เราไม่ใช่เรา
 
joychorelada
วันที่  6 ส.ค. 2562
หมายเลข  31087
อ่าน  255

ขอกราบเรียนถามค่ะ

เคยฟังบางพระสูตรกล่าวว่า
ผู้ที่ยังทำผิดศีลอยู่ แต่เมื่อได้
ฟังพระธรรม ก็บรรลุเป็นพระ
อริยบุคคลได้ แล้วจึงละอกุศล
ตามลำดับขั้น
แล้วทำไมต้องไม่เป็นเราก่อน
จึงสามารถเห็นแจ้ง
ปุถุชนยังต้องเป็นเราก่อนไม่ใช่
หรือค่ะ ต่อเมื่อบรรลุขั้นแรก
จึงละสักกายทิฏฐิ
อันนี้ยังไม่เข้าใจค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ส.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว ชีวิตของปุถุชนซึ่งเป็นผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลส  ความเป็นเราเต็มเปี่ยมเลย เพราะไม่รู้ความจริง  ยิ่งถ้าไม่ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม จะเข้าใจความจริงได้อย่างไร ยิ่งเป็นเราเพิ่มขึ้น เป็นอกุศลเพิ่มขึ้น   แล้วอกุศล จะละอกุศลได้อย่างไร  ย่อมเป็นไปไม่ได้  

 ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริง ๆ  ไม่ใช่เรา  กล่าวคือสภาพธรรมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นเอง  ซึ่งจะต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญา ด้วยการฟังธรรมสะสมความเข้าใจในสภาพธรรมที่มีจริง   ย่อมเป็นประโยชน์ตั้งแต่ขั้นของการฟัง ว่า  ธรรม มีจริง ๆ เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน

ไม่มีเรา แต่มีธรรม  มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป  เพราะยังไม่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ต้น  จึงยังไม่สามารถขัดเกลา ละคลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเราได้เลย แต่เมื่ออาศัยการฟัง การศึกษาการพิจารณาไตร่ตรองตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังว่า แต่ละขณะ ๆ  นั้น มีแต่ธรรมเท่านั้นจริง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่มีเราแทรกอยู่ในธรรมเหล่านั้นเลย   ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม จะไม่มีทางเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมที่มีจริงตามความเป็นจริงได้เลย ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง  สามารถพิสูจน์ได้ทุกขณะว่าเป็นสิ่งที่มีจริง ไม่ว่าจะได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส  คิดนึก  ดีใจ  เสียใจ  ติดข้องยินดี  พอใจ  หงุดหงิดโกรธขุ่นเคือง ไม่พอใจ เป็นต้น ล้วนเป็นธรรมทั้งหมด เกิดแล้วดับแล้ว   จะเป็นเรา หรือ เป็นของของเราได้อย่างไร  และที่น่าพิจารณา คือธรรม ไม่ได้หมายถึงเพียงสภาพธรรมฝ่ายดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด  ชีวิตประจำวันที่ดำเนินไปนั้นไม่พ้นไปจากธรรมเลย   ทุกขณะเป็นธรรม  มีจิต เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดร่วมกับจิต) และรูป เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลา  จิต เจตสิก  รูปนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ที่ไม่เที่ยงนั้นเพราะเกิดแล้วดับไป     สภาพธรรมที่เกิดแล้วดับไปนั้นเป็นทุกข์   เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าตั้งอยู่ไม่ได้  มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  และเป็นอนัตตา คือ ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร  ปัญญาเท่านั้นที่จะทำกิจหน้าที่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง 

ธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียด  ยากที่จะเข้าใจ   แต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้  การศึกษาธรรม  เป็นการศึกษาถึงสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตน  เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง   เนื่องจากคุ้นเคยกับความเป็นตัวตน คุ้นเคยกับความเป็นเรา พร้อมทั้งได้สะสมความไม่รู้มาอย่างเนิ่นนาน  จึงหลงยึดถือสภาพธรรมที่กำลังปรากฏว่าเป็นต้วตน  เป็นสัตว์ เป็นบุคคล  เป็นเรา  ดังนั้น  ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้น จึงควรที่จะศึกษา เพื่อความเข้าใจถูก  เห็นถูกตามความเป็นจริง  ซึ่งจะเป็นไปเพื่อละคลายความไม่รู้  ละความเห็นผิดในสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลได้ในที่สุด   โดยเริ่มต้นสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกตั้งแต่ในขณะนี้  เมื่อไม่ขาดการฟังการศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันแล้ว    ความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะค่อย ๆ เจริญขึ้น  เหมือนอย่างพระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีตที่ท่านได้รู้แจ้งความจริง  ล้วนแล้วแต่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว เกิดปัญญาเป็นของตนเอง จากการอาศัยคำจริงที่พระองค์ทรงแสดง  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
joychorelada
วันที่ 13 ส.ค. 2562

กราบเรียนถามค่ะ

นอกจากอนันตริยกรรมแล้ว

มีอกุศลกรรมใดอีกบ้าง

ที่เป็นเคริ่องกั้นต่อ

มรรคผลนิพพานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ส.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ส.ค. 2562
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 4 โดย joychorelada

กราบเรียนถามค่ะ

นอกจากอนันตริยกรรมแล้ว

มีอกุศลกรรมใดอีกบ้าง

ที่เป็นเคริ่องกั้นต่อ

มรรคผลนิพพานค่ะ

เครื่องกั้นการบรรลุธรรม มี ๕ อย่าง คือ  กรรม (อนันตริยกรรม)  กิเลส(ความเห็นผิดที่ดิ่ง)  วิบาก (เช่น เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน เป็นต้น)   การว่าร้ายพระอริยเจ้า และ การล่วงละเมิดพระวินัยของพระภิกษุ ตามข้อความในพระไตรปิฎกดังนี้ ครับ

อันตรายิกธรรม [ธรรมที่ทำอันตรายแก่สวรรค์และนิพพาน]

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 28 ส.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ