562

พระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจความจริง เห็นโทษของอกุศล และเห็นประโยชน์ของกุศล โดยกุศลที่ประกอบด้วยปัญญา เข้าใจลักษณะสภาพธรรมที่มีจริง ในแต่ละขณะที่เกิดปรากฏ ที่จะนำไปสู่การละคลายความไม่รู้ ความห็นผิดในสภาพธรรมนั้น ว่า เป็นสัตว์ บุคคล  จึงจะเริ่มดับกิเลสได้ตามกำลังของปัญญา ซึ่งความจริงนี้ จะไม่รู้ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เมื่อเข้าใจ จึงเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบูชาพระคุณของพุทธองค์ด้วยความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นตามกำลังที่เข้าใจ

   กราบขอบพระคุณและอนุโมทนากุศล อ.คำปั่น อักษรวิลัย ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ก.ย. 2562

พระโสดาบันเป็นผู้มีศีล 5 บริสุทธิ์   ท่านไม่มีทางทำร้ายคนอื่นแน่นอน  ท่านปิดประตูอบาย   และพระโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ