สะสมทรัพย์ที่ประเสริฐ_สนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  12 มี.ค. 2562
หมายเลข  30548
อ่าน  1,044

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การสนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ได้เริ่มต้นแล้วในวันนี้ และจะมีต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยกุศลศรัทธาการจัดสนทนาธรรมของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หาดใหญ่  มี คุณพนิดา มิตรปวงชน  เป็นต้น  ซึ่งจะได้ร่วมกันสะสมทรัพย์ที่ประเสริฐคือการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นรากฐานที่สำคัญมั่นคงที่จะทำให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆเจริญขึ้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วทรงแสดงความจริงตลอด ๔๕ พรรษาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก เป็นมรดกที่ลํ้าค่าที่พระองค์ทรงมอบแก่สัตว์โลก  แม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว แต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นศาสดาแทนพระองค์  และพระธรรมก็ได้ดำรงสืบต่อมาจนกระทั่งยุคนี้สมัยนี้

เป็นที่น่าพิจารณาว่าใครจะให้ทรัพย์สินเงินทองสักเท่าไหร่ ก็หมดไป จะจากโลกนี้ไปได้ทุกขณะ โดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเป็นเมื่อใด และทรัพย์สมบัติที่ว่ามีจะมากหรือน้อย ก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ แต่ความเข้าใจเริ่มต้นแม้เพียงเล็กน้อยจากการได้อาศัยคําจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะทําให้ไม่เข้าใจผิด และยิ่งจะสะสมมีกําลังมากขึ้น ทําให้มีความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมยิ่งขึ้น   ทําให้รู้เลยว่าความจริงมีอยู่ทุกขณะและไม่ได้มีความเข้าใจเลยจนกว่าจะได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ ละเอียด รอบคอบพิจารณาไตร่ตรอง ตามพระธรรมที่ได้ฟัง  ไม่ใช่ว่าพระองค์จะนําพระปัญญาของพระองค์ไปให้ใครได้ แต่พระมหากรุณาที่ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาประกอบด้วยพระญาณที่สามารถที่จะทําให้ทุกคําของพระองค์เปิดเผยความจริงให้คนเริ่มเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริง จึงต้องฟังแล้วฟังอีกบ่อยๆเนืองๆ ไม่ขาดการฟังพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย

การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม จึงเป็นขณะที่มีค่าอย่างยิ่ง เป็นการได้สะสมทรัพย์ที่ประเสริฐ คือ ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกจากแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งยากที่จะได้ฟังและยากที่จะเข้าใจ  เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แต่ก็สามารถที่จะฟังและเข้าใจได้  ซึ่งก่อนที่จะได้ฟังไม่รู้อะไรเลย มืดสนิท แต่พอได้เริ่มฟังแล้วเข้าใจ  ก็จะค่อยๆ เห็นความลึกซึ้งของธรรม ค่อยๆ รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการฟังได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง

อนึ่ง ในครั้งนี้ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสแจกหนังสือเล่มใหม่ ชื่อ เก็บไว้ในหทัย ที่ปรารภให้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  ด้วย  ในวันนี้หลายท่านก็ได้รับไปอ่านแล้ว และในช่วงสนทนาก็มีการนำบางข้อความมาสนทนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังเป็นอย่างยิ่ง เพราะคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด ล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอด   ยกตัวอย่างเช่น

~เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมหรือไม่?   ถ้าฟังอีก ก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้น   ถ้าเห็นประโยชน์แล้วจะฟังแน่ๆ เพราะว่า เราฟังอย่างอื่นมามากแล้ว  แต่การได้ฟังพระธรรมเป็นการฟังสิ่งที่มีประโยชน์กว่าสิ่งใดๆที่เราเคยฟังทั้งหมดทั้งสิ้น

~ถ้าผู้ใหญ่เองไม่รู้ธรรมแล้วจะไปนำเด็กได้อย่างไร   เด็กก็จะต้องผิด   เพราะความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่    ความจริงแล้วผู้ใหญ่ต่างหากที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง   จึงจะสามารถเกื้อกูลเด็กให้มีความเข้าใจถูกต้องได้

~ถ้าเห็นว่า “พระพุทธศาสนา ดี ควรศึกษา” ผู้นั้นก็ต้องศึกษาด้วย  ไม่ใช่อยากให้คนอื่นศึกษาแต่ตนเองไม่ศึกษา  โดยเฉพาะอยากให้เด็กศึกษาแต่ผู้ใหญ่ไม่ศึกษา   ถ้าผู้ใหญ่ไม่ศึกษาแล้วเด็กจะศึกษาจากใคร

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าว หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ทราบว่าหนังสือ เก็บไว้ในหทัย ได้นำมาเผยแพร่ที่หาดใหญ่ในวันนี้ ด้วยคำสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยเมตตา  ว่า "แม้เพียงคำเดียว ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจถูกได้ ก็เป็นประโยชน์แล้ว"

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่เคารพยิ่ง 
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 12 มี.ค. 2562

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ฯด้วยความเคารพยิ่ง

มีวันนี้ได้ วันที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงก็ด้วยเมตตาอันไม่มีประมาณจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์โดยแท้

กราบอนุโมทนาในกุศลทั้งปวงของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Moey_vateekarn
Moey_vateekarn
วันที่ 12 มี.ค. 2562

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Chinjang
Chinjang
วันที่ 13 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 13 มี.ค. 2562

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ชาตนี้ มีโอกาสได้ฟังคำจริง คือปัญญาจากผู้ที่ความเข้าใจพระธรรม ไพเราะอย่างยิ่ง เพราะทำให้เข้าใจความจริงที่ถูกปกปิดมานานแสนนาน

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณกุศลจิตท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  และวิทยากรทุกท่านด้วยความเคารพค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 13 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 13 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pulit
pulit
วันที่ 13 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
rrebs10576
วันที่ 13 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 13 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Jans
Jans
วันที่ 16 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ประสาน
วันที่ 18 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 มี.ค. 2562

   ...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 20 มี.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

แม้เป็นการเริ่มสะสมทรัพย์อันมีค่า นี้เปรียบเพียงทีละกึ่งสตางค์ๆ เพราะระลึกว่าตนยังจนด้วยทรัพย์นี้ แต่จะค่อยๆเพียรสะสมต่อไป

กราบแทบเท้าระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพยิ่ง กราบขอบคุณและอนุโมทนากับท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ