Print 
ขอเรียนถามเรื่องความสูงของพระผู้มีพระภาคเจ้า กับความกว้างความยาวของพระคันธกุฎี ที่บนเขาคิชฌกูฏครับ
 
majweerasak
majweerasak
วันที่  14 ธ.ค. 2560
หมายเลข  29355
อ่าน  506

เคยทราบว่าพระผู้มีภาคมีพระวรกายสูง 16 ศอก ผมได้มีโอกาสมาที่พระมูลคันธกุฎี ที่บนเขาคิชฌกูฏ เห็นว่ามีความกว้าง ความยาวไม่ถึง 16 ศอก ซึ่งไม่น่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการนอนสำหรับคนที่สูง 16 ศอกได้ ไม่ทราบว่ามีคำอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 22:10 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ตามพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงสูง 18 ศอก หรือ  9 เมตร พระองค์ทรงเป็นผู้มีพระวรกายสมส่วนและงดงามที่สุด โดดเด่นที่สุด ดุจพระจันทร์วันเพ็ญท่ามกลางหมู่ดาว และทรงถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการสูงสุด ดุจห้วงแห่งบุญจะแย่งกันให้เพราะเป็นพระชาติสุดท้ายที่จะบังเกิด

  เพราะฉะนั้น ด้วยบุญด้วยพระอภินิหารที่บำเพ็ญมา จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลย ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างอัศจรรย์  ขอยกตัวอย่างเช่น เมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เรือนของคนยากจน ชื่อ นายทุคตะ เพื่อรับอาหารจากคนยากจนนั้น เรือนของเขา เตี้ย ต่ำ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในเรือนนั้น เรือนก็สูงขึ้น พื้นดินก็ต่ำลง เพียงพอเป็นที่สบายสำหรับการอยู่ของพระพุทธเจ้า นี่คือ พระอภินิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมามากมาย 

  เพราะฉะนั้นจากคำถามว่าบนยอดเขาคิชกูฎ พระคันธกุฎี แม้ดูไม่กว้างใหญ่ แต่ด้วยตามที่กล่าวมา ทั้งบุญ บารมีของพระพุทธองค์ และที่สำคัญก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่า เวลาผ่านไป สองพันกว่าปี การสึกกร่อนของภูเขา ย่อมทำให้สถานที่ดูเล็กลงได้ เพราะความจริงต้องใหญ่กว่านั้น ดังเช่น ถ้ำสูกรขาตา ถ้ำที่เป็นที่อยู่ของท่านพระสารีบุตร ก็ดูเล็กมาก หากคนจะไปเข้าอยู่ ที่เป็นถ้ำก่อนที่จะขึ้นไปถึงพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชกูฎ นั่นก็เพราะการทับถม ผ่านไปสองพันกว่าปีนั่นเอง และศิลาแลงที่ก่อไว้ข้างบน ก็มีการต่อเติมสร้างใหม่บ้าง เพื่อเป็นการบูรณะ จากสิ่งที่ถูกทับถมจากของเก่า ดั่งเช่นพระวิหารเชตวันที่ต่อเติมสร้างใหม่ด้วยอิฐ แต่เมื่อขุดค้นลงไปก็เจอฐานเดิมที่ใหญ่มาก ๆ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
majweerasak
majweerasak
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 23:58 น.

ขอบพระคุณอย่างสูง ที่ช่วยคลายความสงสัยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
majweerasak
majweerasak
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 00:18 น.

เท่าที่ผมสังเกตุ พื้นศิลาแลงบนยอดเขาคิชกูฎก็มีฐานค่อนข้างกว้างขวางครับ ส่วนอิฐที่ก่อเป็นห้องสี่เหลี่ยมกว้างยาวไม่กี่ศอกนั้น ก็อาจเป็นไปได้ว่ามีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลังอย่างที่ท่านอาจารย์ paderm กล่าว

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 12:20 น.

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 
ประโยชน์ที่ควรจะได้พิจารณาอย่างยิ่ง คือ     พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทุก ๆพระองค์  ทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ ผู้ประเสริฐที่สุดในโลก      กว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้น    ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นเวลาที่นานมาก    พระคุณของพระองค์นั้นมีมากมาย   พระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริง  ด้วยการทรงแสดงพระธรรม ประกาศความจริงให้สัตว์โลกได้เข้าใจตามความเป็นจริง เป็นผู้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง     พระบารมีทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาก็เพื่อที่จะอุปการะเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ที่จะได้ตรัสรู้ตามพระองค์  เป็นสาวก   ผู้ที่เป็นสาวก  ไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม  ล้วนต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง        และที่สำคัญพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงแสดงนั้น  ไม่มีความแตกต่างกันเลย  เหมือนกันทั้งหมด   แสดงถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการตามความเป็นจริง   และเป็นพระธรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ฟัง  ได้ศึกษา และมีความเข้าใจ อย่างแท้จริง เพราะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  เป็นไปเพื่อละอกุศล  เป็นไปเพื่อดับทุกข์โดยประการทั้งปวง  เป็นไปเพื่อการไม่เกิดอีกในสังสารวัฏฏ์

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นี้ คือ พระสมณโคดม ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัปป์  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานอย่างยิ่ง   เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจะได้เกื้อกูลสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง  เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว   ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลก   จึงทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์  ตลอดระยะเวลา๔๕ พรรษา ทรงพร่ำสอนอยู่บ่อย ๆ เนือง ๆ      ก็เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุด มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง มากมาย นับไม่ถ้วน ครับ
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 13:19 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
majweerasak
majweerasak
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 18:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ธ.ค. 2560 10:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วิริยะ
วันที่ 23 ธ.ค. 2560 16:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
apichet
apichet
วันที่ 26 ธ.ค. 2560 17:01 น.

ขอบคุณครับ อนุโมทนาสาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ