Print 
ธรรมบรรณาการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  1 ม.ค. 2561
หมายเลข  29392
อ่าน  1,694

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นธรรมบรรณาการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑
ประมวลจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

~ต่อไปนี้   สำหรับผู้ที่เข้าใจในเหตุในผลแล้ว  ถ้ามีใครมาขอพรกับท่าน  ท่านจะให้อะไรกับผู้นั้น? ที่ถูกแล้วควรจะเป็น     ขอให้เขาเจริญกุศลทุกประการ  นี้แหละเป็นพร คือ เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต

~น่ากลัวมากทีเดียวสำหรับอบายภูมิ เพราะเหตุว่าใกล้   ไม่ไกล   ถ้ารู้สึกว่าไกล  ก็ไม่ค่อยกลัว แต่ถ้าคิดว่าใกล้    อาจจะเป็นวันนี้ พรุ่งนี้ เดือนนี้ ปีนี้ 
ก็อาจจะเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เจริญกุศลยิ่งขึ้น

~อีกไม่นาน  ไม่มีใครทราบได้ว่า  ใครจะหายไปจากโลกนี้ก่อนใคร?

~จุดประสงค์ในชีวิต นั้น ก็ควรจะเป็นการอบรมการเจริญปัญญา เพื่อจะรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง เพราะมิฉะนั้นแล้ว  ถ้าพลาดจากสุคติภูมิไปสู่อบายภูมิแล้ว ย่อมหมดโอกาสที่จะเจริญปัญญาจนกระทั่งจะให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้

~ถ้ามีสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นขณะใด ให้ทราบว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต ก็ตาม  ถ้าพลัดพรากจากสิ่งนั้น     ขณะนั้นย่อมเป็นทุกข์  เพราะเหตุว่า ถ้ามีความพอใจ  แสวงหาอารมณ์นั้น  ก็ไม่ต้องการที่จะให้อารมณ์นั้นพลัดพรากจากไป  เมื่อความพอใจมีอยู่ในที่ใด ย่อมมีทุกข์ซึ่งจะเกิดเพราะสิ่งนั้นในภายหลัง

~ศึกษาพระธรรม เพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏ                   

~ขณะใดที่โกรธ     ผู้นั้น ไร้ปัญญา

~เคารพในความจริง   เคารพในความเห็นที่ถูกต้อง     ไม่ใช่เคารพในความเห็นผิด

~ภักดีต่อพระธรรม ด้วยการศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบ    ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย  ไม่ใช่ภักดีต่อบุคคล    เพราะบุคคลเดี๋ยว ดี เดี๋ยว ร้าย  แต่ธรรมไม่เคยเปลี่ยน

~พระธรรม แต่ละคำ   เป็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมด

~ผู้เคารพในพระธรรม     ย่อมฟังพระธรรมด้วยความเคารพ 

~ถ้าไม่ละเอียด    ย่อมละความเป็นตัวตนไม่ได้เลย

~แต่ละคนหลากหลาย เป็นแต่ละหนึ่ง ๆ เมื่อว่าโดยขณะแล้ว ก็เป็นจิตแต่ละขณะ ๆ

~ถ้าเป็นกัลยาณมิตร เป็นมิตรที่ดีแล้ว ย่อมจะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดี    มีแต่ให้สิ่งที่ดี รวมไปถึงความเข้าใจธรรม ด้วย

~สะสมการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมไว้ เพื่อเข้าใจ       เมื่อได้ฟังต่ออีก ความเข้าใจก็มีมากขึ้น

~วัตถุทานหรืออามิสทาน สำเร็จได้ด้วยการมีอามิส  มีวัตถุสิ่งของที่จะให้    ถ้าไม่มีสิ่งของ    ก็ให้ไม่ได้

~อภัยทาน (ให้ความไม่มีภัย)  สำเร็จได้ด้วยศีล   ถ้ามีศีล  ความประพฤติที่ดีงาม ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่น    ก็ย่อมเป็นการให้ความปลอดภัย  ให้ความไม่มีภัยแก่ผู้อื่น

~ธรรมทาน(ให้ความเข้าใจธรรม)   สำเร็จได้ด้วยปัญญา     เพราะมีปัญญา   จึงสามารถเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง       ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   แต่ถ้าไม่มีปัญญา ก็ไม่สามารถให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกแก่ผู้อื่นได้เลย

~เพราะกิเลสของตนเอง  มี    จึงเดือดร้อนเมื่อเห็นความไม่ดีของคนอื่น

~ไม่มีใครทำให้กิเลสของเราเกิดได้ นอกจากกิเลสของเราเอง

~อกุศลมากมาย  อย่างแรงถึงกับล่วงเป็นทุจริตกรรม    ถ้าเป็นอกุศลกรรมทั้งชาติล่ะ   แล้วจะเป็นอย่างไร?

~มีมือและเท้าไว้สำหรับทำอะไร?                         

~ชีวิตที่มีค่า  คือ  มีวันนี้  และได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจ

~
เกิดมาแล้ว  จะทำอะไรกับชีวิตที่น้อย  ๆ  นี้?       

~การฟังธรรม เป็นการฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต                    

~
ทุกวันนี้  มีทางไป    แล้วจะไปทางไหน?   ทางถูก หรือ ทางผิด?

~เห็น อกุศล เป็น อกุศล  แล้วจะเข้าใกล้ไหม?

~จะมีโอกาสเป็นคนดีหรือเปล่า  ถ้าจะเป็นคนดี    ก็ต้องเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้

~
ถ้าท่านผู้ใดยังมีความโกรธในบุคคลใด    ขณะนั้นเป็นกุศล    จะคลายเกลียวออก  คือ ละความโกรธและให้อภัย    หรือว่าจะหมุนเกลียวของโทสะให้มากขึ้นแน่นขึ้นไปอีก?

~สิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ กุศลธรรม      สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยนั้น คือ กุศลธรรม

~ผู้ที่เป็นทุกข์  มี   และผู้ที่ดับทุกข์แล้ว  ก็มี    ผู้ที่ดับทุกข์ได้นั้น    ต้องเป็นผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาแล้วเท่านั้น ถึงจะดับทุกข์ได้

~บางท่าน  ก็อาจจะไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดว่า  ในการศึกษาธรรม มีตัณหาแอบแฝงอยู่หรือไม่  เพราะเหตุว่าบางคนอาจจะพอใจที่เป็นผู้รู้ธรรมหรือว่าเป็นผู้ที่เก่ง แทนที่จะรู้เพื่อขัดเกลา  ยิ่งรู้ก็ยิ่งละ  นี้จึงจะเป็นการศึกษาธรรมที่ถูกต้อง

~
ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง   คือ  เป็นที่พึ่งให้เกิดปัญญาของตนเอง  เพื่อละคลายและดับกิเลสของตนเอง

~
ธรรมเป็นเรื่องละ  ไม่ใช่เรื่องติดข้อง  แต่ต้องละความเห็นผิดและกุศลทั้งหลายที่ไม่ดี  เพราะว่า    คนอื่นก็ละให้ไม่ได้   พ่อแม่ก็ละให้ไม่ได้   

~ชีวิตประจำวัน  จำเป็นต้องพูดหลายเรื่อง  แต่ควรที่จะมีหิริ  โอตตัปปะ ระลึกได้ว่าจิตในขณะที่พูดนั้นเป็นกุศลหรือกุศล      ถ้าเป็นกุศลแล้ว   ย่อมเป็นการพูดที่เป็นประโยชน์  

~ธรรม    ยาก   ถ้าไม่เริ่มฟัง  แล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจ                 

~ความเข้าใจ  ไม่สูญหายไปจากจิต

~
เกิดมามีความสุข  แล้วจะมีประโยชน์อะไร  ถ้าไม่เข้าใจพระธรรม

~
เกิดเป็นคน  นั้น   ดี   ถ้าจะให้ดี   ต้องเป็นคนดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจ   

~
เราไม่อยากได้ยินคำที่ไม่น่าฟัง   แล้วเราพูดคำอย่างนั้นออกไปทำไม

~ไหน ๆ ก็จะตายอยู่แล้ว    การเป็นคนดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจ   จะไม่ควรกว่าหรือ?


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  
ที่เคารพยิ่ง
และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 1 ม.ค. 2561 17:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 1 ม.ค. 2561 17:54 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 1 ม.ค. 2561 18:13 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Somavadi
Somavadi
วันที่ 1 ม.ค. 2561 18:25 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 1 ม.ค. 2561 18:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ม.ค. 2561 19:17 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
วันที่ 1 ม.ค. 2561 19:20 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
patchaneechanpen
patchaneechanpen
วันที่ 1 ม.ค. 2561 19:49 น.

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 1 ม.ค. 2561 20:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
thilda
thilda
วันที่ 1 ม.ค. 2561 20:54 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 ม.ค. 2561 21:07 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 1 ม.ค. 2561 21:10 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
somsak_pi
somsak_pi
วันที่ 2 ม.ค. 2561 08:45 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 2 ม.ค. 2561 10:02 น.

มีซีดีของ มศพ. ๒ แผ่น ประสงค์จะมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่มิตรผู้ร่วมฟังการสนทนาธรรมด้วยกัน

๑. ๙๐ ธรรมเตือนใจ

และ ๒. เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา

ท่านใดประสงค์ขอรับไว้ฟังเพื่อความเข้าใจในธรรมะ ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์ของท่านไว้ ณ ตรงนี้ครับ มีเพียงอย่างละ ๑ แผ่นเท่านั้นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
peem
วันที่ 2 ม.ค. 2561 10:21 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 2 ม.ค. 2561 12:20 น.

มีซีดีของ มศพ. ๒ แผ่น ประสงค์จะมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่มิตรผู้ร่วมฟังการสนทนาธรรมด้วยกัน

๑. ๙๐ ธรรมเตือนใจ

และ ๒. เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา

ท่านใดประสงค์ขอรับไว้ฟังเพื่อความเข้าใจในธรรมะ ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์ของท่านไว้ ณ ตรงนี้ครับ มีเพียงอย่างละ ๑ แผ่นเท่านั้นครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
siraya
วันที่ 2 ม.ค. 2561 12:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ท้วม เทียมประชา
วันที่ 2 ม.ค. 2561 12:26 น.

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
rrebs10576
วันที่ 2 ม.ค. 2561 17:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ชอบธรรมะ
วันที่ 3 ม.ค. 2561 04:45 น.

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีจริงๆครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
yupa
วันที่ 3 ม.ค. 2561 06:23 น.

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
kullawat
วันที่ 3 ม.ค. 2561 08:00 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
จิตโอภาส
จิตโอภาส
วันที่ 3 ม.ค. 2561 13:12 น.

กราบท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง และอนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 4 ม.ค. 2561 09:55 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 4 ม.ค. 2561 16:06 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 4 ม.ค. 2561 18:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
วิพรรณี
วิพรรณี
วันที่ 4 ม.ค. 2561 23:43 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพ  และกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
jaturonghansaward
วันที่ 7 ม.ค. 2561 14:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
chvj
วันที่ 12 ม.ค. 2561 21:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 15 ม.ค. 2561 18:25 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ