การบริโภค 4 อย่าง
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  27 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30982
อ่าน  523

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 168

ข้อความบางตอนจาก..

อังคุลิมาลสูตร

การบริโภค ๔ อย่าง คือ เถยยบริโภค ๑  อิณบริโภค ๑  ทายัชชบริโภค ๑ สามิบริโภค ๑.  ในบรรดาบริโภค ๔ อย่างนั้น การบริโภคของผู้ทุศีล ชื่อว่า เถยยบริโภค. ก็ผู้ทุศีลนั้นขโมยปัจจัย ๔ บริโภค. อนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเมือง ด้วยความเป็นขโมย  ดังนี้ .   

ส่วนการไม่พิจารณาแล้วบริโภคของท่านผู้มีศีล ชื่อว่า อิณบริโภค (เป็นหนี้บริโภค) การบริโภคของพระเสขะ  ๗ จำพวก ชื่อว่า ทายัชชบริโภค  (บริโภคโดยเป็นทายาท).  การบริโภคของพระขีณาสพชื่อว่า สามิบริโภค (บริโภคโดยความเป็นเจ้าของ).   


Tag  การบริโภค การบริโภค ๔ อย่าง บริโภค บริโภค ๔ อย่าง
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 มิ.ย. 2562

ข้อความบางตอนจากการบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 

ใน แนวทางเจริญวิปัสสนา แผ่นที่ ๓๒ - ชุดแนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 1930

ความว่า...

...บทว่า ปริภุญฺชติ ความว่า บริโภค มี  ๔  อย่างคือ  เถยยบริโภค บริโภคอย่างโจร  อิณบริโภค  บริโภคอย่างเป็นหนี้  ทายัชชบริโภค บริโภคอย่างทายาท  สามีบริโภค บริโภคอย่างเจ้าของ 

การบริโภคอย่างอิณบริโภค คือ บริโภคอย่างเป็นหนี้ เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีศีล แต่ขณะใดที่ไม่ได้พิจารณา ไม่ได้อบรมเจริญปัญญา สติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนั้น  การบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นก็คือ อาหาร ก็เป็นการบริโภคอย่างเป็นหนี้  การบริโภคของพระเสกขบุคคล ๗ จำพวก ชื่อว่า ทายัชชบริโภค  เพราะเหตุว่าเป็นผู้บริโภคอย่างทายาทของพระผู้มีพระภาค เพราะว่าเป็นผู้สมควรแก่อาหารที่ได้รับ  การบริโภคของพระขีณาสพ ชื่อว่า  สามีบริโภค  เมื่อหมดกิเลสแล้ว  ก็สมควรกับที่บุคคลอื่นจะถวายอาหารนั้นให้บริโภค  จึงเป็นเจ้าของอาหารที่บริโภค  บริโภคอย่างผู้ที่เป็นเจ้าของ

อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงกิจของพุทธบริษัท  แต่สำหรับบรรพชิตแล้ว จะเห็นได้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงโอวาท ทรงเตือนว่า แม้ไม่ใช่ผู้ทุศีล แต่ว่าขณะใดที่หลงลืมสติ ขณะนั้นชื่อว่า อิณบริโภค บริโภคอย่างเป็นหนี้...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chvj
วันที่ 27 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 28 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 29 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 30 มิ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ