บ่อเกิดแห่งทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐ_สนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์พลาซา หาดใหญ่ สงขลา
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  14 มี.ค. 2562
หมายเลข  30554
อ่าน  967

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีสนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เป็นวันสุดท้ายซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้สนทนาเพื่อความเข้าใจความจริงตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง การสนทนาธรรมเป็นประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และที่สำคัญการสนทนาธรรมเป็นมงคล เพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้มีความเจริญด้วยปัญญาขัดเกลาละคลายความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อย

ในวันนี้ มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่คุณพนิดา มิตรปวงชน สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๔๔๓ ผู้จัดสนทนาธรรมในครั้งนี้  ได้ถามถึงทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐว่าจะมีความแตกต่างจากทรัพย์ทั่วๆ ไป เช่น เงินทอง คอนโด เป็นต้น อย่างไร ซึ่งในประเด็นคำถามนี้อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์  ได้สนทนา เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง จึงขอโอกาสประมวลมาให้ทุกท่านได้อ่านและพิจารณาร่วมกันดังนี้

 

[~เงินทอง เป็นทรัพย์  ทรัพย์สินเงินทอง ช้าง ม้า ก็เป็นทรัพย์ แต่ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐหรือเปล่า เพราะฉะนั้นทรัพย์ ก็คือ เครื่องปลื้มใจ ได้เงินได้ทองมา ก็ดีใจ ได้เงินเดือนขึ้น ก็ดีใจปลื้มใจ ซึ่งโดยสภาพธรรมก็คือจิตที่มีโสมนัสเกิดขึ้นจากทรัพย์สินเงินทองนั้น  เมื่อมีทรัพย์สินเงินทองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ได้รับความสุข มีสุขโสมนัส ซึ่งเป็นจริงอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มา ทำให้มีความปลื้มใจ แต่เป็นอกุศลซึ่งเป็นโลภะประกอบด้วยโสมนัส นำมาซึ่งความสุขกายสุขใจได้ แต่ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขใจที่ประกอบด้วยปัญญา แล้วอะไรจะเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐ  เมื่อปัญญาซึ่งเป็นความเข้าใจพระธรรมเกิดขึ้น ปลื้มใจไหมที่ได้มีโอกาสพบกับสิ่งที่มีค่าที่สุด บางท่าน ท่านก็ตื้นตันมาก หรือท่านได้เห็นบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม ก็มีความสุข มีความปลื้มใจที่เขาได้มีโอกาสสะสมมาความเข้าใจถูกเห็นถูก เพราะฉะนั้น เมื่อปัญญาเกิดกับจิตเข้าใจสภาพธรรม เข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟัง เกิดความปลื้มใจ ทุกท่านก็คงจะมีความปลื้มใจอย่างนี้เพราะฉะนั้น จะเห็นถึงทรัพย์คือปัญญาที่เกิดกับจิต ว่า เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐยิ่ง 

~ชาวพุทธ หลงลืมความเป็นชาวพุทธหรือเปล่า คือไม่สะสมปัญญา  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนผู้ให้มรดก พระธรรมเหมือนมรดกและพระอริยสาวกทั้งหลายก็เป็นผู้รับมรดก แต่เราคิดจะเริ่มรับมรดกบ้างไหม ถ้าเริ่มคิดที่จะรับมรดกคือพระธรรม ก็ต้องเริ่มคิดที่จะฟังพระธรรมซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆ

~ทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐคือศรัทธา (สภาพที่ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว) ศีล (ความประพฤติที่ดีงาม) สุตะ (การสดับตรับฟังพระธรรม)จาคะ (การสละกิเลส)และปัญญา (ความเข้าใจถูกเห็นถูก) มาจากไหน  ต้นตอ บ่อเกิด แหล่งเกิดของทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐเหล่านี้มาจากไหน? ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอน เราจะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนไหม  ก็ไม่มี  แล้วพระธรรมคำสอนนั้นมาจากไหน   มาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ทรัพย์เครื่องปลื้มใจทั้งหลาย ก็มาจากเพราะมีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบ่อเกิดแหล่งเกิดของพระธรรม ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรม แล้วเราจะฟังอะไร  แต่ที่น่าสลดใจมาก คือ ยุคนี้สมัยนี้ พระธรรม ยังมี  แต่ส่วนใหญ่ไม่ฟัง  ไปฟังสิ่งที่ไม่ใช่พระธรรม]

 

จากข้อความทั้งหมดนี้ ก็ทำให้ได้พิจารณาว่าควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจความจริง  เพราะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ขณะที่มีค่า ขณะที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตก็คือขณะที่ได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   อย่างอื่นไม่มีค่าเท่ากับสิ่งนี้เลย  ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายไม่สามารถติดตามไปในภพหน้าได้ แต่ความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการได้อาศัยพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่สูญหายไปไหน สะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกขณะ 

ข้อความตอนหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือ เก็บไว้ในหทัย”  ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ได้กล่าวไว้ เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่ง ดังนี้ คือ

"เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้  ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจากโลกนี้ไป  อะไรก็ไม่สามารถติดตามไปได้เลย ทรัพย์สมบัติหรือว่าร่างกาย ก็ไปไม่ได้  แต่ว่าความเข้าใจถูกเห็นถูกที่ค่อยๆ สะสมโดยความไม่ประมาท จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น"

 

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 14 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนากุศลจิตทุกขณะที่เกื้อกูลให้ปัญญาคือความเข้าใจถูกเห็นถูกปรากฏ

น้อมกราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 14 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 15 มี.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 15 มี.ค. 2562

  ...ขอบพระคุณ  และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
timtim47
วันที่ 15 มี.ค. 2562

น้อมกราบแทบเท้าท่านอาจารย๋ สุจืนต๋ ด้วยความเคารพยิ่ง ขออนุโมทนาสาธุค่ะ และ อนุโมทนา กับท่านวืทยากร ทุกๆท่าน สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
Jans
วันที่ 16 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 12 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ