การปฏิบัติ วิมุตติเบื้องต้น
 
หาความรู้ เพิ่มเติม
วันที่  6 ส.ค. 2562
หมายเลข  31089
อ่าน  153

การปฏิบัติเพื่อให้ได้ วิมุตติเบื้องต้นทำอย่างไร  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ส.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญที่ความเข้าใจถูกเห็นถูก  ไม่ใช่เป็นเรื่องของความมีตัวตนที่จะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่เริ่มที่การฟังพระธรรมให้เข้าใจ ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย 

วิมุตติ ซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสนั้น  มีหลายระดับ  ตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งสูงสุด  คือ   อรหัตตมรรคจิตและอรหัตตผลจิตเกิดขึ้น  รู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์    ก่อนที่จะถึงความเป็นพระอรัหนต์ได้นั้น  ปัญญาก็ย่อมจะเจริญขึ้นไปตามลำดับ  กล่าวคือ  จะต้องเป็นพระโสดาบัน  พระสกทาคามี และพระอนาคามี  ก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ พระอริยบุคคลทุกระดับขั้น   ดับกิเลสได้ตามลำดับมรรคของตนๆ   ขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้น  ก็เป็นวิมุตติ   และขณะที่ผลจิตเกิดขึ้น  ก็เป็นวิมุตติด้วยเหมือนกัน  แต่แตกต่างกันที่มรรคจิต  เกิดขึ้นดับกิเลสเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์  ส่วนผลจิตนั้น  เกิดขึ้นรับผล คือ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยเป็นจิตที่ดับกิเลสแล้ว    จึงกล่าวได้ว่าพระอริยบุคคลหลุดพ้นจากกิเลสตามลำดับมรรค  กิเลสใดที่ดับได้แล้วก็ไม่เกิดอีกในสังสารวัฏฏ์  กิเลสใดที่ยังเหลืออยู่จากการที่มรรคเบื้องต่ำ ๓ ยังดับไม่ได้  ก็จะถูกดับได้อย่างหมดสิ้นด้วยอรหัตตมรรค        พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นผู้ดับกิเลสทั้งปวงได้อย่างหมดสิ้น   ไม่มีกิเลสใดๆเหลืออยู่เลย   ไม่ต้องมีกิจที่จะต้องกระทำเพื่อดับกิเลสอีกต่อไป  

การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ   มีปัญญารู้หนทางที่ถูกต้อง  ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม หลุดพ้นจากกิเลสตามลำดับขั้น ในอนาคตข้างหน้าได้ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 10 ส.ค. 2562

 

                       กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ก.ย. 2562

เบื้องต้นต้องมีปัญญา  ปัญญามาจากการฟังธรรม  การพิจารณาธรรม จนกระทั้งมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ  ไม่ใช่เรา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ