พระทำน้ำมนต์ได้ไหม
 
songjea
วันที่  17 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29358
อ่าน  1,029

พระทำน้ำมนต์ได้ไหม เพราะมีข้อความในพระไตรปิฎก ว่า

 ดังนั้น ในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงกรุงเวสาลีนั่นเอง รัตนสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสใกล้ประตูกรุงเวสาลี เพื่อกำจัดอุปัทวะเหล่านั้น ท่านพระอานนท์ก็เรียนเอา เมื่อจะกล่าวเพื่อเป็นปริตร [ป้องกันอุปัทวะ] จึงเอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำมา เดินประพรมไปทั่วพระนคร. พอพระเถระกล่าวว่า ยงฺกิฺจิ เท่านั้น พวกอมนุษย์ที่อาศัยกองขยะและที่ฝาเรือนเป็นต้น ซึ่งยังไม่หนีไปในตอนแรก ก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง ๔. ประตูทั้งหลายก็ไม่มีที่ว่าง อมนุษย์บางพวก เมื่อไม่ได้ที่ว่างที่ประตูทั้งหลาย ก็ทลายกำแพงเมืองหนีไป. พอพวกอมนุษย์พากันไปแล้ว ที่เนื้อตัวของพวกมนุษย์ทั้งหลาย โรคก็สงบไป พวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันออกมาบูชาพระเถระด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นทุกอย่าง มหาชนเอาของหอมทุกอย่างฉาบทาสัณฐาคารที่ประชุม ท่ามกลางพระนคร ทำเพดานขจิตด้วยรัตนะ ประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวง ปูพุทธอาสน์ลง ณ ที่นั้นแล้วนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามา. 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ธ.ค. 2560 15:52 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

          

     การใช้น้ำ ประพรม ในสมัยพุทธกาล  เพื่อให้ประชาชน เกิดสติ  มิใช่ เพื่อรักษาโรค ป้องกันอันตราย เพราะ ขณะที่พรมน้ำนั้น ได้มีการแสดงธรรม ให้ ประชาชนเข้าใจด้วย คือ แสดงรัตนสูตร ชาวเมืองเกิด กุศลจิตที่ได้ฟัง ได้เข้าใจ และ เกิด การรู้ตัวที่ได้โดนน้ำปะพรม ให้เกิด รู้ตัวที่จะฟังธรรมไปในขณะนั้น     กุศลจิตของตนเองที่เกิดนั่นแหละเป็นเครื่องป้องกันอันตรายในขณะนั้นครับ ซึ่งพระพุทธเจ้า ทรงติเตียน การทำน้ำมนต์ 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 318        

     (๑๒๐)  ๗.  ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก  ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว  ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้  คือ  ทำพิธีบนบาน  ทำพิธีแก้บน  ร่ายมนต์ขับผี  สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย  ทำชายให้กลายเป็นกะเทย  ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่  พ่นน้ำมนต์   รดน้ำมนต์   ทำพิธีบูชาไฟ   ปรุงยา...

     คำบรรยายท่านอาจารย์สุจินต์ ดังนี้

     เพราะฉะนั้นเรื่องของสีลัพพตปรามาส  เป็นเรื่องที่ต้องเป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรม  ต้องพิจารณาในเหตุผล  ต้องเข้าใจตามความเป็นจริง   ไม่ใช่เพียงแต่ฟังตาม เชื่อตาม หรือประพฤติปฏิบัติตาม อย่างท่านพระอานนท์ในรัตนสูตร ท่านเป็นพระโสดาบัน ท่านไม่มีสีลัพพตปรามาส ท่านผู้ฟังคิดว่าท่านพรมน้ำมนต์ ใช่ไหมคะ ในรัตนสูตร แต่ขอให้พิจารณา ท่านพระอานนท์เถระเป็นเอตทัคคะถึง ๕ สถาน และท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลในขณะนั้น ท่านดับมิจฉาทิฏฐิ  ละ สีลัพพตปรามาสหมดไม่มีเหลือเลย  แต่เมื่อดูภายนอกท่านผู้ฟังก็อาจจะถือว่า เป็นต้นเหตุของการปะพรมน้ำมนต์  แต่ความจริงท่านพระอานนท์ไม่มีสีลัพพตปรามาส  การที่จะเตือนให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยในโอกาสต่างๆ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ธ.ค. 2560 19:20 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้ง ถ้าศึกษาไม่ละเอียด หรือเพียงผิวเผินก็ทำให้เข้าใจพระธรรมคลาดเคลื่อน ตามความเป็นจริงแล้ว ในสมัยพุทธกาล ในรัตนสูตร มีข้อความว่า ท่านพระอานนท์เอาบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าตักน้ำมา เดินประพรมไปทั่วพระนคร ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บหรืออันตรายใดๆ แต่เป็นการเตือนสติให้น้อมระลึกถึงพระธรรม เพราะไม่ว่าจะเป็นเวลาใด สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงๆ คือ ความเข้าใจพระธรรม และที่สำคัญมีการแสดงพระธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกด้วย เพราะผู้คนตั้งมากมาย จะเตือนด้วยวิธีใด ก็ต้องเตือนด้วยวิธีนี้ ที่จะให้ได้มีที่พึ่ง คือ มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง โดยการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงรัตนสูตร มีผู้ได้บรรลุธรรมมากมาย ความเข้าใจพระธรรม นี้เอง ที่เป็นเครื่องป้องกันภัย

มนต์   ไม่ใช่น้ำ แต่เป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง อันเกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกที่มากไปด้วยกิเลส มีความไม่รู้ ความติดข้อง เป็นต้น จึงทรงแสดงความจริงนี้ ให้สัตว์โลกได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เป็นพระสูตรต่าง ๆ ธรรมหัวข้อต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก จึงไม่มีพระธรรมคำสอนแม้แต่บทเดียวที่ให้ไปทำอะไรด้วยความไม่รู้ มีแต่ทรงแสดงพระธรรม ซึ่งเป็นความจริง เพื่ออนุเคราะห์ให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นปัญญาของตนเอง เพราะฉะนั้น แล้ว จะเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ ต้องฟัง ต้องศึกษา ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 20 ธ.ค. 2560 19:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 ม.ค. 2561 11:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 30 ส.ค. 2561 07:27 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ