เหนือค่ากว่าสิ่งอื่นใด
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  8 ส.ค. 2561
หมายเลข  29987
อ่าน  1,422

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประมวลสารสำคัญ
จากการสนทนาธรรม
ที่โรงแรม ชาน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑~พูดคำที่ไม่รู้จัก ตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น คำของพระองค์ จะไม่เหมือนคำของใครเลย สมกับพระนามที่เราได้ยินว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งสิ้น เพราะเหตุว่า ทรงมีพระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริง  แม้เทวดาหรือพรหม  ยังต้องเข้ามาเฝ้าพระองค์

~คนที่ไม่ได้สะสมมา จะเมินเฉยต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์  เพียงแต่กล่าวตามว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (โดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลย)

~พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระปัญญาคุณ ที่จะรู้ความจริงที่คนอื่นรู้ไม่ได้ แม้แต่ขณะนี้ก็มีความจริงที่คนอื่นรู้ไม่ได้เลย ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลส(เครื่องเศร้าหมองของจิต) ตามพระองค์

~สนทนาธรรมเพื่อความเข้าใจ เพราะความคิดของแต่ละคน หลากหลายมาก แม้แต่เพียงคำเดียว เดี๋ยวนี้มีธรรมไหม? 

~ธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง แต่สามารถฟังแล้วเข้าใจได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุผล เพราะเหตุว่า มรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ปัญญา ความเข้าใจถูกความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มี เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะได้รับจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่อย่างอื่นเลย   แต่เหนือค่ากว่าอย่างอื่นทั้งหมด เพราะสามารถรู้ความจริงซึ่งถูกปิดบังซ่อนเร้นจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเปิดเผย พอรู้ค่าแล้ว  สมบัติใดๆในโลกก็เทียบเท่าไม่ได้เลย   เพราะเงินซื้อไม่ได้

~เกิดมาแล้ว ชีวิตของแต่ละคนในแต่ละวันหลากหลาย แตกต่างกันมาก เห็นอย่างเดียวกัน แต่ก็คิดกันคนละอย่าง

~แต่ละคนนับถือพระพุทธศาสนา  แต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจพระพุทธศาสนา แล้วจะเข้าใจไหม? ถ้าไม่ฟังพระธรรม ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย เพราะฉะนั้น ก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ตรง   เราบอกว่าเรานับถือพระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เราไม่รู้ว่าพระองค์ทรงสอนอะไร  เพราะฉะนั้น  เราไม่ได้นับถือแน่นอน   แต่เพราะได้ฟังแล้วต่างหาก จึงนับถือว่า นี่คือ คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้นับถือพระองค์

~กรรมไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้   ชาตินี้ก็มีกรรมมากแล้ว ไม่รู้ว่ากรรมใดจะให้ผลเมื่อใด และกรรมในชาติก่อนๆตั้งแสนโกฏิกัปป์มาแล้วยังสามารถที่จะให้ผลได้  เพราะฉะนั้น กรรมที่ทำให้เกิด  ยังประมวลมาซึ่งกรรมอื่นในสังสารวัฏฏ์ที่จะสามารถให้ผลได้ในชาตินั้น   เลือกไม่ได้เลย  จะตาบอดวันไหน จะแขนหักวันไหน จะได้รับลาภวันไหน จะเสื่อมลาภวันไหน  มีเหตุทั้งนั้น   ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้  ทุกคนก็จะทำแต่ความดี

~ความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องขึ้นและเป็นประโยชน์ขึ้น

~ถ้าขาดการศึกษาธรรม หรือหรือศึกษาเพียงเผินๆ แล้วผิดไป ก็คือ การทำลายพระพุทธศาสนา ผล คือ เสียประโยชน์  เป็นโทษแก่ประเทศชาติและคนนั้นเอง เพราะอะไร?  เกิดใหม่เขาก็เห็นผิดอยู่อย่างนั้นอีก  เพราะสะสมมาแล้วที่จะเห็นผิด  เหมือนกับคนที่ไปไหว้จอมปลวก เป็นต้น

~ไม่มีใครที่จะไปทำอะไรได้ แต่ปัญญาความเข้าใจถูกต้องต่างหากที่ทำให้เป็นคนตรงขึ้น รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ รู้ว่าอะไรเป็นผล   รู้ว่าผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้จากเหตุอะไร หรือเหตุอย่างนี้จะทำให้ผลอะไรเกิดขึ้น

~ไม่ต้องห่วง  ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วถึงที่สุดแล้ว ใครจะไปยับยั้งได้  รับประทานอาหารอิ่มแล้วบอกว่าไม่ให้อิ่มได้ไหม ก็อิ่มแล้ว?  เพราะฉะนั้น  ปัญญาก็เหมือนกัน  อย่างพระอริยะทั้งหลายในสมัยพุทธกาล ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลย  ท่านพระสารีบุตรไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยว่าท่านจะได้พบท่านพระอัสสชิ และไม่ได้รู้ด้วยว่าพระอัสสชิจะพูดอะไร แต่พอฟังแล้ว การสะสมมาทั้งหมด แค่คำนั้นที่ได้ฟัง ก็สามารถที่จะทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบัน  เพราะเข้าใจจริงๆ

~หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนทางละตลอดสาย หวังเมื่อไหร่ ไม่ถึง เพราะโลภะ กั้น

~อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหว เพราะมีความเข้าใจพอ สิ่งนั้นมีปัจจัยจึงเกิดขึ้น ไม่ใช่มีใครไปทำอะไร  ถ้ามีคนมายิงเรา ตีเราเจ็บ เขาทำเราหรือเปล่า? ไม่เลย  แต่เป็นเพราะกรรมของเราต่างถึงคราวให้ผล

~สติ เป็นสภาพธรรมที่ระลึกเป็นไปในกุศล  อย่างเช่น เรามีเสื้อตั้งหลายตัว บางตัวก็ไม่ได้ใส่เลย  ถ้าสติไม่เกิด ก็ไม่ให้ ยังอยู่ตรงนั้นแหละเป็นปีๆ แต่พอสติเกิดระลึกเป็นไปในการให้  จึงให้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  ไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียว   แต่เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย

~มีความเข้าใจว่า สิ่งใด เป็นโทษ สิ่งใดเป็นประโยชน์ ปัญญานำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เราเลย แต่ความเข้าใจธรรมจะค่อยขัดเกลา ถ้ายังหนาแน่น ยังเป็นเราเหมือนเดิมที่มีกิเลสมาก เห็นแก่ตัว ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้ทั้งนั้น แล้วจะละกิเลสได้อย่างไร?

~พระพุทธรูป ไม่ใช่พระพุทธเจ้า แต่พระคุณต่างหาก กล่าวคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ใครอยู่ไกลแสนไกล พระองค์ก็เสด็จไป เพื่อเขาจะได้เข้าใจธรรม เพราะว่าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมี(คุณความดีที่จะทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เองเท่านั้น แต่เพื่อสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้รู้ตามด้วย  ด้วยพระมหากรุณา, สำหรับเราทั่วไป เรามีเมตตาความเป็นมิตรหวังดีพร้อมที่จะให้ประโยชน์เกื้อกูล กรุณาเมื่อเขามีทุกข์ให้เขาได้พ้นทุกข์เท่าที่เราสามารถที่จะกระทำได้ แต่สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ทรงมี)พระมหากรุณา เพราะสัตว์โลก เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิไหน

~ขณะใดที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะนั้น  กำลังสะสมความเป็นผู้มีเหตุมีผล

~ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปัญญา ทั้งหมด   ถ้าไม่ได้อาศัยคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วปัญญาจะมาจากไหน?...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 8 ส.ค. 2561 21:55 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 8 ส.ค. 2561 23:24 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
flint
flint
วันที่ 9 ส.ค. 2561 07:12 น.

สรุปสาระสำคัญที่อ่านแล้วเกิดความเข้าใจได้ ขอบคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปลากริม
ปลากริม
วันที่ 9 ส.ค. 2561 07:44 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Nataya
วันที่ 9 ส.ค. 2561 10:30 น.

 

                             กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 9 ส.ค. 2561 15:44 น.

อนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 9 ส.ค. 2561 18:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 11 ส.ค. 2561 11:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 11 ส.ค. 2561 18:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 12 ส.ค. 2561 22:00 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pulit
pulit
วันที่ 13 ส.ค. 2561 05:02 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
thongkhun1937
thongkhun1937
วันที่ 14 ส.ค. 2561 14:53 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ประสาน
วันที่ 16 ส.ค. 2561 05:45 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561 21:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ