พระอภิธรรมจำเป็นหรือไม่
 
lokiya
lokiya
วันที่  9 ก.พ. 2562
หมายเลข  30464
อ่าน  220

มีพระบางรูป บางวัด กล่าวว่าพระอภิธรรมไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ เพราะอ้างว่ามีบางเรื่องก็ไม่จำเป็นในการดับทุกข์ และพระอภิธรรมนั้นมีคนแต่งขึ้นมาใหม่(มัตสังคหะ)ไม่ใช่พุทธวจนะ คำศัพท์บางคำในอภิธรรมก็ไม่เคยปรากฏในพระสุตตันตปิฏกเช่น คำว่า .... และยังอ้างว่าสิ่งที่ตรัสขัดกันอีก และอ้างว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนนั้นมีในพระสุตตันตปิฏกซึ่งก็เพียงพอแล้วในการดับทุกข์ จริงหรือไม่ครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2562 16:30 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ควรที่จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่มีจริง แม้จะไม่ใส่ชื่อหรือเรียกชื่อสิ่งนั้นก็มีจริง ใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เห็น เป็น เห็น โกรธเป็นโกรธ ติดข้องเป็นติดข้อง ความเข้าใจถูกเป็นความเข้าใจถูก เป็นต้น  อภิธรรม  ก็คือ  สิ่งที่มีจริง ๆ ในขณะนี้  ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นธรรม ธรรม นั่นแหละ เป็นอภิธรรม เพราะละเอียด ลึกซึ้ง ปฏิเสธความเป็นสัตว์บุคคลอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็ตาม ก็ไม่พ้นไปจากอภิธรรมเลย เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส คิดนึก ความดี ความชั่ว เป็นต้น  ล้วนเป็นธรรมที่มีจริง ที่เป็นอภิธรรมทั้งสิ้น พระอภิธรรมจึงไม่ได้อยู่ในตำรา แต่เป็นชีวิตจริง ๆทุกขณะ เพราะฉะนั้นสำคัญที่การเริ่มต้นด้วยการฟังด้วยการศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ค่อย ๆ สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย การศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องนั้น ต้องไม่ใช่แบบวิชาการ แต่เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส มีความเห็นผิด ความไม่รู้ เป็นต้น   เพราะมีการทรงตรัสรู้ความจริง และทรงแสดงความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัตว์โลกจึงมีโอกาสได้ฟังและมีความเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง

ในพระสุตตันตปิฎก กล่าวถึง "พระอภิธรรม" ไว้ด้วย    ดังข้อความบางตอนใน มหาโคสิงคสาลสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ว่า

"ท่านพระสารีบุตรกล่าวกะท่านพระมหาโมคคัลลานะ ว่า   ท่านโมคคัลลานะ เราจะขอถามท่านว่า ป่าโคสิงคสาลวัน เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละ มีดอกบานสะพรั่งทั้งต้น กลิ่นคล้ายทิพย์ ย่อมฟุ้งไปท่านโมคคัลลานะ ป่าโคสิงคสาลวัน จะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร.? ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่า  ท่านพระสารีบุตร ภิกษุสองรูป ในพระศาสนานี้กล่าว อภิธรรมกถา เธอทั้งสองนั้น ถามกันและกันแล้ว ย่อมแก้กันเอง ไม่หยุดพักด้วยและธรรมกถาของเธอทั้งสองนั้น ย่อมเป็นไปด้วย ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวัน...พึงงามด้วยภิกษุ เห็นปานนี้แล"
______
ข้อความในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เรื่องยมกปาฏิหาริย์ มีว่า

ลำดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางเทวบริษัท ทรงปรารภพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิฎกว่า "กุสลา ธมฺมา, อกุสลา ธมฺมา, อพฺยากตา ธมฺมา" ดังนี้เป็นต้น ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกโดยนัยนี้เรื่อยไปตลอด ๓ เดือน.
________

ประโยชน์อยู่ที่การฟังการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  เมื่อไม่ขาดการฟังการศึกษา  ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อย ๆ เจริญขึ้นอย่างแน่นอน     ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรมจนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริง ๆ ว่าธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ใครจะพูดอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของคนอื่น เพราะเหตุว่า เมื่อเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว ต้องฟังคำของพระองค์ ไม่ใช่ฟังคำของคนอื่น และไม่คิดธรรมเอาเองด้วย  ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 11 ก.พ. 2562 12:56 น.

ขอบคุณครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.พ. 2562 15:21 น.

พระอภิธรรมคือธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งรู้ได้ยาก  เช่น  เห็นเป็นธรรมะ  เป็นสิ่งที่มีจริง  ไม่ใช่ตัวตน สัตว์  บุคคล   และยากแสนยากที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะขณะนี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 18 ก.พ. 2562 15:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wittawat
วันที่ 22 ก.พ. 2562 14:12 น.

เป็นผู้ตรง และศึกษาคำจริงทุกประการครับ

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ