สิ่งที่ควรเจริญในชาตินี้ คือปัญญา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2560
หมายเลข  29131
อ่าน  606

แต่ละขั้นของปัญญา

     จะประมาทความเข้าใจแม้แต่ขณะหนึ่ง ขณะใดไม่ได้เลย มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สภาพธรรมขณะนี้เป็นอย่างนั้น แต่ยังรู้ไม่ได้ เพราะว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะรู้ได้ แต่ปัญญาที่สามารถจะเข้าใจอย่างนั้นได้ก็มาจาก แต่ละหนึ่งขณะ  ตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังธรรม จนกระทั่งเข้าใจละเอียดขึ้น จนกระทั่งเข้าใจยิ่งขึ้น จนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรม ด้วยความเข้าใจ ตรงตามที่ได้ฟัง ก็เป็นแต่ละขั้นของปัญญา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 30 ส.ค. 2560
ขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 31 ส.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 31 ส.ค. 2560

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์เป็นอย่างสูงยิ่ง

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดง เป็นความจริงโดยละเอียด ลึกซึ้ง ยากที่ผู้ยังมีกิเลสจะเข้าใจโดยง่ายแม้เพียงการฟังในชาติเดียว

และชาติหน้าจะได้ฟังพระธรรมอีกหรือไม่ ก็ไม่สามารถจะทราบได้  

เวลาที่ยังมีอยู่ในชาตินี้ จึงมีคุณค่ายิ่งในการสะสมความเข้าใจ ด้วยความไม่ประมาทว่า รู้แล้ว พอแล้ว เข้าใจแล้ว...

เห็นคุณค่าของพระธรรมจึงไม่ประมาทในการฟังพระธรรมต่อไปด้วยความเคารพและอดทน

ขออนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลจิตทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ