ถนนพระทำ ที่กำลังฮิตในโลกโซเชี่ยล
 
wisit
wisit
วันที่  22 พ.ค. 2561
หมายเลข  29754
อ่าน  473

ปัจจุบันขณะนี้ กำลังเป็นที่ชื่นชอบในโลกโซเชี่ยล เกี่ยวกับ "ถนนพระทำ"  ซึ่งก็เข้าใจดี ว่า เป็นเรื่องดี ถ้าเป็นเรื่องของฆราวาสที่จะทำได้ แต่ในกรณีของพระ ผมเข้าใจว่าน่าจะสุ่มเสี่ยงอาบัติ  อยากจะเรียนถามว่า ผิดวินัยสงฆ์ ข้อใดบ้างครับ หรือควรหรือไม่ควรอย่างใด 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 พ.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การกระทำกิจอย่างนั้น เป็นกิจของชาวบ้าน ก็ควรที่จะเป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่กระทำกิจนั้น เพราะพระภิกษุ คือ ผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลส จึงสละอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติ เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศที่สูงยิ่ง คือเพศบรรพชิต ที่จะต้องมีชีวิตที่เหมาะควรแก่เพศของตน จะมาทำอะไร หรือ มีอะไรต่างๆ เหมือนอย่างคฤหัสถ์ ไม่ได้เลย เพราะสละชีวิตคฤหัสถ์แล้ว อย่างเช่น บุคคลในครั้งพุทธกาลท่านได้ฟังพระธรรม ได้เข้าใจพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นโทษของการอยู่ครองเรือน ว่า มีแต่จะเป็นเครื่องพอกพูนกิเลสให้หนาแน่นขึ้น แล้วมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสให้ยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ จึงสละทุกสิ่งทุกอย่างสละทรัพย์สมบัติ สละวงศาคณาญาติแล้วออกบวช เป็นพระภิกษุ ด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจที่จะขัดเกลากิเลสจริงๆ เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ จนกระทั่งสูงสุดถึงความเป็นพระอรหันต์ ความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันทั้งหมดคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้คือ จุดประสงค์ของการบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น และที่สำคัญ พระภิกษุทุกรูปทั้งหมดทุกยุคทุกสมัยต้องมีความเคารพในพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วน้อมประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องละเว้นในสิ่งที่ผิดที่ขัดต่อความประพฤติเป็นไปของพระภิกษุอันเป็นเพศที่สูงยิ่งทุกประการ

ถ้าเทียบส่วนกันระหว่างคฤหัสถ์ กับ พระภิกษุ แล้ว พระภิกษุย่อมมีน้อยกว่าคฤหัสถ์ คฤหัสถ์มีมากกว่าพระภิกษุ  ดังนั้น สังคมของคฤหัสถ์นั่นแหละ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสังคมคฤหัสถ์ด้วยกัน  ซึ่งกระทำได้ทุกอย่าง เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ซึ่งก็กระทำกันอยู่แล้ว  กระทำได้โดยสะดวก ไม่ต้องมีเรื่องกังวลใดเลย ในขณะเดียวกัน พระภิกษุซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งกว่าคฤหัสถ์  ก็ทำกิจของพระภิกษุ คือ ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลส และช่วยสังคมอย่างประเสริฐ ด้วยการกล่าวพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพื่อประโยชน์แก่คฤหัสถ์ จะได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นคนดียิ่งขึ้น และ คฤหัสถ์ที่เป็นคนดีอันเนื่องมาจากได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ก็จะมีปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก นำทางไปสู่ความดีทั้งหลายทั้งปวง รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ด้วย  เพราะปัญญาเป็นเครื่องปรุงแต่งให้พฤติกรรมทั้งหมดเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร

จากกรณีดังกล่าว พิจารณาได้ว่า  พระภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อย เข้าไปในระแวกบ้าน  ก็เป็นอาบัติแล้ว  ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้   ทำกิริยาอาการที่ไม่เหมาะ ทั้งหมด ก็เป็นอาบัติ  และ ที่กระทำผิดต่างๆ ก็เพราะไม่ได้เอื้อเฟื้อไม่ได้เคารพในพระธรรมวินัย  การไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย ก็เป็นอาบัติอีก  ฯลฯ

ถามใจคฤหัสถ์ ว่า  ถ้าคฤหัสถ์ เข้าใจธรรม  รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด  รู้ว่า พระภิกษุ คือใคร  แล้วยังอยากจะให้ภิกษุมาช่วยกันถมถนนหรือไม่?  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wisit
wisit
วันที่ 26 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thilda
วันที่ 3 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 มิ.ย. 2561

ภิกษุบิณฑบาต   พระวินัยบัญญัติไว้จะรับเผื่อภิกษุอาพาธหรือไม่ก็ตามรับได้ไม่เกินขอบบาตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 14 มิ.ย. 2561

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ