Print 
 กัปปปัญหาที่  ๑๐ ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
 
มศพ.
วันที่  12 มี.ค. 2561
หมายเลข  29567
อ่าน  425นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

  ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

 

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑    
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   คือ  

กัปปปัญหาที่ ๑๐  
จาก...
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ หน้าที่ ๙๓๖


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ หน้าที่ ๙๓๖

                                     กัปปปัญหาที่  ๑๐

                                (ว่าด้วยธรรมเป็นที่พึ่ง)

         [๔๓๔]   กัปปมาณพ  ทูลถามปัญหาว่า

                        ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์     ขอพระ-

                องค์จงตรัสบอกซึ่งธรรมอันเป็นที่พึ่งของชน

                ทั้งหลาย     ผู้อันชราและมรณะครอบงำแล้ว

                ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลาย    ผู้อยู่ในท่ามกลาง

                สาคร   เมื่อคลื่นเกิดแล้ว   มีภัยใหญ่ฉะนั้น

                อนึ่ง    ขอพระองค์จงตรัสบอกที่พึ่งแก่ข้า-

                พระองค์โดยอุบายที่ทุกข์นี้ไม่พึงมีอีกเถิด.

         พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสตอบ ว่า  ดูกร กัปปะ

                        เราจะบอกธรรม       อันเป็นที่พึ่งของ

                ชนทั้งหลาย     ผู้อันชราและมรณะครอบงำ

                แล้ว     ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้อยู่ในท่าม

                กลางสาคร    เมื่อคลื่นเกิดแล้ว     มีภัยใหญ่

                แก่ท่าน  ธรรมชาติไม่มีเครื่องกังวล   ไม่มี

                ความถือมั่น   นี้เป็นที่พึ่ง   หาใช่อย่างอื่นไม่

                เรากล่าวที่พึ่งอันเป็นที่สิ้นไปแห่งชรา   และ

                มรณะว่านิพพาน   ชนเหล่าใดรู้นิพพานนั้น

                แล้ว  มีสติ  มีธรรมอันเห็นแล้ว   ดับกิเลสได้

                แล้ว     ชนเหล่านั้นไม่อยู่ใต้อำนาจของมาร

                ไม่เดินไปในทางของมาร.

                          จบกัปปมาณวกปัญหาที่  ๑๐

                            อรรถกถากัปปสูตรที่   ๑๐

         กัปปสูตร  มีคำเริ่มต้นว่า  มชฺเฌ  สรสฺมึ  ดังนี้เป็นต้น.

         ในบทเหล่านั้น    บทว่า  มชฺเฌ   สรสฺมึ  ท่านอธิบายว่า   ในสาครอันเป็นท่ามกลางเพราะไม่มีเบื้องต้นที่สุดปรากฏ.   บทว่า  ติฏฺฐนฺตํ  คือผู้ตั้งอยู่.  บทว่า   ยถายิทํ  นาปรํ   สิยา   กัปปมาณพทูลว่า   ขอพระองค์จงตรัสบอกที่พึ่งแก่ข้าพระองค์โดยอุบายที่ทุกข์นี้ไม่พึงมีอีกเถิด.

         ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้า  เมื่อจะทรงพยากรณ์ความนั้นแก่กัปป
มาณพนั้น     จึงได้ตรัสคาถาสามคาถา.

         ในบทเหล่านั้น   บทว่า  อกิญฺจนํ  ไม่มีเครื่องกังวล  คือตรงกันข้ามกับที่มีเครื่องกังวล.  บทว่า  อนาทานํ  ไม่ยึดมั่น  คือตรงกันข้ามกับ ความยึดมั่น ท่านอธิบายว่า  เข้าไปสงบความกังวลและความยึดมั่น.  บทว่า อนาปรํ หาใช่อย่างอื่นไม่  คือเว้นจากที่พึ่งอันไม่เป็นข้าศึกกับที่พึ่งอื่น.   ท่านอธิบายว่าเป็นที่พึ่งประเสริฐที่สุด.  บทว่า น เต  มารสฺส  ปฏฺฐคู  ได้แก่ชนเหล่านั้นไม่เดินไปในทางของมาร คือไม่เป็นศิษย์คอยบำรุงบำเรอมาร. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดเจนดีแล้ว. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตรแม้นี้  ด้วยธรรมเป็นยอดคือพระอรหัตต์  ด้วยประการฉะนี้.

จบอรรถกถากัปปสูตรที่  ๑๐  


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มี.ค. 2561 17:13 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป
กัปปปัญหา
(ว่าด้วยธรรมเป็นที่พึ่ง)

   กัปปมาณพ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลให้พระองค์ตรัสบอกถึงธรรมอันเป็นที่พึ่งของชนผู้ถูกชราและมรณะครอบงำ 

   พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า  ธรรม ไม่มีเครื่องกังวล  ไม่มีความยึดมั่น   นั่นแหละเป็นที่พึ่ง  ผู้ที่รู้นิพพาน มีสติ  เห็นธรรมแล้วดับกิเลสได้  ย่อมไม่อยู่ในอำนาจของมาร  ไม่ต้องเดินไปในทางของมาร.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อเหล่านี้ ครับ

 

อาศัยพระศาสดา 
นิพพานปรมัตถ์เป็นสภาพธรรมที่ดับทุกข์
นิพพาน

กิเลสตัณหา
มาร...คืออะไร  
ที่พึ่งที่แท้จริง
รัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดได้อย่างไร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 16 มี.ค. 2561 04:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 16 มี.ค. 2561 13:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 17 มี.ค. 2561 00:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ