สะสมทรัพย์ที่ประเสริฐ_สนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  12 มี.ค. 2562
หมายเลข  30548
อ่าน  734

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การสนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ได้เริ่มต้นแล้วในวันนี้ และจะมีต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยกุศลศรัทธาการจัดสนทนาธรรมของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หาดใหญ่  มี คุณพนิดา มิตรปวงชน  เป็นต้น  ซึ่งจะได้ร่วมกันสะสมทรัพย์ที่ประเสริฐคือการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอันเป็นรากฐานที่สำคัญมั่นคงที่จะทำให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆเจริญขึ้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วทรงแสดงความจริงตลอด ๔๕ พรรษาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก เป็นมรดกที่ลํ้าค่าที่พระองค์ทรงมอบแก่สัตว์โลก  แม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว แต่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นศาสดาแทนพระองค์  และพระธรรมก็ได้ดำรงสืบต่อมาจนกระทั่งยุคนี้สมัยนี้

เป็นที่น่าพิจารณาว่าใครจะให้ทรัพย์สินเงินทองสักเท่าไหร่ ก็หมดไป จะจากโลกนี้ไปได้ทุกขณะ โดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเป็นเมื่อใด และทรัพย์สมบัติที่ว่ามีจะมากหรือน้อย ก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ แต่ความเข้าใจเริ่มต้นแม้เพียงเล็กน้อยจากการได้อาศัยคําจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็จะทําให้ไม่เข้าใจผิด และยิ่งจะสะสมมีกําลังมากขึ้น ทําให้มีความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมยิ่งขึ้น   ทําให้รู้เลยว่าความจริงมีอยู่ทุกขณะและไม่ได้มีความเข้าใจเลยจนกว่าจะได้ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพ ละเอียด รอบคอบพิจารณาไตร่ตรอง ตามพระธรรมที่ได้ฟัง  ไม่ใช่ว่าพระองค์จะนําพระปัญญาของพระองค์ไปให้ใครได้ แต่พระมหากรุณาที่ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาประกอบด้วยพระญาณที่สามารถที่จะทําให้ทุกคําของพระองค์เปิดเผยความจริงให้คนเริ่มเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริง จึงต้องฟังแล้วฟังอีกบ่อยๆเนืองๆ ไม่ขาดการฟังพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย

การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม จึงเป็นขณะที่มีค่าอย่างยิ่ง เป็นการได้สะสมทรัพย์ที่ประเสริฐ คือ ได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกจากแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งยากที่จะได้ฟังและยากที่จะเข้าใจ  เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แต่ก็สามารถที่จะฟังและเข้าใจได้  ซึ่งก่อนที่จะได้ฟังไม่รู้อะไรเลย มืดสนิท แต่พอได้เริ่มฟังแล้วเข้าใจ  ก็จะค่อยๆ เห็นความลึกซึ้งของธรรม ค่อยๆ รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการฟังได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง

อนึ่ง ในครั้งนี้ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสแจกหนังสือเล่มใหม่ ชื่อ เก็บไว้ในหทัย ที่ปรารภให้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  ด้วย  ในวันนี้หลายท่านก็ได้รับไปอ่านแล้ว และในช่วงสนทนาก็มีการนำบางข้อความมาสนทนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังเป็นอย่างยิ่ง เพราะคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด ล้วนเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอด   ยกตัวอย่างเช่น

~เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมหรือไม่?   ถ้าฟังอีก ก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้น   ถ้าเห็นประโยชน์แล้วจะฟังแน่ๆ เพราะว่า เราฟังอย่างอื่นมามากแล้ว  แต่การได้ฟังพระธรรมเป็นการฟังสิ่งที่มีประโยชน์กว่าสิ่งใดๆที่เราเคยฟังทั้งหมดทั้งสิ้น

~ถ้าผู้ใหญ่เองไม่รู้ธรรมแล้วจะไปนำเด็กได้อย่างไร   เด็กก็จะต้องผิด   เพราะความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่    ความจริงแล้วผู้ใหญ่ต่างหากที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้อง   จึงจะสามารถเกื้อกูลเด็กให้มีความเข้าใจถูกต้องได้

~ถ้าเห็นว่า “พระพุทธศาสนา ดี ควรศึกษา” ผู้นั้นก็ต้องศึกษาด้วย  ไม่ใช่อยากให้คนอื่นศึกษาแต่ตนเองไม่ศึกษา  โดยเฉพาะอยากให้เด็กศึกษาแต่ผู้ใหญ่ไม่ศึกษา   ถ้าผู้ใหญ่ไม่ศึกษาแล้วเด็กจะศึกษาจากใคร

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าว หลังจากที่ท่านอาจารย์ได้ทราบว่าหนังสือ เก็บไว้ในหทัย ได้นำมาเผยแพร่ที่หาดใหญ่ในวันนี้ ด้วยคำสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยเมตตา  ว่า "แม้เพียงคำเดียว ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจถูกได้ ก็เป็นประโยชน์แล้ว"

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ที่เคารพยิ่ง 
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 12 มี.ค. 2562 22:55 น.

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ฯด้วยความเคารพยิ่ง

มีวันนี้ได้ วันที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงก็ด้วยเมตตาอันไม่มีประมาณจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์โดยแท้

กราบอนุโมทนาในกุศลทั้งปวงของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Moey_vateekarn
Moey_vateekarn
วันที่ 12 มี.ค. 2562 23:07 น.

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Chinjang
Chinjang
วันที่ 13 มี.ค. 2562 04:55 น.

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 13 มี.ค. 2562 06:38 น.

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

ชาตนี้ มีโอกาสได้ฟังคำจริง คือปัญญาจากผู้ที่ความเข้าใจพระธรรม ไพเราะอย่างยิ่ง เพราะทำให้เข้าใจความจริงที่ถูกปกปิดมานานแสนนาน

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณกุศลจิตท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  และวิทยากรทุกท่านด้วยความเคารพค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 13 มี.ค. 2562 07:41 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
panasda
วันที่ 13 มี.ค. 2562 09:05 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pulit
pulit
วันที่ 13 มี.ค. 2562 12:02 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
rrebs10576
วันที่ 13 มี.ค. 2562 15:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 13 มี.ค. 2562 15:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Jans
Jans
วันที่ 16 มี.ค. 2562 08:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ประสาน
วันที่ 18 มี.ค. 2562 05:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 มี.ค. 2562 09:55 น.

   ...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 20 มี.ค. 2562 07:16 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

แม้เป็นการเริ่มสะสมทรัพย์อันมีค่า นี้เปรียบเพียงทีละกึ่งสตางค์ๆ เพราะระลึกว่าตนยังจนด้วยทรัพย์นี้ แต่จะค่อยๆเพียรสะสมต่อไป

กราบแทบเท้าระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพยิ่ง กราบขอบคุณและอนุโมทนากับท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ