ถามเรื่อง ปวารณาเข้าพรรษาหน่อยครับ
 
oatto002
oatto002
วันที่  17 ก.ค. 2562
หมายเลข  31040
อ่าน  222

พอดีจะมีการเรียกบรรจุทำงานรัฐวิหาหกิจ  เดือนสิงหาคม 2562 นี้ ถ้าผมไม่เข้า ปวารณาเข้าพรรษา จะได้ไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอนอบนอมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระภิกษุ คือ เพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ เป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์  เป็นผู้เว้นโดยทั่ว ได้แก่ เว้นจากกิเลส เว้นจากความติดข้องยินดีพอใจอย่างที่มีในเพศคฤหัสถ์  จะเห็นได้ว่าผู้ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุนั้น ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง คือ สละอาคารบ้านเรือน สละทรัพย์สมบัติ สละวงศาคณาญาติ บวชเป็นพระภิกษุ   เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองจริงๆ    ถ้าไม่ใช่เพื่ออย่างนี้ ก็ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบวช

เมื่อเป็นพระภิกษุ ก็จะต้องน้อมประพฤติตามพระวินัยบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุก ไม่เดือดร้อน พร้อมทั้งนำมาซึ่งความเลื่อมใสของอุบาสกอุบาสิกาด้วย    พระภิกษุที่ไม่อยู่จำพรรษา ณ วิหารแห่งใดแห่งหนึ่ง  ต้องอาบัติทุกกฏ  มีโทษตามพระวินัย ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 21 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ