Print 
เรียนถามอาจารย์ เนื่องในวันเด็กครับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  13 ม.ค. 2561
หมายเลข  29408
อ่าน  227

เนื่องในวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เรียนถามอาจารย์ว่า มีพระสูตรใด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงและกล่าวถึง เด็ก หรือเกี่ยวกับเด็ก บ้างมั้ยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 ม.ค. 2561 20:35 น.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ ๗๔

 เรื่องเด็กหลายคน 

    พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเด็กเป็นอันมากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " สุขกามานิ ภูตานิ " เป็นต้น.                          

                       พระศาสดาทรงพบพวกเด็กตีงู        

   ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จทรงบาตรเข้าไปในกรุงสาวัตถี ทรงเห็นพวกเด็กเป็นอันมาก เอาไม้ตีงูเรือน๑ตัวหนึ่ง ในระหว่างทาง ตรัสถามว่า " แน่ะ เจ้าเด็กทั้งหลาย พวกเจ้าทำอะไรกัน ? " เมื่อเด็กเหล่านั้นกราบทูลว่า " พวกข้าพระองค์เอาไม้ตีงู พระเจ้าข้า " ตรัสถามอีกว่า " เพราะเหตุไร ? " เมื่อพวกเขากราบทูลว่า " เพราะกลัวมันกัด พระเจ้าข้า " จึงตรัสว่า " พวกเจ้าตีงูนี้ด้วยคิดว่า 'จักทำความสุขแก่ตน '  จักไม่เป็นผู้ได้รับความสุขในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ. แท้จริง  บุคคลเมื่อปรารถนาสุขแก่ตน  (แต่)  ประหารสัตว์อื่น  ย่อมไม่ควร " ดังนี้แล้ว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

               " สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย  เป็นผู้ใคร่สุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน,   แต่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยท่อนไม้   บุคคลนั้นละไปแล้ว ย่อมไม่ได้สุข.  สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย  เป็นผู้ใคร่สุข,  บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน, ไม่เบียดเบียน  (ผู้อื่น)  ด้วยท่อนไม้, บุคคลนั้นละไปแล้ว  ย่อมได้สุข.

         แก้อรรถ

          บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า โย ทณฺเฑน  ความว่า  บุคคลใดย่อมเบียดเบียน (ผู้อื่น)  ด้วยท่อนไม้หรือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินเป็นต้น.

          บาทพระคาถาว่า เปจฺจ โส  น  ลภเต  สุขํ    ความว่า  บุคคลนั้นย่อมไม่ได้สุขสำหรับมนุษย์ สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขคือพระนิพพาน อันเป็นปรมัตถ์(สุข) ในโลกหน้า.

         ในพระคาถาที่ ๒  (มีความว่า)   หลายบทว่า  เปจฺจ  โส  ลภเต   สุขํ ความว่า   บุคคลนั้นย่อมได้สุขทั้ง ๓ อย่าง  มีประการดังกล่าวแล้วในปรโลก.

         ในกาลจบเทศนา เด็กเหล่านั้นทั้ง  ๕๐๐  ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังนี้แล.

                                   เรื่องเด็กหลายคน  จบ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 ม.ค. 2561 12:32 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กุมารกสูตร 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ