ทำสมาธิจนได้ฌาน ขณะนั้นจิตทำ กิจ อันใดอยู่ครับ
 
ธีระวัฒน์
ธีระวัฒน์
วันที่  5 ก.ค. 2561
หมายเลข  29883
อ่าน  433

เคยทราบมาว่า กิจของจิตทั้งหมดมี 14 กิจ  สงสัยว่าหากผู้นั้นเจริญสมถะกรรมฐาน จนได้ฌาน    ขณะเขาเข้าฌานอยู่ จิตทำกิจใด


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ก.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ชวน (การแล่น) + กิจฺจ (หน้าที่, การงาน) หน้าที่ของจิตคือการแล่นไปโดยเร็ว หมายถึง กิจของจิตที่เป็นชาติกุศล หรืออกุศล หรือกิริยาจิตของพระอรหันต์ และวิบากจิตที่เป็นโลกุตระ

   จิตที่ทำกิจชวนะ เรียกว่า ชวนจิตมี ๕๕ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง กุศลจิต ๒๑ ดวง สเหตุกกิริยาจิต ๑๗ ดวง อเหตุกกิริยาหสิตุปาทจิต ๑ ดวง โลกุตรวิบากจิต ๔ ดวง
     
   ชวนกิจ เป็นกิจของจิตที่แล่นไป เสพอารมณ์ซ้ำๆ กัน โดยปกติเกิดดับติดต่อกัน ๗ ขณะ ขณะสลบ  ๖ ขณะ ชวนวิถีวาระแรกหลังจากปฏิสนธิ และชวนวิถีวาระสุดท้ายก่อนจุติ ๕ ขณะ ขณะที่เข้าฌานสมาบัติ หรือผลสมาบัติ มีชวนจิตมากมายจนนับไม่ได้

   ขณะเข้าฌานจิต ทำกิจ ชวนกิจในขณะนั้นครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 29 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 29 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ