หลวงพ่อทันใจ
 
อ๊อด
อ๊อด
วันที่  14 ก.ค. 2562
หมายเลข  31034
อ่าน  302

หลวงพ่อทันใจ ความงมงายของผู้ที่เรียกตัวเองว่า ชาวพุทธ แต่ไม่เคยศึกษาพระธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 ก.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาัสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พุทธศาสนิกชนควรมั่นคงในกรรมและผลของกรรม

พระเจ้าทันใจ หลวงพ่อทันใจ ที่เป็นพระพุทธรูป แท้ที่จริงแล้ว ควรจะมีความเข้าใจถูกว่า พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมา เพื่อพุทธศาสนิกชน น้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง ซึ่งจะน้อมระลึกได้ ก็ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว มิใช่เพื่อขอ อ้อนวอน เพราะ พระพุทธองค์มิได้มุ่งหมายต้องการดอกมะลิร้อยพวง พันพวง แสนพวง หรือ ให้สัตว์โลกได้สิ่งที่ปรารถนาต้องการ  เพราะแม้จะมีทรัพย์มากเท่าใด ก็ยิ่งนำมาซึ่งทุกข์สำหรับผู้ไม่มีปัญญา ไม่มีความเข้าใจพระธรรม ซึ่ง พระพุทธเจ้าปรารถนาให้สัตว์โลกออกจากทุกข์ด้วยการให้สัตว์โลกมีความเข้าใจถูก เกิดปัญญา อันเกิดจากศึกษาพระธรรมของพระองค์

  ดังนั้น การได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ลาภ ยศ สรรเสริญสุข ย่อมมีเหตุ คือ กรรมดีที่ได้กระทำมาแล้ว ทำให้เกิดผล ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า วิบาก คือ ขณะเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้กระทบสัมผัส กรรมดีให้ผล ก็เห็นสิ่งที่ดี กรรมไม่ดีให้ผลก็เห็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น อันสมมติว่าได้ทรัพย์ เสื่อมทรัพย์นั่นเอง

 การได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ดี จึงไม่ได้อยู่ที่การขอพระพุทธรูป พระเจ้าทันใจ เทพทันใจ เพราะสัตว์ทั้งหลายขึ้นอยู่กับกรรมเป็นของตนเอง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ไม่มีใคร ไม่ว่าจะเป็นพรหม เทวดา พระพุทธรูป จะมาบันดาลให้ได้รับสิ่งเหล่านั้นได้เลย เพราะฉะนั้น ที่สำคัญผิดว่าใครจะบันดาลได้ พระเจ้าทันใจ เทพทันใจ ก็เป็นการเข้าใจผิด  คิดตรงข้ามกับเรื่องกรรมและผลของกรรม  ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง

ถ้าสำคัญว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ สิ่งที่บันดาลให้เกิดสิ่งที่ดี ไม่ดีได้  พระเจ้าทันใจ เทพทันใจ ก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ เพราะพระพุทธรูป เป็นเพียงเครื่องระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทในการศึกษาพระธรรมต่อไป และทำดีศึกษาพระธรรม แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆ คือ กรรม  เพราะ บันดาลมาซึ่งสิ่งที่ดี และ ไม่ดี  เพราะฉะนั้นควรกราบไหว้พระพุทธรูป เพราะเป็นเครื่องเตือนให้ทำดีและศึกษาพระธรรมและควรกราบไหว้ในบุคคลที่ควรบูชาที่เป็นพระพุทธรูป เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริง

ดังนั้นแทนที่จะขอพระเจ้าทันใจ เทพทันใจ ก็สะสมเหตุที่ถูกต้อง คือการทำดีและศึกษาพระธรรม ที่เป็นกุศลธรรม ความดีที่ประเสริฐ แม้ไม่ขอ เมื่อเหตุสมควรกับผล กรรมดีที่ทำไว้ ก็ให้ผลตามสมควรแก่เหตุ

เพราะฉะนั้น ผู้ที่ไปขอ แล้วได้ตามที่ขอ ไม่ใช่เพราะ ใครบันดาล ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทันใจที่เป็นพระพุทธรูป ไม่ใช่เพราะเทพทันใจ หรือ พรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน แต่เพราะกรรมดีในอดีต ให้ผล พุทธศาสนิกชนควรเป็นผู้มั่นคงในกรรมและผลของกรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้า

พระภิกษุผู้เรี่ยไรเงินสร้างพระเจ้าทันใจ ที่เป็นพระพุทธรูป ด้วยอ้างสรรพคุณว่า ขออะไรก็ได้ จะได้อานิสงส์มาก ก็ชื่อว่า แสดงสิ่งที่ผิดตามคำสอน เป็นภิกษุอลัชชีไม่มีความละอาย หลอกลวงชาวบ้านด้วยคำว่า บุญ 

ขออนุโมทนา

ศึกษาธรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammahome.com

โดย มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ก.ค. 2562

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 เพราะมากไปด้วยความไม่รู้  สะสมความเห็นผิดไปทีละเล็กทีละน้อย   เป็นผู้ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง  จึงทำให้มีการยึดถืออย่างอื่นเป็นที่พึ่ง   ถือมงคลตื่นข่าว   โดยยึดถือผิดว่าสิ่งที่ตนเองยึดถือนั้น   จะเป็นที่พึ่งช่วยให้เกิดในสิ่งที่ดี    เป็นต้น   ซึ่งแท้ที่จริงแล้วจะเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย    นอกจากจะเพิ่มความไม่รู้    เพิ่มความเห็นผิด และ กิเลสประการต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ที่ยังมีการเชื่อถืออย่างนั้น ก็เพราะไม่ได้เข้าใจความจริง     ถ้าเข้าใจว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน  ไม่มีสิ่งใดที่จะดลบันดาลทำให้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี เกิดขึ้นกับตนเองได้  นอกจากเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเท่านั้นถึงคราวให้ผล  ก็จะทำให้ไม่ไปงมงายในสิ่งเหล่านั้น  พร้อมทั้งมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดง     ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น     ซึ่งจะเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสทั้งหลาย  มีความเห็นผิด และความไม่รู้ เป็นต้น

แต่ละคนมีการสะสมมาที่แตกต่างกัน คนที่เห็นผิด งมงาย ไม่ได้มีเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้เท่านั้น เป็นมาแล้วทุกยุคทุกสมัย แต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้น แต่จะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจความจริง    ด้วยการฟังพระธรรม     ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาต่อไป  และไม่ประมาทในการเจริญกุศลในชีวิตประจำวัน   กล่าวโดยสรุปได้ว่า ควรที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญา สะสมกุศล ต่อไป ครับ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจในเหตุในผล ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

เราเองทำกรรมและรับผลของกรรม

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 ก.ค. 2562

เมื่อศึกษาพระธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว เราจะไม่มีทางยอมเชื่อในสิ่งงมงายเหล่านี้เลย

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์

ขอบคุณและอนุโมทนากับอาจารย์วิทยากรของมูลนิธิฯ ทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 21 ก.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ