คำพูดพลิกชีวิต_สนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์พลาซา หาดใหญ่ สงขลา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  13 มี.ค. 2562
หมายเลข  30551
อ่าน  1,389

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันนี้ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ มีสนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   เป็นวันที่สอง ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก จากการได้อาศัยคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   การมีโอกาสได้ฟังพระธรรม เป็นโอกาสที่ประเสริฐยิ่ง จากการที่ไม่เคยได้รู้ความจริงอะไรเลย  เคยหลงผิด เคยปฏิบัติผิด และบางท่านก็ถึงกับนำพาบุคคลอื่นให้หลงผิดไปด้วยก็มี  แต่เพราะเคยได้สะสมเหตุปัจจัยที่ดีมาแล้ว  พอได้ฟังแม้ประโยคสั้นๆ ที่เป็นวาจาสัจจะ คำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริง  ก็เป็นเหตุปัจจัยกระตุ้นเตือนให้ผู้นั้นเกิดความสนใจที่จะฟังที่จะศึกษาต่อไปอีก และเมื่อมีความเข้าใจถูก  ก็สามารถทิ้งสิ่งที่ผิดที่เคยประพฤติปฏิบัติตามๆ กันมา ได้  และเมื่อได้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็สามารถเกื้อกูลผู้อื่นให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก ตามกำลังปัญญาของตนเองต่อไป อีกด้วย  อย่างเช่นผู้ศึกษาธรรมท่านหนึ่ง คือ คุณจอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๓๗๙๑  เป็นข้าราชการครู   ได้ฟังประโยคหนึ่งที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวไว้  ว่า  "ความโกรธ เป็นธรรม"  สะดุดใจทันที เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน  จึงได้เริ่มฟังเริ่มศึกษามาเรื่อยๆ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ และ ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละน้อย  พร้อมทั้งมีโอกาสได้กล่าวคำจริงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วย และในวันนี้  คุณจอมพงศ์ ก็ได้นำข้อความประโยคดังกล่าว  มาสนทนากับคณะวิทยากรด้วยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป   อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์  ได้กล่าวไว้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  จึงขอประมวลสาระสำคัญ มาให้ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน ดังนี้ ._

 

[บางคนเขาได้ยินคำว่าธรรม เขาก็นึกว่า จะต้องเป็นอะไรที่ดีๆ   เพราะเราเคยคิดกันแต่ว่าธรรม ต้องเป็นอะไรที่ดีๆ ความจริงแล้วถ้าเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นพระธรรมคำสอนที่ดีคือเป็นวาจาสัจจะ เป็นวาจาหรือคำสอนที่ทำให้เข้าใจสัจจะคือความจริง เช่น ธรรม  คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นสัจจะไหม   เป็นสัจจะ เพราะเป็นสภาพธรรมที่มีจริง

เพราะเคยได้สะสมการฟังมาแล้ว ประโยคที่ว่า “ความโกรธ เป็นธรรม” ก็กระแทกใจเลย แต่ก่อนก็เคยคิดว่าเป็นเราที่โกรธและเคยคิดว่าความโกรธ ไม่น่าจะเป็นธรรม เพราะไม่ดี   แต่พอฟังอย่างนี้ปัญญาที่เคยได้สะสมมาจึงทำให้เข้าใจว่าโกรธเป็นธรรม(เพราะเป็นสิ่งที่มีจริง) กระตุ้นให้สิ่งที่สะสมมาที่เป็นเหตุเป็นผล มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ที่จะชัดเจนในข้อความดังกล่าว

ความโกรธ แม้ไม่ต้องใช้ชื่อว่าความโกรธ ใช้คำอื่น ก็ได้ จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ แต่ถอดคน ถอดชื่ออะไรออกไปหมดก็มีแต่สภาพโกรธจริงๆ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบกระด้างประทุษร้ายจิตใจเกิดขึ้น  ความโกรธเป็นความกระทบกระทั่งที่เกิดกับจิตที่มีความไม่สบายใจ   วันไหนที่มีเรื่องทำให้โกรธเยอะๆ ก็ไม่สบายใจ  แต่คนทั่วไปก็เพียงแต่คิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เราโกรธ คิดแค่นี้ เพราะเวลาโกรธไม่สบายใจ แต่ไม่เคยคิดเลยว่าความโกรธก็เป็นธรรม  แม้แต่เวลาที่ไปงานศพก็จะได้ยินว่า กุสลา ธมฺมา (ธรรม ที่เป็นกุศล ก็มี) อกุสลา ธมฺมา (ธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี)  อพฺยากตา ธมฺมา (ธรรม ที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศล ก็มี) ก็ประกาศความเป็นธรรมอย่างชัดเจน  เพราะธรรมที่เป็นกุศลก็มี ธรรมที่เป็นอกุศลก็มี ธรรมที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศล ก็มี  เพราะฉะนั้น ธรรม คือ สิ่งที่มีจริง  แม้ความโกรธ ก็มีจริง จึงเป็นธรรม   

จากที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลย ว่า “ความโกรธไม่ใช่เรา ความโกรธเป็นธรรม”  ก็กระตุ้นเตือนสิ่งที่สะสมมา ทำให้เห็นประโยชน์และควรศึกษาธรรมต่อไป] 

จากที่ได้ฟังมาทั้งหมด ก็ทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นคำพูดที่พลิกชีวิตจริงๆ  กล่าวคือ พลิกจากชีวิตที่ไม่รู้ เป็นค่อยๆ รู้ขึ้น  เพราะคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่มีจริง เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดกล่าวก็ตาม ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด 

ข้อความตอนหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือ เก็บไว้ในหทัย” ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวไว้ เป็นเครื่องเตือนใจที่ดี ว่า

“แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จะเปิดเผยให้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมานานแสนนานและไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย  ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม   ด้วยเหตุนี้   การที่เรามีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมจึงเป็นโอกาสที่ประเสริฐที่สุด”

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
anuraks168
anuraks168
วันที่ 13 มี.ค. 2562

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Moey_vateekarn
Moey_vateekarn
วันที่ 13 มี.ค. 2562

อนุโมทนา สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 13 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนากุศลจิตทุกขณะที่พระธรรมคำจริงเกื้อกูลให้ปัญญาปรากฏค่ะ

น้อมกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pulit
pulit
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลทุกประการเป็นอย่างยิ่งครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จิรัฎฐ์
จิรัฎฐ์
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
Jans
วันที่ 16 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 18 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 18 มี.ค. 2562

    ...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Tikky
วันที่ 19 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณที่ได้อ่าน อนุโมทนาคับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ